Planer under arbeid

Regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark

Da Vestfold og Telemark fylkeskommuner ble slått sammen til Vestfold og Telemark fylkeskommune 1.1.2020, forelå Regional plan for kystsonen i Vestfold fra 2014. For Telemark var det vedtatt et planprogram for å revidere fylkesdelplan for kystsonen fra 1998-2005.

Ved sammenslåingen var det naturlig å se hele kysten i sammenheng og ha en regional plan som omfatter hele kysten av Vestfold og Telemark.  Oppdraget følger av Regional planstrategi 2020 – 2024 - Å utvikle Vestfold og Telemark – verdiskaping gjennom grønn omstilling (RPS). Fylkestinget vedtok den 15. 2. 2022 å søke om å dele fylket. I lys av delingsvedtaket ble det foreslått at det skal utarbeides to planforslag, et for hvert av de nye fylkene, og at de to nye planforslagene oversendes til de to nye fylkeskommunene som foretar høring og endelig vedtak. Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og regional kystsoneplan for Telemark ble vedtatt av fylkestinget den 14. juni 2022. (Lenke til saken). De regionale kystsoneplanene skal avklare arealbruk og interesser i kystsonen på tvers av kommunegrensene i et nasjonalt og regionalt perspektiv. En annen hensikt er lik forvaltning av kystarealene i alle kommunene.

Vedtatt planprogram er her

Kunnskapsgrunnlaget til kystsoneplanene

UI forbindelse med arbeidet er det utarbeidet ulike rapporter. Disse finner du her. 

Oppstartskonferanse kystsoneplan for Vestfold og kystsoneplan for Telemark.

Situasjonen i Oslofjordregionen er alvorlig. Det er press på arealene og tilstanden i Oslofjorden er kritisk. Det er behov for en ambisiøs satsing for å endre situasjonen. Planarbeid er et bidrag til dette. Fylkesdirektøren legger derfor til grunn at det er behov for oppdaterte føringer for forvaltningen av kystarealene: Det ble utarbeidet nye statlige planretningslinjer i 2021 som bør oversettes til lokal og regional politikk. Gjeldende regional plan for Vestfoldkysten er utdatert og treffer ikke helt i forhold til de utfordringene som kysten står overfor, mens Telemarkskysten mangler en overordnet plan.

Vi inviterer til oppstartskonferanse for arbeidet med regional kystsoneplan for Vestfold og regional kystsoneplan for Telemark.  Møtet er aktuelt for både politikere og administrasjon i kommunene, statsetater og organisasjoner.

Du vil blant annet høre fra

  • Biolog Pia Ve Dahlen forteller om det forunderlige havet.
  • Ragna Sortland forteller om hvilke utfordringer regional kystsoneplan skal løse.
  • Hallvard Surlien forteller om statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
  • Fylkeskommunen ønsker innspill til det videre arbeidet med kystsoneplanen
  • Ordførerne i Sandefjord og Kragerø reflekterer over hva som er viktigst å ta med seg når ny plan skal utarbeides

Konferansen finner sted onsdag 31. august 2022, klokken 09:00 – 15:30 på Quality Hotel Grand Farris, Strandpromenaden 39, 3256 Larvik.

Program kan sees her. Du kan melde deg på her.

Invitasjon til befaring langs kysten

Mandag 19.09.2022. Kl. 08:30-16:15

Deltakere i styringsgruppen og prosjektgruppen for kystsoneplanen i Vestfold og Telemark inviteres til befaring.  Vi kommer spesielt til å se på fritidsbebyggelse, allmennhetens tilgang til sjø og kyst, næringsliv og småbyer. Vi starter fra gjestehavnen i Porsgrunn og kjører ut Frierefjorden, så ser vi på ulike steder i Porsgrunn, Bamble og Kragerø.

Det skal utarbeides regionale kystsoneplaner for Telemark og Vestfold. Hensikten med planarbeidene er å utarbeide felles føringer for arealbruken i de kystnære områdene, både på land og i sjø samt tydeliggjøre og utdype de nasjonale retningslinjene som gjelder for vår region. For å bli kjent med hverandre og kysten vår skal det arrangeres en befaring.

Deltakerne på turen er styringsgruppa og prosjektgruppa for arbeidet med de regionale kystsoneplanene. Dette er plansjefene i kommunene, planleggerne i kommunene.

Detaljert program vil komme senere. Du kan melde deg på her.

Vi reiser klokken 08.30 fra Porsgrunn gjestehavn på nedsiden av Storgata 146, 3915 Porsgrunn, og reiser tilbake fra Kragerø til Jernbanen i Porsgrunn klokken 15.00 slik at vi skal rekke tog mot Vestfold klokken 16.17.

Regional plan for samordna areal og transport i Grenland (ATP Grenland)

Regional plan for samordna areal og transport i Grenland (ATP Grenland) skal revideres.

Grenland er ett av de ni prioriterte byområdene i Norge som kan forhandle om byvekstavtale med staten. Tidligere belønningsavtaler og bypakker skal nå samles i én og samme avtale, og arealutvikling vil få en mer fremtredende rolle i avtaleverket. ATP Grenland utgjør et viktig regionalt styringsverktøy, og vil være en viktig brikke inn i forhandlinger med staten om en byvekstavtale. Bypakke Grenland er handlingsprogram for tiltak i transportsystemet.

Foreløpig plan er at arbeidet med planprogram starter høsten 2022, selve planarbeidet og revisjonen starter våren 2023, og revidert plan vedtas i Telemark fylkesting sommer 2024.

Publisert: 26.09.2019 Oppdatert: 30.06.2022 kl.12.18

Gry Backe
Rådgiver