Hendelser på vei

Vi har 3100 km med fylkesvei i Vestfold og Telemark. Til tider skjer det ting som berører veiene - ras, flom - og ulykker.  På denne siden finner du informasjon om pågående hendelser.

Gang- og sykkelvei Undrumsdal

Gang- og sykkelveien som går fra Knudstadveien, under E18 og videre mot Skoppum er stengt for trafikk med umiddelbar virkning. Årsaken er at det ble oppdaget sprekker i fjellet over veien. Sprekkene er på fem- seks centimeter, og flere store steinblokker står i fare for å skli ut.

Fredag 15. oktober står det vakter i begge ender av den stengte veien for å informere om situasjonen. Veien vil også sperres fysisk, og det vil bli satt opp skilt.

Gang- og sykkelveien er eneste alternative krysningspunkt for myke trafikanter i dette området, da det er strengt forbudt å gå eller sykle på eller krysse Rv19 og E18. Fylkeskommunen har vært i kontakt med berørte kommuner og skoler i området. Så langt ser det ut til at ingen skoleelever blir berørt av hendelsen.

Fjellsiden skal spyles rein slik at steinblokkene skal kunne inspiseres nærmere. Deretter vil en geolog vurdere om blokkene kan vippes ut, eller om fjellet må sprenges vekk. Arbeidet kan bli langsiktig om blokkene må fjernes.

Ved behov for mer informasjon, ta kontakt med byggeleder Mats Toverud eller seksjonsleder Trond Haugstad, Drift og Vedlikehold.

Skjermdump undrumsdal.PNG
Det er blokkene i fjellet helt til venstre i bildet som står i fare for å rase ut. Foto: Google Street view

Fv. 3434 Gausetveien

Nå åpner Gausetveien – for en periode 

Fylkesvei 3434, Gausetveien, blir åpnet 13. august kl 19:00, etter å ha vært stengt i nesten fem måneder.  

Veien ble stengt 14. mars på grunn av ras, og har siden kun vært åpen for gjennomslipp av bilder til faste tider av døgnet.  

Nå er veien rassikret, og kan derfor åpne igjen – i alle fall til og med søndag 22. august. Skadene på selve veibanen må også utbedres, men nøyaktig når dette arbeidet vil starte opp er ikke avklart. 

Området der raset gikk er svært krevende, og det har blitt gjort omfattende arbeid på stedet. For å sikre veien mot nye steinsprang har det blitt montert et 6 meter høyt fanggjerde, på 2 ganger 60 meter. Raset ble utløst av en steinblokk som løsnet 270 meter oppe i fjellsiden, og 5000 tonn med stein måtte sprenges vekk for å hindre nye skred.  

Disse massene ligger nå på nedsiden av veibanen, og skråningen ned mot elveleiet må ryddes. Det skal også asfalteres, og settes opp nye autovern. Veien må derfor stenge igjen når dette arbeidet skal utføres.  

Vi kommer med oppdatert informasjon på denne siden, og i media, når videre fremdrift blir avklart.  

Bakgrunn

Arbeidet med å renske fjellsiden over Gausetveien fortsetter. 

For å sikre veien mot nye steinsprang kommer vi til å sette opp et seks meter høyt fanggjerde, på 2 x 60 meter.

Vi anslår at den totale kostnaden som følge av steinspranget kan komme opp mot 10 millioner kroner, inkl. mva. 

Raset ble utløst av en steinblokk 270 m oppe i fjellsiden. Krevende terreng, bratt fjellside og dårlige snøforhold gjør arbeidet med å sikre fjellsiden krevende, ikke minst pga. vanskelig tilkomst for de som skal utføre arbeidet. 

Her kan du se video fra skredområdet.

 

19.03 Gausetveien.jpg

Torsdag 25.03 - vellykket sprenging gjør at veien kan åpnes midlertidig

Vanskelig tilgjengelig terreng har gjort det nødvendig å hente inn fjellsikrere fra rundt om i landet for å sikre fjellsiden. Rundt 5000 tonn med steinmasser som sto i fare for å rase ned på veien har nå blitt sprengt vekk.

Den siste sprengningen ble utført onsdag 24.mars.  Selv om det fortsatt gjenstår en del  opprenskningsarbeid i området rundt veien, har vi klart å rydde selve veibanen tilstrekkelig til at veien kan åpnes for en kort periode i påsken, ikke minst for å etterkomme sterke ønsker fra fastboende og hytteturister.

Her kan du se video fra sprengingen. 

 

Tirsdag 23.03 - store steinmasser må sprenges ut

Fjellsikrerne kom på plass forrige uke, og fjellsiden er nå undersøkt av dem og av geolog. 

Det er dessverre funnet større partier med dårlig stein som må fjernes. Dette må delvis skytes ned, og dels kan noe fjernes med kompressor. 

Det er dermed fare for nye steinsprang, og veien må derfor fortsatt holdes stengt. 

For å sette det litt i perspektiv, så er blokken som raste ut natt til søndag på anslagsvis 150-200 tonn. Overhenget som står igjen er antatt til å være på ca. 2000 tonn, og det andre partiet som skal ned er anslagsvis 3000 tonn.

