Regional planstrategi for Vestfold 2024-2028

Prosessen med å lage en ny regional planstrategi for Vestfold starter for fullt til høsten, når det nye fylkestinget er på plass

Den regionale planstrategien er fylkeskommunens overordnede styringsdokument, og beskriver ønsket retningen på samfunnsutviklingen i Vestfold. 

Regional planstrategi skal i henhold til plan- og bygningsloven vedtas av det nye fylkestinget innen utgangen av 2024. Dette er de folkevalgtes strategi for utviklingen av Vestfold fylke i valgperioden.

Planen skal beskrive utviklingstrender i fylket, definere ønsket samfunnsutvikling og redegjøre for hva samfunnsaktører i Vestfold må gjøre for å oppnå denne. I tillegg skal planen inneholde en vurdering av hvilke planer vi har behov for i fylket. Utgangspunktet er dagens situasjon og utfordringer i Vestfold, samt føringer gitt av nasjonale og regionale myndigheter.

Gjeldende Regional planstrategi for Vestfold og Telemark ble vedtatt i fylkestinget 15. desember 2020 i sak 166/20.

Arbeid med kunnskapsgrunnlaget

Fylkeskommunen er i ferd med å utarbeid e et kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn for den regionale planstrategien; Kunnskap om Vestfold

Det ble arrangert en innspillskonferansen i Larvik den 16. mai hvor fylkeskommunen inviterte kommuner, næringsliv, frivillighet, statlige virksomheter og universitet i det nye fylke til å gi innspill til styrker og utfordringer i Vestfold? Mer informasjon om konferansen finner du her 

Involvering og medvirkning

Utarbeidelse av en regional planstrategi vil skje i tett samspill med Vestfoldssamfunnet. I desember 2023 vil fylkestinget vedta oppstart av regional planstrategi, de vil da vedta hvilken medvirkning som det legges opp til i arbeidet.  
Høringsutkastet til ny utviklingsplan forventes å være klar til offentlig ettersyn sommeren 2024. Fylkestinget er planmyndighet og vil vedta planen i desember 2024.

Publisert: 28.06.2023 Oppdatert: 28.06.2023 kl.13.38

Lene Farmen-Hall
Prosjektleder for regional planstrategi
Linda Lomeland
Seksjonsleder samfunn og plan