Vedtatte planer og strategier

Fylkeskommunen har ansvar for regional planlegging. Regionale planer gir rammer for helhetlig utvikling og forvaltning i Vestfold og Telemark og skal legges til grunn for kommunale planer.

Den regionale planleggingen skjer i samarbeid med kommuner, statlige organer og organisasjoner. 

Regional planstrategi (RPS)

Plan- og bygningsloven stiller krav om at regional planmyndighet minst en gang hver valgperiode utarbeider en regional planstrategi i samarbeid med offentlige etater og organisasjoner som kan bli berørt av arbeidet.

Den regionale planstrategien er fylkestingets overordnede strategi for regional planlegging i fireårsperioden.

Regional planstrategi for Vestfold og Telemark ble vedtatt i fylkestinget 15. desember 2020 i sak 166/20.

Å utvikle Vestfold og Telemark - Verdiskapning gjennom grønn omstilling

Å utvikle Vestfold og Telemark - Verdiskaping gjennom grønn omstilling - printvennlig

Les mer om Regional planstrategi

I planstrategien skal det:

•Redegjøres for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer

•Vurderes langsiktige utviklingsmuligheter og tas stilling til langsiktige utviklingsmål

•Avklare hvilke regionale planer som skal utarbeides i perioden. De regionale planene skal behandle spørsmål som er sentrale for å få en best mulig utvikling i fylket.

Regional planstrategi skal følge opp nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

I følge loven skal den regionale planstrategien etter at regional planmyndighet (fylkestinget) har vedtatt den, oversendes til endelig godkjenning av Kongen. Kongen kan etter drøfting med regional planmyndighet vedta de endringer som er påkrevd ut fra hensynet til nasjonale interesser.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (Vestfold) (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble vedtatt av Fylkestinget 26.september 2019 (sak nr. 58/19). Planen ble første gang vedtatt i 2013. Dette er første revisjon av RPBA.

Bildet av dokumentet Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA

 

RPBA er Vestfolds felles plan for langsiktig arealbruk fram til 2040. Planen gir rammer for vekst og utvikling i Vestfold. Vi skal både utnytte dagens infrastruktur på en optimal og samfunnsøkonomisk måte og ta vare på viktige jordbruks-, natur-, rekreasjons- og kulturverdier.

Å peke ut en felles retning for utviklingen av arealene bidrar til forutsigbarhet. Dette gavner både kommuner og næringsliv og bidrar til at Vestfold blir et attraktivt og moderne sted å bo og etablere seg i.

I forbindelse med revideringen av RPBA er det også laget en ny Veileder til matjordplan

Saksprotokollen finner du her:

Saksprotokoll - RPBA

Vedtatt plan

Handlingsprogrammet til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er ikke skilt ut i et eget dokument, men ligger inne i plandokumentet.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

RPBA - utskriftsvennlig versjon

Temakart

Temakartene for RBPA finner du her

Utredninger og kunnskapsgrunnlag RPBA

Kunnskapsgrunnlaget til RPBA

Regional plan for samordna areal og transport i Telemark

Fylkestinget vedtok høsten 2014 Regional plan for samordna areal og transport for Telemark 2015- 2025. Periodene for handlingsprogram er 2015-18, 2019-2022 og 2023-2026, for gjeldende periode.

Planen erstattet følgende regionale planer i Telemark; fylkesvegplan, senterstrukturplan, kollektivplan og trafikksikkerhetssplan. Gjeldende handlingsprogram viser til nye planer og strategier for fylkesveg, trafikksikkerhet, gange og sykling og kollektiv i områder med lave passasjertall for Vestfold og Telemark.

Samordna areal- og transportutvikling fremmer gode løsninger med hensyn til klima, arealnøytralitet, jord- og naturvern, bærekraftig økonomi og et inkluderende samfunn.

Mer om Regional plan for samordna areal og transport i Telemark
Mål

Planen har som mål å legge til rette for befolkningsvekst og en bærekraftig utvikling i Telemark.

