Vedtatte planer og strategier

Fylkeskommunen skal ta initiativ, mobilisere og stimulere aktører til å dra sammen mot felles mål. Regionale planer gir rammer for utvikling og forvaltning i Vestfold og Telemark og skal legges til grunn for kommunale planer.

Regional planstrategi

Fylkeskommunen har ansvar for regional planlegging. Ansvaret innebærer å finne helhetlige løsninger, der både nasjonale, regionale og lokale interesser ivaretas.

Den regionale planleggingen skjer i samarbeid med kommuner, statlige organer og organisasjoner

Plan- og bygningsloven stiller krav om at regional planmyndighet minst en gang hver valgperiode utarbeider en regional planstrategi i samarbeid med offentlige etater og organisasjoner som kan bli berørt av arbeidet. I planstrategien skal det:

•redegjøres for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer

•vurderes langsiktige utviklingsmuligheter

•tas stilling til langsiktige utviklingsmål

•tas stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging, hvordan de skal følges opp og hvordan medvirkning skal sikres i planarbeidet

Statlige og regionale organer og kommunene skal legge den regionale planstrategien til grunn for det videre planarbeidet i fylket.

Regional planstrategi skal følge opp nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

Den regionale planstrategien er fylkestingets overordnede strategi for regional planlegging i fireårsperioden. Den regionale planstrategien avklarer hvilke regionale planer som skal utarbeides i perioden. De regionale planene skal behandle spørsmål som er sentrale for å få en best mulig utvikling i fylket.

I følge loven skal den regionale planstrategien etter at regional planmyndighet (fylkestinget) har vedtatt den, oversendes til endelig godkjenning av Kongen. Kongen kan etter drøfting med regional planmyndighet vedta de endringer som er påkrevd ut fra hensynet til nasjonale interesser.

Regional planstrategi for Vestfold ble vedtatt i Fylkestinget og godkjent i departementet i 2016

Regional planstrategi for Vestfold 2016-2020

Bærekraftige Telemark – regional planstrategi 2016-2020 ble behandlet av Fylkestinget 2016.

Regional planstrategi for Telemark 2016-2020

Arbeidet med en ny felles regional planstrategi for Vestfold og Telemark for perioden 2020 – 2024 er satt i gang. Informasjon om den nye planstrategien finner du her.

Regional plan for bærekraftig utvikling (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble vedtatt av Fylkestinget 26.september 2019 (sak nr. 58/19). Planen ble første gang vedtatt i 2013. Dette er første revisjon av RPBA.

RPBA er Vestfolds felles plan for langsiktig arealbruk fram til 2040. Planen gir rammer for vekst og utvikling i Vestfold. Vi skal både utnytte dagens infrastruktur på en optimal og samfunnsøkonomisk måte og ta vare på viktige jordbruks-, natur-, rekreasjons- og kulturverdier.

Å peke ut en felles retning for utviklingen av arealene bidrar til forutsigbarhet. Dette gavner både kommuner og næringsliv og bidrar til at Vestfold blir et attraktivt og moderne sted å bo og etablere seg i.

I forbindelse med revideringen av RPBA er det også laget en ny veileder for matjordplanen

Saksprotokollen finner du her:

Saksprotokoll - RPBA

Vedtatt plan

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

RPBA - utskriftsvennlig versjon

Handlingsprogram RPBA

Handlingsprogram RPBA

Temakart

Temakartene for RPBA finner du her

Utredninger og kunnskapsgrunnlag RPBA

Kunnskapsgrunnlaget til RPBA

Regional plan for samordna areal og transport i Telemark

Telemark fylkeskommune har laga ein plan for betre å kunne samordne arealbruken og dei ulike transportformene. Fylkestinget har vedtatt Regional plan for samordna areal og transport for Telemark 2015-24 med handlingsprogram 2015-18. Planen erstatta følgjande regionale planar i Telemark:

 • fylkesvegplan,
 • senterstrukturplan,
 • kollektivplan,
 • trafikktryggleiksplan
Mål

Planen har som mål å legge til rette for befolkningsvekst og ei bærekraftig utvikling i Telemark.

