Planer under arbeid

Regional planstrategi for Vestfold og Telemark

Arbeidet med regional planstrategi for Vestfold og Telemark for perioden 2020 – 2024 er satt i gang. Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune har ambisjon om å være en sterk utviklingsaktør i den nye regionen. Som et viktig grunnlag for å forme denne rollen er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag, Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling. (Behandlet i fellesnemnda i sak 16/19 i februar og i sak 83/19 i august). Dette foreslås som kunnskapsgrunnlag for arbeidet med regional planstrategi 2020-2024.

Ditt og mitt Vestfold og Telemark presenterer sentrale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter i Vestfold og Telemark. FNs 17 bærekraftsmål går som en rød tråd gjennom dokumentet.

Det er lagt opp til en ekstern medvirkningsperiode i januar – april 2020. Regional planstrategi for Vestfold og Telemark er tenkt førstegangsbehandlet i siste fylkesting før sommeren. Endelig vedtak er planlagt i fylkestinget i november 2020.

Se høringsutkast til ny regional planstrategi - Å utvikle Vestfold og Telemark - verdiskapning gjennom grønn omstilling

Publisert: 26.09.2019 Oppdatert: 25.06.2020

Gry Backe
Fungerende plansjef