Befolkningsvekst skal skapes ved å velge løsninger som sikrer attraktivitet for bedrifter, beboere og besøkende.

Bærekraft skal skapes ved å velge areal- og transportløsninger som fremmer miljøvennlig transport, trafikksikkerhet, god folkehelse, og god samfunnsøkonomi.

Samhandling

Planen legger føringer for fylkeskommunen sitt arbeid i planperioden. I tillegg sier planen noe om hvordan kommuner og statlige etater bør arbeide dersom en skal nå målene om bærekraft og befolkningsvekst. Det er lagt opp til et utstrakt samarbeid mellom de ulike aktørene, og planen med handlingsprogram skal danne grunnlag for dette i årene fremover.   

ATP 2015-2025 Telemark

Handlingsprogram 2019-2022 ATP Telemark

Handlingsprogram 2023-2026 for ATP Telemark 

Vedlegg

Vedlegg3_KU_rapport.pdf

Vedlegg4_Knutepunkt_Telemark.pdf

Vedlegg5_Beskrivelse_tiltak_investeringsprogrammet.pdf

Vedlegg6_Elbil_Telemark.pdf

Vedlegg7_Urbanet_arbeidsnotat.pdf

Vedlegg8_Oppsummering_gjeldande_planar.pdf

Vedlegg9_Utviklingstrekk_ved_senterstruktur_2013.pdf

Veileder til matjordplan_211021

Vest-Telemark i lys av flerkjernestruktur - Knut Vareide, Telemarkforskning

Regional plan for samordna areal og transport i Grenland

De fire grenlandskommunene har arbeidet sammen med fylkeskommunen for å lage en samordnet plan for areal og transport i Grenland.

Målet er at planen skal gjøre regionen til et attraktivt sted å bo, arbeide og leve. Planen ble vedtatt av fylkestinget 17 juni 2014 og gjelder frem til 2025.

Visjonen i regional plan for samordna areal og transport i Grenland er følgende:

«I 2025 er Grenland et tyngdepunkt for befolkningsutvikling og næringsutvikling sør-vest for Oslo. På grunn av spennende jobbmuligheter og gode bo- og bykvaliteter velger folk fra hele landet å flytte til Grenland».

Grenland er den sjuende største byregionen i Norge og omfatter kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Den regionale planen skal gjøre Grenland til et attraktivt sted å bo, arbeide og leve. Planarbeidet er gjennomført innenfor organiseringa av Bystrategi Grenland, med deltagelse fra Statens vegvesen, Jernbaneverket

Målene med Regional plan for samordna areal og transport i Grenland

Hensikten med planen er å legge til rette for befolkningsvekst og en bærekraftig utvikling i Grenland. For å få til dette må regionen være attraktiv. Dette oppnås blant annet ved å planlegge for grenlandsregionen som en helhet og finner løsninger på tvers av kommunegrensene

Hovedmålene for planen er:

  • Befolkningsvekst skal skapes ved å velge løsninger som sikrer attraktivitet for bedrifter, beboere og besøkende.
  • Bærekraft skal skapes ved å velge areal- og transportløsninger som fremmer miljøvennlig transport, trafikksikkerhet, god folkehelse og god samfunnsøkonomi.

Planen består av planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og handlingsprogram. Planen er i samsvar med kommunenes arealdeler og Regional plan for samordna areal og transport i Telemark.

ATP Grenland 2014-2025 med tilhørende handlingsprogram

Veileder til matjordplan oppdatert oktober 2021

Regional plan for kystsonen i Vestfold

"Vestfoldkystens natur-, kultur-, nærings- og rekreasjonsverdier skal utvikles til beste for befolkningen i Vestfold og tilreisende. Utviklingen av Vestfold som "det gode bosted", identitetskaping og opplevelse skal være vesentlig i en slik utvikling."