Befolkningsvekst skal skapes ved å velge løysingar som sikrar attraktivitet for bedrifter, bebuarar og besøkande.

Bærekraft skal skapes ved å velge areal- og transportlysingar som fremmer miljøvenleg transport, trafikksikkerhet, god folkehelse, og god samfunnsøkonomi.

Betre koordinering

Planen er ei samanslåing av planane lista opp ovanfor og har

 • målsettingar for areal- og transport i Telemark,
 • strategiar for samordning, måloppnåing, prioritering og ressursutnytting,
 • samordna handlingsprogram for perioden 2015-18 for fylkesvegar, kollektivtrafikk, senterstruktur/stadutvikling og trafikktryggleik

Planen legg føringar for fylkeskommunen sitt arbeid i planperioden. I tillegg seier planen noko om korleis kommunar og statlege etatar bør arbeide dersom ein skal nå måla om bærekraft og befolkningsvekst. Det er lagt opp til eit utstrakt samarbeid mellom dei ulike aktørane, og planen med handlingsprogram skal danne grunnlag for dette i åra framover.   

ATP 2015-2025 Telemark

Handlingsprogrammet ATP Telemark 2019-2022

Vedlegg

Vedlegg3_KU_rapport.pdf

Vedlegg4_Knutepunkt_Telemark.pdf

Vedlegg5_Beskrivelse_tiltak_investeringsprogrammet.pdf

Vedlegg6_Elbil_Telemark.pdf

Vedlegg7_Urbanet_arbeidsnotat.pdf

Vedlegg8_Oppsummering_gjeldande_planar.pdf

Vedlegg9_Utviklingstrekk_ved_senterstruktur_2013.pdf

 

Regional plan for samordna areal og transport i Grenland

De fire grenlandskommunene har arbeidet sammen med fylkeskommunen for å lage en samordnet plan for areal og transport i Grenland.

Målet er at planen skal gjøre regionen til et attraktivt sted å bo, arbeide og leve. Planen ble vedtatt av fylkestinget 17 juni 2014 og gjelder frem til 2025.

Visjonen i regional plan for samordna areal og transport i Grenland er følgende:

«I 2025 er Grenland et tyngdepunkt for befolkningsutvikling og næringsutvikling sør-vest for Oslo. På grunn av spennende jobbmuligheter og gode bo- og bykvaliteter velger folk fra hele landet å flytte til Grenland».

Grenland er den sjuende største byregionen i Norge og omfatter kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Den regionale planen skal gjøre Grenland til et attraktivt sted å bo, arbeide og leve. Planarbeidet er gjennomført innenfor organiseringa av Bystrategi Grenland, med deltagelse fra Statens vegvesen, Jernbaneverket

Hovedmål

Hensikten med planen er å legge til rette for befolkningsvekst og en bærekraftig utvikling i Grenland. For å få til dette må regionen være attraktiv. Dette oppnås blant annet ved å planlegge for grenlandsregionen som en helhet og finner løsninger på tvers av kommunegrensene

Hovedmålene for planen er:

 • Befolkningsvekst skal skapes ved å velge løsninger som sikrer attraktivitet for bedrifter, beboere og besøkende.
 • Bærekraft skal skapes ved å velge areal- og transportløsninger som fremmer miljøvennlig transport, trafikksikkerhet, god folkehelse og god samfunnsøkonomi.

Planen består av planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og handlingsprogram. Planen er i samsvar med kommunenes arealdeler og Regional plan for samordna areal og transport i Telemark.

ATP Grenland 2014-2025

Regional plan for kystsonen i Vestfold

"Vestfoldkystens natur-, kultur-, nærings- og rekreasjonsverdier skal utvikles til beste for befolkningen i Vestfold og tilreisende. Utviklingen av Vestfold som "det gode bosted", identitetskaping og opplevelse skal være vesentlig i en slik utvikling."

