Planer under arbeid

Regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark

Da Vestfold og Telemark fylkeskommuner ble slått sammen til Vestfold og Telemark fylkeskommune 1.1.2020, forelå Regional plan for kystsonen i Vestfold fra 2014. For Telemark var det vedtatt et planprogram for å revidere fylkesdelplan for kystsonen fra 1998-2005.

Ved sammenslåingen var det naturlig å se hele kysten i sammenheng og ha en regional plan som omfatter hele kysten av Vestfold og Telemark.  Oppdraget følger av Regional planstrategi 2020 – 2024 - Å utvikle Vestfold og Telemark – verdiskaping gjennom grønn omstilling (RPS). Fylkestinget vedtok den 15. 2. 2022 å søke om å dele fylket. I lys av delingsvedtaket ble det foreslått at det skal utarbeides to planforslag, et for hvert av de nye fylkene, og at de to nye planforslagene oversendes til de to nye fylkeskommunene som foretar høring og endelig vedtak. Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og regional kystsoneplan for Telemark ble vedtatt av fylkestinget den 14. juni 2022. (Lenke til saken). De regionale kystsoneplanene skal avklare arealbruk og interesser i kystsonen på tvers av kommunegrensene i et nasjonalt og regionalt perspektiv. En annen hensikt er lik forvaltning av kystarealene i alle kommunene.

Planprogram 

Vedtatt planprogram finneer du her

Kunnskapsgrunnlaget til kystsoneplanene

UI forbindelse med arbeidet er det utarbeidet ulike rapporter. Disse finner du her. 

Frokostmøter

Frokostmøtene skal gi inspirasjon i arbeidet med de regionale kystsoneplanene. Målgruppen er alle som har interesse av planarbeidet, og er aktuelt for både politikere og administrasjon i kommunene, statsetater og organisasjoner. Møtene foregår på teams med oppstart klokken 08:00. Varigheten er 40 minutter. Vi legger opp til foredrag i første del av møtet for så å åpne opp for spørsmål.  Du kan melde deg på her. Vi sender innkalling i Outlook.

22. september 2022. Friluftsliv på sjøen  

21. oktober 2022. Friluftsliv i strandsonen.

17. november 2022. Næring og turisme.

Kommende frokostmøter

 • 26. januar 2023. «Den funksjonelle strandsonen» - lokal eller regional interesse?.
 • 16. februar 2023. Natur i sjø.
 • 23. mars 2023. Hva er gode og positive tiltak i strandsonen.
 • 4. mai 2023. Å planlegge byer og tettsteder.

Styringsgruppen 

Styringsgruppen er plansjefer i kystkommunene (den i kommunen som har ansvaret for kommuneplanens arealdel), statsforvalteren (direktør for miljøavdelingen), plansjefen i fylkeskommunen. Plansjefen i fylkeskommunen leder styringsgruppen. Styringsgruppen inviteres til 2-3 møter i planperioden

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen er administrative representanter fra kystkommunene som arbeider med plansaker og byggesaker, statsforvalter og prosjektleder fra fylkeskommunen. Prosjektleder i fylkeskommunen leder prosjektgruppen og møtefrekvensen er et møte annenhver måned.

 • 19.09.2022: Befaring langs Telemarkskysten for styringsgruppa og prosjektgruppa.
 • 29.09.2022: Prosjektgruppemøte 9.20 – 12.20 på fylkeshuset i Tønsberg.
 • 28.10.2022: Prosjektgruppemøte 9.20 – 12.20 på fylkeshuset i Tønsberg.
 • 24.11.2022: Prosjektgruppemøte 9.20 - 12.20 på fylkeshuset i Tønsberg.
 • 02.02.2023: Prosjektgruppemøte 9.20 - 12.20 på fylkeshuset i Tønsberg.
 • 02.03.2023: Prosjektgruppemøte 9.20 - 12.20 på fylkeshuset i Tønsberg.
 • 30.03.2023: Prosjektgruppemøte 9.20 - 12.20 på fylkeshuset i Tønsberg.
 • 11.05.2023: Prosjektgruppemøte 9.20 - 12.20 på fylkeshuset i Tønsberg.

Politisk referansegruppe Vestfold

Den politiske referansegruppen består av medlemmer fra både (posisjon og opposisjon) høyre- sentrum- og venstresiden av politikken slik at den fungerer som en robust forankring for framtiden. Politiske ledere og en opposisjonspolitiker fra hver kommune for areal og plansaker ikommunene og hovedutvalg for klima areal og plan (HKAP) i fylkeskommunen inviteres. I tillegg inviteres to representanter fra hver kommunes ungdomsråd, sammen med en representant fra fylkeskommunalt eldreråd, fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser og Vestfold og Telemark ungdomsråd. Leder for HKAP leder møtene.

