Kollektivtransport

Persontransportveksten i byområdene skal taes med kollektivtransport, sykkel og gange. Derfor satses det store ressurser på å gjøre det enklere for innbyggerne å bytte ut bilturer med miljøvennlig transport til jobb og fritid. Satsingen skal også bidra til bedre fremkommelighet på veiene i fylket og samtidig spare miljøet

Fylkeskommunen er ansvarlig for lokal kollektivtransport og skoleskyss.

Kollektiv og mobilitet

Seksjonen for kollektivtransport og mobilitet i fylkeskommunen har en offensiv rolle i utviklingen av grønn mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune når det gjelder tilbud til innbyggerne, utvikling av materiell, smarte ITS-systemer og innovative kontraktsformer. Seksjonen følger opp de politiske ambisjonene om å dreie mobiliteten i en smartere og mer bærekraftig retning. Seksjonen er også en profesjonell kontraktspart overfor de selskapene som fylkeskommunen inngår kontrakt med.

Hva er kollektivtransport?

Kollektivtransport omfatter både lokalbuss og ferge, skoleskyss og bestillingstransport. Tog er også en viktig del av tilbudet og derfor jobber vi aktivt i prosessene for å oppnå et tilfredsstillende togtilbud i og til/fra regionen. 

Om grønn mobilitet

Til å videreføre den positive utviklingen i regionen jobber vi med å styrke tilbudet i byområdene for å sikre tilstrekkelig kapasitet og attraktivitet i transportsystemet. I distrikter tester vi ut og ønsker å utvikle fleksible og kostnadseffektiv transportløsninger som møter kundenes reisebehov, og som utnytter ledig kapasitet i transportsystemet.

Vi tar i bruk ny teknologi for å sikre overgang til smart og grønn mobilitet, og gode løsninger for informasjon og salg av billetter, slik at mobilitetstilbudet blir godt tilgjengelig for alle brukergrupper.

Tilgang til trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til overkommelig pris er nødvendig for å oppnå at flere vil bruke offentlige transportformer i hverdagen. En slik utvikling bidrar også til å bedre sikkerhet på veiene. 

Disse målsetningene som Vestfold og Telemark fylkeskommune jobber for innenfor kollektivfeltet støtter opp under flere av FNs bærekraftsmål; 9 om Innovasjon og infrastruktur, 10 om Mindre ulikhet og 11 om Bærekraftige byer og samfunn.

Informasjonskanal for kollektivtransporten

Mer informasjon om rutetilbudet, billetter og priser i Vestfold og Telemark finner du på www.vkt.no for Vestfold og www.farte.no for Telemark. 

Buss

For at flere skal velge bussen må tilbudet være enkelt å forstå og bruke, bussene må gå ofte og bussene må ha god framkommelighet. Kundene vil raskest mulig fram til reisemålet og kjøre færrest mulige omveier. 

Effekten av kollektivtiltak er størst når man satser helhetlig på utvikling av tilbudet. Flere virkemidler må kombineres for å nå målet om mer attraktiv kollektivtransport og øke andelen bussreisende framover. For eksempel; det er gange-eller sykkelavstand til bussholdeplassen (med sykkelparkering), og bussankomsten passer godt med togavgangen en skal videre med.

Planer og strategier

Nedenfor finner du foreløpige aktuelle styringsdokumenter for kollektiv og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Telemark

Busstrategien i Grenland 2015-2025

ATP Telemark 2015-2025

ATP Grenland 2015-2025

Vestfold

Strategiplan 2018-2023

Regional transportplan for Vestfold

 

 

Skoleskyss

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss til elever i grunnskolen og den videregående skolen i Vestfold og Telemark. Det er to ulike systemer for å søke skoleskyss:

Skoleskyss i Vestfold (VKT)     Skoleskyss i Telemark (farte)

Fylkeskommunen skal sørge for en rasjonell organisering og gjennomføring av skoleskyssen, både av hensyn til økonomi og miljø.

Hva er skoleskyss?

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og slutttid.

Skoleskyssen blir i hovedsak organisert med det ordinære kollektivtilbudet.

I tillegg blir skoleskyssen organisert med minibuss, taxi eller privat der det mangler kollektivtilbud, eller hvis eleven har dokumenterte medisinske behov for slik skyss.

