Fylkesvei

Vestfold og Telemark fylkeskommune eier, drifter og forvalter omtrentlig 3 100 km fylkesvei. I tillegg kommer gang og sykkelveg som også fylkeskommunen har  ansvar for å drifte og forvalte langs fylkesvei. Vårt mål er at Vestfold og Telemark skal ha et bærekraftig transportsystem og at det skal være trygt og stabilt å ferdes på fylkesvegnettet.

Det betyr at du som trafikant, enten du kjører bil eller sitter på bussen, skal oppleve turen som trygg og vite at du kommer fram i tide. 

Det betyr også at vi jobber for å gjøre det attraktivt å gå, sykle og bruke buss i hverdagen til skole, jobb og fritidsaktiviteter for de som bor i tettbygde strøk og byer med godt utbygd kollektivrutenett og gang - og sykkelveger.

Slik jobber fylkeskommunen

Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør og har ansvar for å sikre at verdiene og funksjonene i fylkesveinettet blir forvaltet i tråd med nasjonale og regionale retningslinjer.

Organisasjonen er politisk styrt og det er de folkevalgte som bevilger penger til fylkesvegene. Hvert år vedtar fylkestinget hvilke investeringer som skal gjøres på fylkesveiene.

I Telemark består fylkesveinettet av  1900 km vei, i Vestfold er fylkesveinettet på 1222 km.

Investeringer

Fylkeskommunen utarbeider fireårige handlingsprogram, som definerer investeringstiltak for fylkesveinettet.

Investeringsprogrammet blir vedtatt som en del av handlingsprogrammet for Regional plan for samordna areal og transport for Telemark og Regional transportplan for Vestfold.

Vestfold fylkeskommune vedtok 26. september 2019 handlingsprogrammet for 2020-2024. Telemark fylkeskommune vedtok 24. oktober 2018 handlingsprogrammet for 2019-2022. Handlingsprogrammet til Telemark for 2019-2022 er en rullering av Regional plan for samordna areal og transport i Telemark 2015-2025.

Fylkesveier i Vestfold og Telemark

Kartet viser fylkesveier i Vestfold og Telemark.
 
 
Har du spørsmål om fylkesvei?