Planforum

Regionalt planforum

I Regionalt planforum vert konkrete regionale og kommunale planar teke opp, og planane kan vere på ulike steg i planprosessen.  Statlege, regionale og kommunale interesser vert teke opp og søkt samordna.  

Vestfold og Telemark fylkeskommune leier Regionalt planforum og er sekretariat. Statlege og regionale organ og kommunar som er berørte av den aktuelle saka skal delta. Andre representantar for berørte interesser kan også delta i møtene i planforumet.

Statsforvaltar  i Vestfold og Telemark er fast deltakar i Regionalt planforum. Statens vegvesen, Mattilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat og Bane nor med fleire møter ved aktuelle planer. Dei offentlege organa vert kalla inn ved behov etter beste skjønn, og representantane må sjølv vurdere om det er relevant å delt. 

Mål for Regionalt planforum

  • Forumet skal være et samarbeidsorgan for å effektivisere saksbehandlingen, gi større forutsigbarhet og minske konfliktnivået knyttet til regionale og kommunale planer i Vestfold og Telemark
  • Bidra til større forståelse for nivåenes ulike bakgrunn og syn
  • Formidle nasjonale og regionale bestemmelser og retningslinjer
  • Stimulere til en større grad av harmonisering av planer mellom kommunene og mot regionale planer
  • Gi grunnlag for utvikling av felles synspunkter mellom de regionale myndigheter i høringsuttalelser

Møtedagar og oppmeldingsfrister:

Regionalt planforum har fast møtedag på onsdagar mellom 09.00 – 14.00. Førebels nyttar vi TEAMS til alle møter grunna korona-tiltak. Frist for å melde opp sak, inkludert bakgrunnsdokument, er seinast 10 dagar før møtetidspunktet. Dersom datoen kjem på ein raud eller inneklemt dag, går den ut. Det er heller ikkje sett av møtetid i ferievekene. Vinterferien er veke 8 og haustferien er veke 41 i Vestfold og Telemark fylke.

Utanom korona er det lagt opp til møter i fylkeshuset i Tønsberg i oddetalsveker (veke 1-3-5-osv), og i fylkeshuset i Skien i partalsveker veke 2-4-6-osv ). Andre møtestader kan avtalast dersom det er mest hensiktsmessig totalt sett. Det ver servert lunch dersom det er lang reiseveg for deltakarane.  

Frist for å melde opp sak av sak inkludert bakgrunnsmateriale er seinast 10 verkedagar før møtetidspunktet.

Her er lenker til informasjonsskriv og påmeldingsskjema:

Regionalt planforum 2022- info og påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema til Regionalt planforum 2022 (word)

Påmelding til Rakel Skjerve

Korona-tiltak:  Møtene vert primært arrangerte på Teams.

Det kan vere gode grunnar til å møtast fysisk også, så  ta det gjerne opp med oss dersom de ønsker det.

Møteplan våren 2022
Måned Dato Dato Dato Dato Dato
Januar 5/1 Tønsberg 12/1 Skien 19/1 Tønsberg 26/1 Skien  
Februar 2/2 Tønsberg 8/2 Skien 16/2 Tønsberg 23/2 VINTERFERIE  
Mars 2/3 Tønsberg 8/3 TEAMS 16/3 Tønsberg 23/3 Skien 30/3 PÅSKE
April 6/4 Skien 13/4 Tønsberg 20/4 Skien 27/4 Tønsberg  
Mai 4/5 Skien 11/5 Tønsberg 18/5 Skien 25/5 Tønsberg  
Juni 1/6 Skien 8/6 Tønsberg  15/6 Skien 22/6 Tønsberg 29/6 Skien

 

 

 

Publisert:

30.11.2020

Oppdatert:

04.01.2022 kl.09.03

Gerd-Louise Wessel
Rådgiver
Rakel Margrete Skjerve
Sekretær planforum