Regional planlegging

På denne siden finner du oversikt over regionale planer og handlingsplaner knyttet til arealplanlegging.

Ved overgangen til den nye regionen Vestfold og Telemark foreligger det to sett regionale planer og strategier vedtatt av de to fylkeskommunene. Disse er gjeldende inntil nytt fylkesting vedtar nye planer. De regionale planene og strategiene er til dels overlappende, har ulike geografiske avgrensninger, ulik gyldighet. Ved overgang til nytt fylke vil disse måtte forholde seg til hele det samlete planvolumet for Vestfold og Telemark.

Regionale planer

Fylkeskommunen skal ta initiativ, mobilisere og stimulere aktører til å dra sammen mot felles mål. Regionale planer gir rammer for utvikling og forvaltning i Vestfold og Telemark og skal legges til grunn for kommunale planer. Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen.

Det er fylkeskommunens oppgave å sørge for at det føres en helhetlig og utviklingsorientert politikk på tvers av sektorer og nivåer i fylket. Samtidig skal fylkeskommunen påse at utviklingen ikke går på bekostning av mennesker, miljø og bevaringsverdige natur- og kulturverdier.

Samfunnsutviklerrollen

Regional planlegging er et sentralt virkemiddel for å fylle samfunnsutviklerrollen. Fylkeskommunen har ansvar for regional planlegging etter plan- og bygningsloven og skal se utfordringer og utviklingstrekk på tvers av kommunegrenser. Den regionale planleggingen skal stimulere den fysiske, miljømessige helsemessige, økonomiske , sosiale og kulturelle utviklingen i et fylke.

 

Regionale planer

Se oversikt over alle regionale planer i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Linda Lomeland
Seksjonsleder samfunn og plan