Vedlikeholdsarbeid

Vi har 3100 kilometer med fylkesvei i Vestfold og Telemark. Dette veinettet må strøs, brøytes, feies og på alle mulige måter driftes. I tillegg skal veiene holdes i stand og vedlikeholdes.

Det er fylkeskommunens ansvar å sørge for fylkesveinettet, slik at både vi som bor her og alle som ferdes gjennom fylket vårt har veier der vi kan ferdes trygt, enten vi kjører bil, sykler eller tar bussen.

Vi jobber kontinuerlig for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet

Standarden på veinettet i fylket vårt varierer dessverre veldig. Vi har beregnet at det ville koste rundt fire milliarder kroner å oppgradere hele fylkesveinettet i fylket til den standarden vi ønsker. Det har ikke fylkeskommunen alene økonomi til å klare.

Fylkeskommunen jobber derfor kontinuerlig opp mot statlige myndigheter for å få mer statlige midler til å sette fylkesveiene i bedre stand.  I mellomtiden gjør fylkespolitikerne hvert år den krevende jobben det er å velge hvilke av våre sterkt vedlikeholdstrengende veier skal bli prioritert for ny asfalt eller oppgradering.

Ljostad bru stenger for vedlikehold

Ljostad bru på fylkesvei 3408 blir stengt for vedlikehold mellom 27. juni og 15. august.

Brua ligger mellom Mo og Byrte, i Tokke kommune.

Rekkverk og kantdragere på begge sider av veien skal fjernes og bygges opp på nytt. Mens dette arbeidet pågår må brua holdes helt stengt.

I etterkant skal brua skal også forsterkes på undersiden, sandblåses og males. Dette arbeidet påvirker ikke trafikken.

Gående og syklende kan passere i hele perioden, selv om brua er stengt for annen trafikk.

Årsaken til at jobben blir utført i sommerferien er blant annet av hensyn til skoleskyss og at omkjøringsveien er lang.

Vi beklager de ulempene dette medfører for de som bruker veien.

Valebøveien stenger for vedlikehold

Fylkesvei 3282 Valebøveien blir stengt for vedlikehold fra mandag til og med torsdag fra 2. mai.  

Veien blir stengt mellom de to undergangene ved Valebø stasjon. Arbeidene vil pågå frem til 15. juli.

Fra mandag klokka 08.00 til og med torsdag klokka 17.00 vil veien være helt stengt hele døgnet. I helgene er det fri ferdsel.

Årsaken til stengingen er at strekningen skal rassikres. Blant annet må det ryddes skog og vegetasjon, løs masse må fjernes og fjellet må sikres med bolter eller nett. Dette er planlagt vedlikeholdsarbeid, som blir gjort for å hindre fremtidige ras.

Når veien er stengt, vil den være helt stengt for alle trafikanter. Det betyr at heller ikke gående og syklende kan passere på stedet. Dette er av hensyn til sikkerheten til trafikantene, da det vil falle ned masser i veibanen mens arbeidet pågår.

Arbeidet vil bli skiltet i starten og slutten av veien. Omkjøring blir via riksvei 36.

Vi beklager de ulempene stengt vei medfører for de som bruker Valebøveien.

 

Rassikring på Skotfossveien

Fylkesvei 357 Skotfossveien har vært periodevis stengt ved Grøtsund fra 2. mai.

Årsaken til stengingen er at det skal gjøres rassikring på strekningen. Dette arbeidet kan ikke utføres samtidig som det går trafikk på veien, både grunnet plassmangel, og risiko for nedfall av stein mens jobben blir gjort.

Veien vil derfor være periodevis stengt fra mandag til og med torsdag i tidsrommene 09.15 til 13.45, og fra 16.10 til 19.50. Disse tidspunktene er valgt for å ta hensyn til skoleskyss, de mest trafikkerte bussrutene, og et forsøk på å ta hensyn til de som kjører til og fra jobb. Det vil være fri ferdsel om nettene, på fredagene, i helgene og på røde dager.

