Regional planstrategi for Telemark 2024-2028

Prosessen med å lage en ny regional planstrategi for Telemark starter for fullt til høsten, når det nye fylkestinget er på plass.

Planstrategien vil redegjøre for de viktigste regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter for så å ta stilling til langsiktige utviklingsmål for fylket. Den regionale planstrategien er fylkeskommunens overordnede styringsdokument, og beskriver ønsket retning på samfunnsutviklingen i Telemark. 

Regional planstrategi skal i henhold til plan- og bygningsloven vedtas av det nye fylkestinget innen utgangen av 2024. Dette er de folkevalgtes strategi for utviklingen av Telemark fylke i valgperioden.

Planen skal beskrive utviklingstrender i fylket, definere ønsket samfunnsutvikling og redegjøre for hva samfunnsaktører i Telemark må gjøre for å oppnå denne. I tillegg skal planen inneholde en vurdering av hvilke planer vi har behov for i fylket. Utgangspunktet er dagens situasjon og utfordringer i Telemark, samt føringer gitt av nasjonale og regionale myndigheter.

Gjeldende Regional planstrategi for Vestfold og Telemark ble vedtatt i fylkestinget 15. desember 2020 i sak 166/20.

Arbeid med kunnskapsgrunnlaget

Fylkeskommunen er i ferd med å utarbeid et kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn for den regionale planstrategien; Kunnskap om Telemark.

Det ble arrangert en innspillskonferansen i Bø den 30. mai hvor fylkeskommunen inviterte kommuner, næringsliv, frivillighet, statlige virksomheter og universitet i det nye fylke til å gi innspill til styrker og utfordringer i Telemark? Mer informasjon om konferansen finnes Mer informasjon om konferansen finner du her.

Involvering og medvirkning

Utarbeidelse av en regional planstrategi vil skje i tett samspill med Telemarkssamfunnet. Høringsutkastet til ny utviklingsplan forventes å være klar til offentlig ettersyn våren 2024.

Publisert: 28.06.2023 Oppdatert: 28.06.2023 kl.13.36

Tom Omnes Lia
Prosjektleder for regional planstrategi