Prosjekter

Tettere byer med høyere kvalitet

Et virkemiddel for attraktiv byutvikling i Vestfold

Gjennom prosjektet har det offentlige sammen med private lagt grunnlaget for en mer effektiv måte å realisere byggeprosjekter i Vestfoldbyene. Prosjekt er et samarbeid mellom 5 bykommuner, næringsliv, fylkesmannen og fylkeskommunen.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold, RPBA, formidler felles ambisjoner om fortetting og mer attraktive byer, med byrom som inviterer til bruk for alle. Samtidig rapporterer brukere og aktører i byggenæringen at det er svært krevende å gjennomføre byggeprosjekter i bysentraene i Vestfold. En av grunnene som er identifisert er at kravene til areal for lek og uteopphold er vanskelig å innfri.

Prosjektet foreslår en endring av dagens krav (bestemmelser i reguleringsplan og kommuneplan), slik at fortettingsprosjekter lettere kan realiseres og samtidig bidra til finansiering av byrom som inviterer til bruk. Endringen forutsetter at kommunen utformer en «Strategi for kvalitet og gjennomføring av lek- og rekreasjon i bysentrum».

Et par kommuner er i startfasen med pilotprosjekt for å konkretisere og teste ut endringen i praksis.

Her finner du folderen "Tettere byer med høyere kvalitet".

Her finner du prosjektrapporten "Tettere byer med høyere kvalitet".

Fortetting med kvalitet

Telemark har byer og bygdebyer med særpreg, kvaliteter, innhold og roller. Disse egenskapene bør bevares og videreutvikles på stedenes og det gode livs premisser. Kommunene må ta stedsledelse og involvere ulike aktører for å lykkes.

For å nå klimamål er det lagt føringer for kommunenes arealplaner, forankret i regionale planer for areal og transport. Det er vedtatt at veksten av boliger i hovedsak skal skje innenfor tettstedgrensene, og sentrumsfunksjoner skal ligge innenfor sentrumsgrensene.

Fortetting og rett lokalisering gir mindre behov for transport som igjen bidrar til å oppnå klimamålsettingene våre.

For å oppnå kvalitet er også mål for inkluderende samfunn, levekår og attraksjonskraft for næringsutvikling og befolkningsutvikling sentrale i arbeidet med fortetting. Her er satsingsområdene i regionale planer for klima, næring og nyskaping, reiseliv og opplevelser, folkehelse og strategier for kultur og kulturarv, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Prosjektarbeid foregår i kommunene og fylkeskommunen arrangerer nettverksmøter der ulike fagmiljøer trekkes inn for å øke kompetansen, inspirasjon og resultat.

Byregnskap

Byregnskapene er utarbeidet i samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune og kommunene og er en statusrapport for sentrum. Byregnskapene er en del av kunnskapsgrunnlaget utarbeidet i forbindelse med revisjonen av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA. Det er utarbeidet et byregnskap for sentrumsområdene for Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik, med et tverrfaglig innhold. I denne rapporten, «Byregnskap Vestfold», er funnene fra de fem byene sammenstilt og vurdert. Hensikten er å se tendensene på både et regionalt og lokalt nivå.

Byregnskapene er en tverrfaglig dokumentasjon, og kan bidra inn i kommunenes arbeid med sentrumsutviklingen og strategiske prioriteringer. Byregnskapene skal gi grunnlag for å målrette bylivsutviklingen i kommunen, og gir mulighet til å sammenligne byene og måle utviklingen i den enkelte by over tid. 

 

Byregnskap for Vestfoldbyene

Her finner du interaktivt kart utarbeidet for byregnskapene.

Spørsmål knyttet til byregnskapene kan rettes til prosjektleder Hilde Hanson eller kommunene.

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 29.01.2020 kl.15.09

Lene Hennum
Rådgiver
Hilde Hanson
Rådgiver
Gry Backe
Rådgiver