Gravetillatelse

Du må søke om tillatelse til graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler og ledninger over, under og langs offentlig veg.

Dette følger av ledningsforskriften og veglova §§ 32 og 57.

På fylkesveg i Vestfold og Telemark skal søknad sendes fylkeskommunen.

Søknadsplikten dekker fylkeskommunens eiendomsområde og alltid området innenfor 3 meter fra vegkant, uavhengig av hvem som er grunneier.

I tillegg til å søke om gravetillatelse må du sørge for å ha godkjent arbeidsvarslingsplan.

Regelverk og retningslinjer

For legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler over, under og langs fylkesveg samt graving skal det alltid sendes søknad til Vestfold og Telmark fylkeskommune, både for trasé og gravearbeid.

For hjelp med søknaden, se Statens vegvesens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg. Her fremgår det også hva slags dokumentasjon som skal vedlegges søknaden.

Søknad om tillatelse skal skje skriftlig innen rimelig tid før planlagt oppstartdato.

I søknad om tillatelse skal det framgå hvilke planer som foreligger, herunder nødvendige kart og beskrivelser av det planlagte arbeidet. Søknaden skal videre inneholde navn på ledningseier, kontaktperson hos ledningseier samt navnet på eventuell utførende entreprenør.

Ledningseier skal oppgi navn på kontaktperson som også kan kontaktes utenfor normal arbeidstid.

Ved ledningsbrudd

Ved ledningsbrudd hvor det er behov for umiddelbar utbedring er det tilstrekkelig at Vegtrafikksentralen (telefon 175) varsles muntlig. Søknaden skal så snart som mulig nedfelles skriftlig. Krav til arbeidsvarsling gjelder.

Hvis den utførende ikke har generell arbeidsvarslingsplan skal arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes oss første hverdag etter at arbeidet er startet opp.

Søknadsskjema for gravetillatelse

Her kan du søke om gravetillatelse

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 29.09.2021 kl.15.16