Kystsonen er en del av Vestfolds identitet, med en sterk attraksjonsverdi. Byer og tettsteder ligger som perler på en snor langs kysten og i disse kommunene bor ca 88 % av befolkningen. Om sommeren besøker mange turister fylket, der de bor i sine fritidshus, på campingplasser og i båter. Alle ønsker å utnytte kysten og skjærgårdens mange kvaliteter og oppleve kystkulturen. En god forvaltning vil kunne bidra til sikre verdiene i kystsonen på en måte som vil være til uvurderlig nytte og glede for kommende generasjoner.

Regional plan for kystsonen i Vestfold

Regional Plan Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei  

Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei ble vedtatt i de fem berørte fylkestingene i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Telemark, våren 2012.

Regionplanen gir avklarende grenser på kartet og retningslinjer for arealbruk i ulike soner. Fylkeskommunene i Agderfylkene, Rogaland, Hordaland og Telemark har hatt ansvar for utarbeidelse av planen, og ansvar for oppfølging med årlige Heiplansamlinger og handlingsprogram

Regional plan for Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei 

Handlingsprogrammet - regional plan for Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei 2020-2023

Plankart - regional plan for Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei

Presentasjoner Heiplan-samling 14.-15. oktober 2020

Marie Pontoppidan: Klimaet på Hardangervidda
Tone Edland og Gry Åsne Aksvik: Erfaringar med regionale planar i Vinje kommune
 

Regional plan for Hardangervidda 2019 – 2035

Planen omfatter deler av kommunene:

  • Hol, Nore og Uvdal og Rollag i Buskerud fylke
  • Eidfjord, Odda, Ullensvang og Ulvik i Hordaland fylke
  • Tinn og Vinje i Telemark fylke

Miljøverndepartementet ga i 2007 flere fylkeskommuner i oppdrag å utarbeide fylkesdelplaner for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens fremtid i Norge. Hardangervidda, med landets største villreinstamme, er ett av disse fjellområdene.

Regional plan for Hardangervidda

Handlingsprogrammet - regional plan for Hardangervidda

Plankart - regional plan for Hardangervidda

Fylkesdelplan for Blefjellområdet

Hensikten med planen er å sikre leveområde for villrein og styre ferdsel og bruk for å sikre urørte naturområder og biologisk mangfold.

Planen ble godkjent av Miljøverndepartementet 21.06.2002.

Fylkesdelplan Blefjell

Handlingsplan for universell utforming

Universell utforming handler om å utforme omgivelser og tjenester slik at flest mulig kan ta seg fram, oppfatte omgivelsene og delta i samfunnet.

Den første Handlingsplan for universell utforming i Vestfold fylkeskommune ble vedtatt 13. desember 2012, og dette er første rullering av planen vedtatt av Fylkestinget 20.06.2019.

Handlingsplan for universell utforming i Vestfold fylkeskommune 2019

Regional plan for vannforvaltning

Gjeldende vannforvaltningsplan for Vestfold og Telemark vannregion heter "Vårt verdifulle vann - Regional vannforvaltningsplan 2022 -2027. Du finner planen i lenken under. 

Regional plan for vannforvaltning i Vestfold og Telemark vannregion 2022 - 2027

Regional plan for klima og energi

Regional plan for klima og energi skal sikre et bærekraftig fylke og bidra til å oppfylle nasjonale og internasjonale klimamål om klimagassreduksjon og klimatilpasning.

Intensjonen med klimaplanene er å legge grunnlaget for en samordnet innsats for å nå de felles målene om reduksjon av klimagassutslepp og klimatilpasning. Innsatsen er konkretisert i form av strategier og tiltak i handlingsprogram for gjennomføring av planene. 

Målet er å bidra til en klimapolitikk som minst oppfyller fylkets andel av de nasjonale miljømålene, og å gjøre Vestfold og Telemark til et foregangsfylke for miljøvennlig energibruk.

Regional plan for klima og energi for Vestfold og Telemark kan du lese her. 

Publisert: 26.09.2019 Oppdatert: 07.09.2023 kl.14.36

Regionale planer

Se oversikt over alle regionale planer i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Gry Backe
Rådgiver