Prosjekter

Fylkeskommunen bidrar i ulike prosjekter innenfor by- og stedsutvikling i regionen vår.

Noen ganger er fylkeskommunen intiativtaker til prosjekter, andre ganger er er vi invitert med. Nedefor finner du aktive prosjekter innenfor steds- og byutvikling vi bidrar i på forskjellig vis. 

Urbant landbruk i by- og stedsutvikling

Vestfold og Telemark fylkeskommune har i samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark gjennomført en mulighetsstudie med tematikken urbant landbruk i by- og stedsutvikling. 

Mulighetsstudien: 

  • Gir en oversikt over urbant landbruk i fylket i dag.
  • Synliggjør hvilket potensial for urban dyrking som finnes i våre byer og tettsteder. 
  • Drøfter aktuelle virkemidler som kan bidra til å styrke og videreutvikle urbant landbruk i fylket.

Prosjektet er en del av fylkeskommunens klimasatsing, med mål om å få frem flere urbane landbruksprosjekt i hele fylket og styrke de pågående tiltakene.

Du kan her laste ned rapporten "Urbant landbruk i Vestfold og Telemark" i sin helhet. 

Hvorfor er urbant landbruk viktig?

Krig og klimakrise har gjort oss bevisste på verdien av å dyrke mat. Urbant landbruk er også et virkemiddel i miljø- og klimavennlig by- og stedsutvikling, og fremmer blant annet folkehelse, inkludering, kunnskap, beredskap, lokal matproduksjon, aktive byrom og blågrønne strukturer.

Å skape et fellesskap rundt urbant landbruk i fylket er viktig for videre utvikling av urbant landbruk i fylket. Prosjektet har samlet deltakere fra kommunene, andre ressurspersoner, Statsforvalteren og fylkeskommunen.

Film om urbant landbruk

Hva vi mener med med urbarnt landbruk får du skildret i noen av prosjektene som blir presentert i filmen nedenfor. Her får du også forklart litt av bakgrunnen og hensikten med å satse på urbant lanbruk i by- og stedsutviklingen i fylket. 

Regi: Grete Rokstad og Laurie Vestøl.

Kontaktperson i Vestfold og Telemark fylkeskommune er Anne Brinchmann Njarga

Klimapositiv design av byrom

Vestfold og Telemark fylkeskommune har tatt intiativ til prosjektet "klimapositiv design av byrom" for å fremme mer klimavennlige byrom. Asplan Viak ble engasjert for å utføre et pilotprosjekt for å beregne og finne prinsipper for utforming av klimapositive byrom. 

Som et første ledd i prosjektet er det gjennomført en case-studie av Carl E. Paulsen plass, et offentlig byrom i Tønsberg som skal bygges i løpet av 2022. Rapporten kan du lese og laste ned her.

Hensikten med studien har vært å beregne klimafotavtrykk fra et standard landskapsprosjekt, for deretter å vurdere alternative materialer og løsninger som potensielt vil kunne gi lavere klimagassutslipp. Resultatene skal videreformidles  og gi økt kunnskap om utslippsreduserende tiltak i planlegging og etablering av uteanlegg.

Hva vi mener med klimapositive byrom og hva som er hensikten med dette arbeidet kan du få forklart nærmere i denne filmen:

Filmen er produsert av Oslo Digital v/Chris Ihle i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Asplan Viak.

Kontaktperson i Vestfold og Telemark fylkeskommune er  Hilde Hanson

Tettere byer med høyere kvalitet - et pilotarbeid for lekeareal i bysentrum

Det erDDet er felles ambisjoner lokalt og regionalt om mer kompakte og attraktive byer, der trivelige byrom inviterer til bruk og lek. Samtidig rapporterer aktører i byggenæringen at det ofte er svært krevende å gjennomføre byggeprosjekter i byene i Vestfold og at det tar tid. En av grunnene som ble identifisert er at kravene til leke- og uteoppholdsarealer er vanskelig å innfri.

 

Prosjektet foreslår en endring av dagens krav til lekeareal (bestemmelser i reguleringsplan og kommuneplan), slik at fortettingsprosjekter kan velge å løse lekeareal ved å bidra til oppgradering av et byrom. Dette er satt innen et forutsigbart og lovlig system og knyttet opp mot overordnet plan og regulering. Endringen forutsetter at kommunen har en plan for byromsutvikling innen sentrum og gjennomfører tiltakene på vegne av boligaktørene. De private bidrar med finansiering gjennom utbyggingsavtaler.

