Regionalt fylkessenter i Seljord

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ta i bruk hele fylket og være til stede også utenfor Skien og Tønsberg. Derfor er vi i gang med et pilotprosjekt for å etablere et regionalt fylkessenter i Seljord.
Bilde av ett av byggene i Seljord


Fylkestinget har vedtatt at det innen 2022 skal være minst 20 nye fylkeskommunale arbeidsplasser/årsverk lokalisert til Vest-Telemark videregående skole i Seljord.

Dette er en del av fylkestingets lokaliseringspolitikk. Den handler om å flytte fylkeskommunale arbeidsplasser ut i distriktene generelt, og at fylkeskommunen i løpet av fylkestingsperioden skal øke sin tilstedeværelse i Øvre Telemark.

Pilotprosjekt under arbeid

En prosjektgruppe i fylkeskommunen jobber nå med å realisere de politiske vedtakene, og i første omgang skal det etableres et regionalt fylkessenter i Seljord. En grundig prosess er på plass for både å ivareta fylkeskommunes rolle som regional samfunnsutvikler og arbeidsgiver.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ambisjoner om at fylkessenteret skal gi positive ringvirkninger i regionen. For å lykkes, er det viktig med en god vurdering av hvilke oppgaver fylkessenteret skal ha og hvordan det skal organiseres.

Nøkkelen er gode kartlegginger og en konsekvensvurdering av mulighetene.

Derfor er blant annet dialogen med Seljord kommune viktig. Innspill fra kommunen om hvilke oppgaver de mener passer best på det regionale fylkessenteret, er en del av den helhetlige vurderingen. 

Tillitsvalgte og vernetjenesten i Vestfold og Telemark fylkeskommune er involvert i kartleggingsarbeidet og sitter i arbeidsgruppen for å ivareta de ansattes interesser. Endring av arbeidssted skal skje gjennom frivillige løsninger. 

Endelig vedtak i fylkestinget

I løpet av høsten 2021 ble det klart hvilke stillinger/funksjoner eller tjenesteområder som skal løses fra fylkessenteret i Seljord.

Saken var oppe til behandling i fylkestinget 15. desember. Det ble vedtatt å fortsette arbeidet med å etablere eit fylkessenter i Seljord, og med det arbeidet med å utvikle fylket vårt.

LES OGSÅ: Fylkestingssak 182/21: Oppfølging av fylkestingets lokaliseringspolitikk – Etablering av fylkessenter i Seljord (15. desember 2021)

Etablering i 2022

Selve etableringen av det nye regionale fylkessenteret i Seljord skjer i løpet av 2022. 

Fylkestinget ønsker å trekke erfaringer fra prosessen med etableringen av fylkessenteret i Seljord før det tas stilling til størrelse og innhold for nye fylkessenter.

Samtidig ønskes det progresjon i arbeidet med etableringer av fylkessentre. Derfor er fylkesdirektøren bedt om å fremme forslag om flere etableringer i 2022 med sikte på gjennomføring i 2023.

LES OGSÅ: Fylkestingssak 65/21: Oppfølging av fylkestingets lokaliseringspolitikk – Vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige lokalmiljøer i hele regionen (19. mai 2021)

Vekst og utvikling i hele fylket

Målet for prosjektet er at relokalisering av fylkeskommunale tjenester skal bidra til vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige lokalmiljøer i hele regionen.

Etableringen av et regionalt fylkessenter handler om mer enn de 20 arbeidsplassene. Det handler også om økt verdiskaping og å skape positive ringvirkninger for Øvre Telemark.

Derfor er en konsekvensvurdering en viktig del av det pågående arbeidet.

Fylkessenteret i Seljord skal etableres som et attraktivt arbeidssted. Det vil bidra til å sikre senterets stabilitet på lang sikt, noe som er viktig for å opprettholde god tjenestekvalitet. Det vil virke positivt på de langsiktige lokale effektene av etableringen.   

Regionale fylkessentre skal bidra til økt verdiskaping og økt samhandling som støtter oppunder FNs bærekraftsmål.

Les mer om å utvikle Vestfold og Telemark i regional planstrategi 2020 - 2024.

Verdiskaping, samhandling og FNs bærekraftsmål

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være en sterk regional samfunnsutvikler som prioriterer verdiskaping gjennom grønn omstilling og samhandling, styrt etter bærekraftsmålene

Gjennom å etablere regionale fylkessentre, skal samarbeidet med kommunene og andre regionale og lokale samfunnsaktører bli tettere.

Og gjennom dette, er ambisjonen å øke mulighetene for å løse de tre store samfunnsutfordringene i Vestfold og Telemark - for lav verdiskaping, for stort utenforskap og for store klimagassutslipp.

LES OGSÅ: Fylkestingssak 170/20: Vurdering av etablering av fylkessentre/fagsentre (15. desember 2020)

Styrker rollen som regional samfunnsutvikler

Etablering av regionale fylkessentre skal bygge opp under fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler. Dette er sentralt i regionreformen.

Regjeringen og Stortinget forventer at fylkeskommunene tar grep som regional samfunnsutvikler, og peker ut strategi, mobilisere ulike aktører og samordner interesser. 

LES MER: Stortingsmelding Oppgaver til nye regioner, Meld. St. 6 (2018–2019)

Å styrke rollen som samfunnsutvikler, bygger på en erkjennelse om at de store samfunnsutfordringene må løses gjennom samarbeid. For å lykkes, trenger vi samhandlingsarenaer. 

Et regionalt fylkessenter i Seljord er et konkret bevis på at fylkestinget i Vestfold og Telemark går foran ved å flytte fylkeskommunale arbeidsplasser ut i distriktene.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Anitra Fossum
Konstituert direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima

Les tidligere nyhetssaker

Se alle nyhetssaker om det nye fylkessenteret i Seljord nederst i denne artikkelen, eller klikk her for å komme til nyhetsarkivet.

Ditt og mitt Vestfold og Telemark

Et kunnskapsgrunnlag for – og om – regionen.

Last ned

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å sikre sosial rettferdighet og god helse, og stanse tap av naturmangfold
og klimaendringer.