Samferdsel og mobilitet

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvar for fylkesveier, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk og skoleskyss, transportløyver, transporttjenesten for funksjonshemmede og transportberedskap.

Meld feil på fylkesvei

Vestfold og Telemark fylkeskommune er ansvarlig for å utvikle, drifte og vedlikeholde om lag 3100 km fylkesvei i den nye regionen. Fylkeskommunen håndterer til enhver tid omkring 100 utbyggingsprosjekter i ulike faser.

Mer enn 400 busser sørger for 16,5 millioner kollektivreiser årlig, og det er en klar ambisjon å øke antall kollektivreisende i årene fremover. 6200 personer som grunnet funksjonshemming ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport, er brukere av fylkeskommunens TT-ordningen.

En økt satsing på elektriske og autonome busser krever ny infrastruktur og teknologi slik at de blir attraktive og sikre alternativer for kollektivtransport.

Nullvekstmålet

Nullvekstmålet innebærer at «veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange», og ligger til grunn for gjeldende og kommende Nasjonal transportplan 2022-2033.

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Gunnar Berg Treidene
Direktør for samferdsel, miljø og mobilitet