Steinras Gausetveien.jpg

Inntil fjellmassene er fjernet og vi ser hvor stor skade det blir på veien under, kan vi ikke si når veien kan åpnes igjen. Snøskuter-traseen på den andre siden av elven er fortsatt eneste mulighet til å komme forbi strekningen. 

 

Tirsdag 16.3.21 - henter inn fjellsikrere fra hele landet

Vi henter nå inn fjellsikrere fra andre pågående jobber i henholdsvis Alta, Trondheim og Kristiansand. De ankommer stedet på torsdag formiddag. Vi vil fly større utstyr og materiell opp med helikopter, mens mindre utstyr og personell kjøres inn med snøscooter. 

Det er vanskelig å si hvor lang tid rensk og sikring av fjellsiden kan ta, men foreløpig estimerer vi 2-3 uker. Vår første prioritet er å åpne veien for kontrollert gjennomkjøring for fastboende slik at de kommer seg på jobb og skole. 

Det er viktig å presisere at dette gjelder kun for fastboende og ikke øvrig trafikk i første omgang. Åpning for øvrig trafikk kan vi på nåværende tidspunkt ikke si noe om.

Fv. 37 Maristigen

Status 27. september: Tunnelen nattestengt

Fylkesvei 37 vil til og med 8. oktober være stengt i tidsrommet 22.00 til 06.00 neste dag. Årsaken til stengingen er vedlikeholdsarbeid i rasoverbygget, som ble skadet i et steinsprang tidligere i år. 

Kjøretøy som er lettere enn 3,5 tonn vil bli sluppet gjennom klokka 00.00, 02.00 og 03.00. 

Status 21. mai: Fylkesvei 37 er åpen igjen 

Fylkesvei 37, som fra onsdag 12. mai har vært stengt ved Maristigen pga. steinsprang, ble åpnet sent fredag kveld, 21. mai. 

Skredsikrere har ryddet fjellsiden for løse stein, de til dels store ødeleggelsene på skredoverbygget har blitt reparert, og både skredoverbygget og veibanen har blitt feiet, slik at fylkesveien nå er sikker for trafikk igjen.

Det vil bli arbeidet videre med reparasjoner på rasoverbygget også etter helgen, men vi vil tilrettelegge dette arbeidet slik at det hindrer trafikken i så liten grad som mulig.

Status 19. mai: arbeidet med opprensking pågår

Arbeidene med rensk av fjellet over rasoverbygget på fv. 37 Maristigen er i gang. Vi kan dermed starte arbeidene med å sikre selve rasoverbygget torsdag 20. mai.

Skredsikrere fra Visinor sikrer fjellsiden over Maristigen.JPGSkredsikrere fra Visinor fjerne løse stein fra fjellsiden over Maristigen.JPGTorsdag 20. mai begynner reparasjonen av skredoverbygget.JPGSnart klare for reparasjon av skredoverbygget på fv 37 ved Maristigen.JPG

Av hensyn til sikkerheten i området under rasområdet har vi ennå ikke total oversikt over omfanget av reparasjonen på rasoverbygget. Vi kan derfor fortsatt ikke si noe sikkert om når veien vil bli åpnet igjen, men vi jobber for at dette skal kunne gjøres så kjapt som mulig, og forhåpentligvis i løpet av helgen. 

Merk at det fortsatt kun er utrykningskjøretøy som vil kunne passere, av hensyn til alles sikkerhet. 

Vi har forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for mange trafikanter og ber om tålmodighet mens vi gjør veien sikker. 

Ber trafikanter respektere sperringene

Det er fortsatt uavklart om det kan komme flere ras i området. I tillegg er skredoverbygget skadet, og ikke trygt å ferdes under.

Vi henstiller til alle trafikanter om å respektere sperringene, både av hensyn til egen sikkerhet og av hensyn til sikkerheten til evt. nødutrykningskjøretøy som kan komme til å måtte kjøre strekningen. Jo flere som kjører på strekningen, jo større er faren for ytterligere nedfall av stein eller av bjelker fra skredoverbygget!

blobid1.jpg
Store ødeleggelser på skredoverbygget ved Maristigen etter steinspranget

Bakgrunn: Fjellrensk og reparasjon av skredoverbygget 

Området ble befart med drone onsdag 12. mai.

Torsdag 13. mai, Kristi Himmelfartsdag, var entreprenøren og fjellsikringseksperter fra Visinor på befaring med helikopter. 

Det ble funnet løse stein i fjellsiden. Disse må fjernes før vi kan begynne å reparere skredoverbygget, som ble betydelig skadet i steinspranget. Arbeidet begynner 18. mai, og veien forblir stengt inntil arbeidet er fullført.  

Skilting av stengt vei

Stengingen av fv. 37 er skiltet på følgende steder: 

  • FV37 Austbø
  • FV37 Rjukan sentrum
  • FV37 Mælkrysset
  • FV37 Gransherad
  • FV37 Ørvella
  • Ormemyr krysset (fra Kongsberg fv. 37/fv. 364)
  • Tinn Austbygd (fra Immingfjell, fv. 2814/3432)

Vegrafikksentralen har til enhver tid oppdatert informasjon om situasjonen

 

 

Publisert: 15.03.2021 Oppdatert: 15.10.2021 kl.15.03