De første ukene vil bussen måtte snu på Grøtsund i stengeperiodene. Det betyr at det ikke vil gå buss til Skotfoss sentrum i tidsrommene veien er stengt fra 2. til og med 23 mai. Etter 23. mai vil bussen gå som normalt.

Gående og syklende kan passere gjennom boligområdet på Grøtsund.

Fjellskjæringen har blitt rassikret flere ganger tidligere, og er utstyrt med et av de lengste fanggjerdene på Østlandet. Geologen vår har nylig inspiser området og vurdert at det er behov for å reparere og renske opp i fanggjerdet. I tillegg må fjellskjæringen renskes for hånd, og stein og vegetasjon må fjernes for å hindre frostsprenging.

Vi beklager de ulempene stengt vei medfører for de som bor langs og bruker veien.

Ved spørsmål om trafikkavvikling eller stengetider, ta kontakt med Vegtrafikksentralen på tlf 175. 

 

Oppgradering 2021-2025

Hovedutvalg for samferdsel har bevilget 264 millioner kroner til å oppgradere 14 fylkesveistrekninger i Vestfold og Telemark i perioden 2021-2024. I samme periode er det bevilget over 200 millioner kroner til rassikring på ni ulike steder i fylket.

I 2021-2022 skal fem broer i fylket bli oppgradert.

I saken som politikerne hadde til behandling kan du se hvilke  vegstrekninger, rassikringsprosjekter og broer dette omfatter. Sakspapirene og vedtaket i saken finner du her. 

Vedlikeholdsprosjekter

Under finner du informasjon om større vedlikeholdsprosjekter på fylkesveiene våre.

Dypstabilisering sommer 2021-2022

I fjor sommer startet Vestfold og Telemark fylkeskommune arbeid med dypstabilisering på fem ulike strekninger i fylket.  Dypstabilisering gjøres for at veidekket skal holde i flere år enn det vil gjøre dersom man bare legger ny asfalt på hullete vei. 

Dette innebærer at asfalten i veibanen blir frest vekk, og kvernet opp. Deretter kjøres det på ny pukk, som blandes inn i asfaltrestene. Denne blandingen tilsettes bitumen, som er den oljeblandingen man bruker i asfalt. Dette må sette seg i noen dager før man legger asfalt på toppen.  

Sommeren 2022 vil det bli lagt et lag asfalt på toppen, et såkalt slitelag. Dette gjøres året etter at jobben er ferdig for å sikre at underlaget har satt seg. 
 
Disse strekningene ble dypstabilisert i fjor:
Fylkesvei 3374 Fikkjebakke - Høynesmyr 
Fylkesvei 3374 Neslandsvatn - Heldøla 
Fylkesvei 3020 Roligheten - Rauan 
Fylkesvei 359 Kleppe Bru - Bø stasjon 
Fylkesvei 37 Mæl - Prestura  

Dypstabilisering sommeren 2022

Sommeren 2022 skal vi dypstabilisere to strekninger.

Fylkesvei 3048 i Larvik, mellom Hukstrøm og Helgeland, ble dypstabiliseringen mellom 18. mai og 3. juni.

Strekningen Høyjord – Bjørndalshov på fylkesvei 3174 i Tønsberg skal dypstabiliseres mellom 1. og 15. juni.

I denne perioden vil veien være stengt mellom 07.00 og 21.00 på hverdager. Busser, nødetater og beboere vil kunne passere, men beboere kan risikere å måtte kjøre rundt. Det vil stå en trafikkdirigent i hver ende for å veilede bilistene. Når det ikke er dirigent til stede, er veien åpen for trafikk.

I år vil vi teste ut hvordan det fungerer å legge slitelag med en gang jobben er gjort. Fylkesvei 3048 skal etter planen asfalteres mellom 7. og 10. juni, og fylkesvei 3174 mellom 16. og 27. juni.


Kontaktperson dypstabilisering: Heidi Næss Midtskogen, byggeleder asfalt, Vestfold og Telemark fylkeskommune, telefon: 959 00 781.

 

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 21.06.2022 kl.08.38