Møtene finner sted på fylkeshuset i Tønsberg fra klokken 17:00.

 • 08.12: Politisk referansegruppe Vestfold.
 • 20.04.2023: Politisk referansegruppe Vestfold.
 • 22.06.2023: Politisk referansegruppe Vestfold.

Politisk referansegruppe Telemark

Den politiske referansegruppen består av medlemmer fra både (posisjon og opposisjon) høyre- sentrum- og venstresiden av politikken slik at den fungerer som en robust forankring for framtiden. Politiske ledere og en opposisjonspolitiker fra hver kommune for areal og plansaker ikommunene og hovedutvalg for klima areal og plan (HKAP) i fylkeskommunen inviteres. I tillegg inviteres to representanter fra hver kommunes ungdomsråd, sammen med en representant fra fylkeskommunalt eldreråd, fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser og Vestfold og Telemark ungdomsråd. Leder for HKAP leder møtene.

Møtene finner sted på fylkeshuset i Skien fra klokken 17:00

 • 07.12.2022: Politisk referansegruppe Telemark.
 • 19.04.2023: Politisk referansegruppe Telemark.
 • 21.06.2023: Politisk referansegruppe Telemark.

 

Faglig referansegruppe

Dette er sentrale fagpersoner i kommunene, regional stat, næringsorganisasjoner og interesseorganisasjoner.

 • 31.08.2022: Oppstartskonferanse i Larvik. 
 • 13.04.2023: Vårkonferansen

Befaring langs kysten

Mandag 19.09.2022. Kl. 08:30-16:15

Deltakere i styringsgruppen og prosjektgruppen for kystsoneplanen i Vestfold og Telemark var invitert befaring.  Vi så spesielt på fritidsbebyggelse, allmennhetens tilgang til sjø og kyst, næringsliv og småbyer. Vi starter fra gjestehavnen i Porsgrunn og kjører ut Frierefjorden, så ser vi på ulike steder i Porsgrunn, Bamble og Kragerø.

Det skal utarbeides regionale kystsoneplaner for Telemark og Vestfold. Hensikten med planarbeidene er å utarbeide felles føringer for arealbruken i de kystnære områdene, både på land og i sjø samt tydeliggjøre og utdype de nasjonale retningslinjene som gjelder for vår region. For å bli kjent med hverandre og kysten vår skal det arrangeres en befaring.

Deltakerne på turen er styringsgruppa og prosjektgruppa for arbeidet med de regionale kystsoneplanene. Dette er plansjefene i kommunene, planleggerne i kommunene.

Oppstartskonferanse kystsoneplan for Vestfold og kystsoneplan for Telemark.

Situasjonen i Oslofjordregionen er alvorlig. Det er press på arealene og tilstanden i Oslofjorden er kritisk. Det er behov for en ambisiøs satsing for å endre situasjonen. Planarbeid er et bidrag til dette. Fylkesdirektøren legger derfor til grunn at det er behov for oppdaterte føringer for forvaltningen av kystarealene: Det ble utarbeidet nye statlige planretningslinjer i 2021 som bør oversettes til lokal og regional politikk. Gjeldende regional plan for Vestfoldkysten er utdatert og treffer ikke helt i forhold til de utfordringene som kysten står overfor, mens Telemarkskysten mangler en overordnet plan.

Vi inviterer til oppstartskonferanse for arbeidet med regional kystsoneplan for Vestfold og regional kystsoneplan for Telemark.  Møtet er aktuelt for både politikere og administrasjon i kommunene, statsetater og organisasjoner.

Du hørte blant annet fra

 • Biolog Pia Ve Dahlen forteller om det forunderlige havet.
 • Ragna Sortland forteller om hvilke utfordringer regional kystsoneplan skal løse.
 • Hallvard Surlien forteller om statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
 • Fylkeskommunen ønsker innspill til det videre arbeidet med kystsoneplanen
 • Ordførerne i Sandefjord og Kragerø reflekterer over hva som er viktigst å ta med seg når ny plan skal utarbeides

Konferansen fant sted onsdag 31. august 2022, klokken 09:00 – 15:30 på Quality Hotel Grand Farris, Storgata 39, 3251 Larvik.

Program kan sees her.  

Regional plan for samordna areal og transport i Grenland (ATP Grenland)

Arbeidet med planprogram har planlagt oppstart våren 2023.

Publisert: 26.09.2019 Oppdatert: 18.11.2022 kl.09.35

Gry Backe
Rådgiver