I Sandefjord og Tønsberg (kompenserende tiltak) har modellen begynt å fungere, og forutsatt vekst så gir dette raskt synlige resultater i byens rom. Farmannstorget er et eksempel i Tønsberg og Floorsgate vil være første byrommet ut i Sandefjord.

Prosjektet er et samarbeid mellom bykommuner i Vestfold, næringsliv, statsforvalteren og fylkeskommunen. I 2019 ble det gjenomført en evaluering av prosjektet for å kvalitetsikre at modellen er innen for lovverket, både mht. barn & unge og i forhold til finansieringsbidrag fra private.

Les rapporten Tettere byer med høyere kvalitet

Kontaktperson i Vestfold og Telemark fylkeskommune er  Hilde Hanson

Et bilde som viser barn som leker

To nyttige eksempler på kommunale strategier for lek i sentrum

Sandefjord og Horten har utarbeidet sine kommunale strategier for lek i sentrum:

Tønsberg har en tilsvarende ordning som kalles "kompenserende tiltak".

Hva er den juridiske vurderingen av prosjektet?

Advokat Tone Gjertsen DLP Piper, har gjennomgått prosjektet for å sikre at lovverket er ivaretatt, både med hensyn til bruk av utbyggingsavtaler og RPRS-barn og unge. Her ligger den juridiske vurderingen. Det er Hortens strategi som ble lagt til grunn for gjennomgangen.

Fortetting med kvalitet

Telemark har byer og bygdebyer med særpreg, kvaliteter, innhold og roller. Disse egenskapene bør bevares og videreutvikles på stedenes og det gode livs premisser. Kommunene må ta stedsledelse og involvere ulike aktører for å lykkes.

For å nå klimamål er det lagt føringer for kommunenes arealplaner, forankret i regionale planer for areal og transport. Det er vedtatt at veksten av boliger i hovedsak skal skje innenfor tettstedgrensene, og sentrumsfunksjoner skal ligge innenfor sentrumsgrensene.

Fortetting og rett lokalisering gir mindre behov for transport som igjen bidrar til å oppnå klimamålsettingene våre.

For å oppnå kvalitet er også mål for inkluderende samfunn, levekår og attraksjonskraft for næringsutvikling og befolkningsutvikling sentrale i arbeidet med fortetting. Her er satsingsområdene i regionale planer for klima, næring og nyskaping, reiseliv og opplevelser, folkehelse og strategier for kultur og kulturarv, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Prosjektarbeid foregår i kommunene og fylkeskommunen arrangerer nettverksmøter der ulike fagmiljøer trekkes inn for å øke kompetansen, inspirasjon og resultat.

Byregnskap

Byregnskapene er utarbeidet i samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune og kommunene og er en statusrapport for sentrum. Byregnskapene er en del av kunnskapsgrunnlaget utarbeidet i forbindelse med revisjonen av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA. Det er utarbeidet et byregnskap for sentrumsområdene for Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik, med et tverrfaglig innhold. I denne rapporten, «Byregnskap Vestfold», er funnene fra de fem byene sammenstilt og vurdert. Hensikten er å se tendensene på både et regionalt og lokalt nivå.

Byregnskapene er en tverrfaglig dokumentasjon, og kan bidra inn i kommunenes arbeid med sentrumsutviklingen og strategiske prioriteringer. Byregnskapene skal gi grunnlag for å målrette bylivsutviklingen i kommunen, og gir mulighet til å sammenligne byene og måle utviklingen i den enkelte by over tid. 

Vi oppdaterer og reviderer byregnsakpene i Vestfold. Arbeidet skal gjennomføres i 2023. Spørsmål knyttet til byregnskapene kan rettes til prosjektleder Hilde Hanson eller kommunene.

Byregnskap for Vestfoldbyene

Her finner du interaktivt kart utarbeidet for byregnskapene.  

 

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 06.09.2023 kl.15.34

Lene Hennum
Rådgiver
Hilde Hanson
Rådgiver
Gry Backe
Rådgiver