Prosjekter

Tettere byer med høyere kvalitet - et pilotarbeid for lekeareal i bysentrum

Det erDDet er felles ambisjoner lokalt og regionalt om mer kompakte og attraktive byer, der trivelige byrom inviterer til bruk og lek. Samtidig rapporterer aktører i byggenæringen at det ofte er svært krevende å gjennomføre byggeprosjekter i byene i Vestfold og at det tar tid. En av grunnene som ble identifisert er at kravene til leke- og uteoppholdsarealer er vanskelig å innfri.

 

Prosjektet foreslår en endring av dagens krav til lekeareal (bestemmelser i reguleringsplan og kommuneplan), slik at fortettingsprosjekter kan velge å løse lekeareal ved å bidra til oppgradering av et byrom. Dette er satt innen et forutsigbart og lovlig system og knyttet opp mot overordnet plan og regulering. Endringen forutsetter at kommunen har en plan for byromsutvikling innen sentrum og gjennomfører tiltakene på vegne av boligaktørene. De private bidrar med finansiering gjennom utbyggingsavtaler.

I Sandefjord og Tønsberg (kompenserende tiltak) har modellen begynt å fungere, og forutsatt vekst så gir dette raskt synlige resultater i byens rom. Farmannstorget er et eksempel i Tønsberg og Floorsgate vil være første byrommet ut i Sandefjord.

Prosjektet er et samarbeid mellom bykommuner i Vestfold, næringsliv, statsforvalteren og fylkeskommunen. I 2019 ble det gjenomført en evaluering av prosjektet for å kvalitetsikre at modellen er innen for lovverket, både mht. barn & unge og i forhold til finansieringsbidrag fra private.

Les rapporten Tettere byer med høyere kvalitet

Kontaktperson i Vestfold og Telemark fylkeskommune er  Hilde Hanson

Et bilde som viser barn som leker

Fortetting med kvalitet

Telemark har byer og bygdebyer med særpreg, kvaliteter, innhold og roller. Disse egenskapene bør bevares og videreutvikles på stedenes og det gode livs premisser. Kommunene må ta stedsledelse og involvere ulike aktører for å lykkes.

For å nå klimamål er det lagt føringer for kommunenes arealplaner, forankret i regionale planer for areal og transport. Det er vedtatt at veksten av boliger i hovedsak skal skje innenfor tettstedgrensene, og sentrumsfunksjoner skal ligge innenfor sentrumsgrensene.

Fortetting og rett lokalisering gir mindre behov for transport som igjen bidrar til å oppnå klimamålsettingene våre.

For å oppnå kvalitet er også mål for inkluderende samfunn, levekår og attraksjonskraft for næringsutvikling og befolkningsutvikling sentrale i arbeidet med fortetting. Her er satsingsområdene i regionale planer for klima, næring og nyskaping, reiseliv og opplevelser, folkehelse og strategier for kultur og kulturarv, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Prosjektarbeid foregår i kommunene og fylkeskommunen arrangerer nettverksmøter der ulike fagmiljøer trekkes inn for å øke kompetansen, inspirasjon og resultat.

Byregnskap

Byregnskapene er utarbeidet i samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune og kommunene og er en statusrapport for sentrum. Byregnskapene er en del av kunnskapsgrunnlaget utarbeidet i forbindelse med revisjonen av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA. Det er utarbeidet et byregnskap for sentrumsområdene for Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik, med et tverrfaglig innhold. I denne rapporten, «Byregnskap Vestfold», er funnene fra de fem byene sammenstilt og vurdert. Hensikten er å se tendensene på både et regionalt og lokalt nivå.

Byregnskapene er en tverrfaglig dokumentasjon, og kan bidra inn i kommunenes arbeid med sentrumsutviklingen og strategiske prioriteringer. Byregnskapene skal gi grunnlag for å målrette bylivsutviklingen i kommunen, og gir mulighet til å sammenligne byene og måle utviklingen i den enkelte by over tid. 

Spørsmål knyttet til byregnskapene kan rettes til prosjektleder Hilde Hanson eller kommunene.

Byregnskap for Vestfoldbyene

Her finner du interaktivt kart utarbeidet for byregnskapene.

Holmestrand Nordbyen 

Informasjon kommer

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 01.11.2021 kl.12.28

Lene Hennum
Rådgiver
Hilde Hanson
Rådgiver
Gry Backe
Rådgiver