Samfunn og plan

Fylkeskommunen har flere roller i kommunal og regional planlegging.

Vi sørger for en helhetlig og bærekraftig regional utvikling

Gjennom regionale planer og føringer er vi med på å ivareta næringsutvikling, by- og stedsutvikling, folkehelse, friluftsliv, klima, naturmangfold og miljø.

Vi veileder og hjelper kommunene og andre aktører i deres planarbeid

Fylkeskommunen samhandler tett med kommunene og gir planfaglig veiledning og høringsuttalelser som skal sikre at kommunale planer blir gode styringsverktøy for samfunnsutviklingen. Dette skjer i form av rådgivning i konkrete saker og planprosesser, kurs og temasamlinger. Fylkeskommunen drifter regionalt planforum og plannettverket. Planportal Vestfold er en nettbasert informasjonstjeneste utarbeidet for å:

  • Styrke kunnskapen og innsikten i hvordan planprosessene fungerer
  • Styrke samarbeid og samhandling i arealsaker på tvers av  forvaltningsnivåene
  • Øke tydelighet og forutsigbarhet
  • Effektivisere saksbehandlingen gjennom lett tilgjengelig informasjon

Målgrupper for Planportalen er primært plansaksbehandlere og politikere både på kommunalt og regionalt nivå i Vestfold. Ikke nøl med å ta kontakt

Vi ivaretar lovpålagte sektorinteresser i alle plansaker

Det gjelder feltene kulturminner og kulturlandskap, vannkvalitet, friluftsliv, vilt og ferskvannsfisk, barn og unges interesser, universell utforming med mer

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Linda Lomeland
Seksjonsleder samfunn og plan