Kystsonen er en del av Vestfolds identitet, med en sterk attraksjonsverdi. Byer og tettsteder ligger som perler på en snor langs kysten og i disse kommunene bor ca 88 % av befolkningen. Om sommeren besøker mange turister fylket, der de bor i sine fritidshus, på campingplasser og i båter. Alle ønsker å utnytte kysten og skjærgårdens mange kvaliteter og oppleve kystkulturen. En god forvaltning vil kunne bidra til sikre verdiene i kystsonen på en måte som vil være til uvurderlig nytte og glede for kommende generasjoner.

Regional plan for kystsonen i Vestfold

Regional Plan for Setesdalsområdet

Regional plan for Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei (Heiplanen) ble vedtatt i de fem berørte fylkestingene i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Telemark, våren 2012.

Regionplanen gir avklarende grenser på kartet og retningslinjer for arealbruk i ulike soner. Fylkeskommunene i Agderfylkene, Rogaland, Hordaland og Telemark har hatt ansvar for utarbeidelse av planen, og ansvar for oppfølging med årlige Heiplansamlinger og handlingsprogram

Regional plan for Setesdal

Handlingsprogrammet - regional plan for Setesdal

Plankart - regional plan for Setesdal

Fylkesdelplan for Hardangervidda 2011 – 2025

Planen omfatter deler av kommunene:

 • Hol, Nore og Uvdal og Rollag i Buskerud fylke
 • Eidfjord, Odda, Ullensvang og Ulvik i Hordaland fylke
 • Tinn og Vinje i Telemark fylke

Miljøverndepartementet ga i 2007 flere fylkeskommuner i oppdrag å utarbeide fylkesdelplaner for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens fremtid i Norge. Hardangervidda, med landets største villreinstamme, er ett av disse fjellområdene.

Les mer på www.fylkesdelplan-hardangervidda.no

Fylkesdelplan for Hardangervidda

Handlingsprogrammet - fylkesdelplan for Hardangervidda

Plankart - fylkesdfelplan for Hardangervidda

Fylkesdelplan for Blefjellområdet

Hensikten med planen er å sikre leveområde for villrein og styre ferdsel og bruk for å sikre urørte naturområder og biologisk mangfold.

Planen ble godkjent av Miljøverndepartementet 21.06.2002.

Fylkesdelplan Blefjell

Handlingsplan for universell utforming

Universell utforming handler om å utforme omgivelser og tjenester slik at flest mulig kan ta seg fram, oppfatte omgivelsene og delta i samfunnet.

Den første Handlingsplan for universell utforming i Vestfold fylkeskommune ble vedtatt 13. desember 2012, og dette er første rullering av planen vedtatt av Fylkestinget 20.06.2019.

Handlingsplan for universell utforming i Vestfold fylkeskommune 2019

Regional plan for vannforvaltning

Gjeldende vannforvaltningsplan for Vestfold og Telemark vannregion er "Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021. Planen kan lastes ned her:

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Arbeidet med den gjeldende plan for vannforvaltning skjedde i vannregion Vest-Viken i perioden 2011 - 2015. Vannforvaltningsplanen ble laget på bakgrunn av vesentlige vannforvaltningsspørsmål og lokale tiltaksanalyser i de 18 vannområdene i daværende vannregion. Den regionale planen ble vedtatt i fylkeskommunene Oppland, Telemark, Buskerud, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Akershus før oversendelse til sentral godkjenning.

Handlingsprogrammet for vannregion Vest-Viken og Regionalt tiltaksprogram i vannregion Vest-Viken kan lastes ned her:

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Regionalt tiltaksprogram i vannregion Vest-Viken

Planen ble sentralt godkjent 4. juli 2016. Godkjenningen fra Klima og miljødepartementet kan leses her:

Vannregion Vest-Viken for planperioden 2016-2021

Publisert: 26.09.2019 Oppdatert: 10.09.2020

Regionale planer

Se oversikt over alle regionale planer i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Gry Backe
Rådgiver