Planer under arbeid

Etter vedtatt regional planstrategi for Vestfold og Telemark 2020-2024 (15 desember 2020), skal  følgende to arealplaner revideres i perioden: Regional kystsoneplan for Vestfold revideres for å innlemme kystkommunene i Telemark og ATP Grenland rulleres for å legge til rette for videre bystrategisamarbeid.

Regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark

Da Vestfold og Telemark fylkeskommuner ble slått sammen til Vestfold og Telemark fylkeskommune 1.1.2020, forelå Regional plan for kystsonen i Vestfold fra 2014 og for Telemark var det vedtatt et planprogram for å revidere fylkesdelplan for kystsonen fra 1998-2005.

Det er naturlig å se hele kysten i sammenheng og ha en regional plan som omfatter hele kysten av Vestfold og Telemark. Derfor har fylkestinget besluttet at det skal utarbeides en regional plan for hele kysten. Oppdraget følger av Regional planstrategi 2020 – 2024 - Å utvikle Vestfold og Telemark – verdiskaping gjennom grønn omstilling (RPS). Den regionale kystsoneplanen skal avklare arealbruk og interesser i kystsonen på tvers av kommunegrensene i et nasjonalt og regionalt perspektiv. En annen hensikt er lik forvaltning av kystarealene i alle kommunene.

I løpet av våren og sommeren utarbeides det et planprogram som skal beskrive planprosessen fram til ferdig plan. Planprogrammet kommer på høring høsten 2021. Vi regner med at den nye regionale kystsoneplanen først foreligger i slutten av 2022, begynnelsen av 2023.

Publisert: 26.09.2019 Oppdatert: 20.04.2021 kl.10.56

Gry Backe
Rådgiver