Elektronisk søknad

Søknader om skoleskyss registreres elektronisk. Det er inntil videre ulike elektroniske systemer for Vestfold og Telemark.

Klikk her for elektronisk søknad om skoleskyss i Vestfold 

Klikk her for elektronisk søknad om skoleskyss i Telemark 

Du må foreløpig søke til det gamle fylket hvor du har din folkeregistrerte adresse.

Regelverk og nettsider

Du finner gjeldene regelverk og informasjon på vkt.no og farte.no

Ferge

Ferge er viktig del av kollektivtilbudet til Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Der fylkesvegnettet er bundet sammen med en fergeforbindelse har fylkeskommunen ansvaret.

I Telemark har vi ikke et fylkesvegnett som er bundet sammen med en fergeforbindelse.  Fylkeskommunen har imidlertid en eierandel i Brevik fergeselskap IKS og Kragerø fjordbådselskap IKS.

Informasjon og ruter for fergene

Vestfold

Tenvik – Veierland- Engø

Fergeforbindelsen mellom Nøtterø og Sandefjord driftes av Færder kommune.  Fylkeskommunen yter tilskudd til skoleskyss med ferga. Informasjon om fergeruta finner du på www.faerder.kommune.no/ferge-til-veierland

Horten – Moss

Dette er en riksvegforbindelse mellom E18 i Vestfold og E6 i Østfold. Vegdirektoratet har ansvar for forbindelsen. Du finner informasjon om rutetider på www.basto-fosen.no/rutetider

Telemark

Brevik - Sandøya - Bjørkøya - Siktesøya 

Brevik fergeselskap driver fergetilbudet mellom Brevik i Porsgrunn og øyene Sandøya, Bjørkøya og Siktesøya. Du finner mer informasjon om ruter og rutetider på www.fergene.no

Kragerøskjærgården 

Fergetilbudet i Kragerøskjærgården driftes av Kragerø Fjordbåtselskap. Du finner mer informasjon om ruter og rutetider på www.fjordbat.no

Bestillingstransport

Fly

Torp Sandefjord Lufthavn er en av Norges største private lufthavner, med et omfattende nasjonalt og internasjonalt rutenett med over 40 direkteruter.

Lufthavnens visjon er å bli favorittflyplassen for alle som bor mellom Asker og Arendal basert på verdiene enkel, tilgjengelig, vennlig og presis.

Les mer om fylkeskommunens eierskap i Torp Sandefjord lufthavn

Tog

Fylkeskommunen jobber for et raskt og effektivt jernbanetilbud i Vestfold og Telemark som skal frakte mennesker og gods.

Alle de tre banene Vestfoldbanen, Bratsbergbanen og Sørlandsbanen er svært viktige for utviklingen av fylket og for at befolkningen skal ha et godt kollektivtilbud.

Aktuell informasjon

Relevante planer og prosjekter

Vi har flere prosjekter i gang. Nedenfor er et utvalg, men lista er ikke uttømmende.

  • Utbygging av strekningen Nykirke – Barkåker (ferdig 2024)
  • Kommunedelplan for strekningen Stokke – Larvik (vedtas i 2019)
  • Utredning av lokalisering av ny tømmerterminal i Telemark
  • Utredning av nytt hensettingsområde på Barkåker

Les mer om pågående prosjekter på Bane NORs hjemmesider www.banenor.no/prosjekter

Plattform Vestfold

Plattform Vestfold

Vestfold fylkeskommune har en pådriverrolle i utbyggingen av Vestfoldbanen, og leder partnerskapet Plattform Vestfold

 

Utbygging av InterCity-trianglet

Vestfoldbanen skal bygges ut med sammenhengende dobbeltspor og nye stasjoner i Vestfold og Telemark. En moderne jernbane vil bidra til kortere reisetid, et bedre togtilbud og knytte sammen bo- og arbeidsregioner. Dette vil gjøre den nye regionen mer konkurransedyktig med tanke på å tiltrekke seg nye næringer og arbeidskraft.

Hvorfor er utbygging av dobbeltspor viktig?

Utbygging av dobbeltspor på hele InterCity-triangelet mellom Lillehammer, Skien, Halden og Oslo er et felles krav fra de åtte Østlandsfylkene (Østlandssamarbeidet) i forbindelse med innspill til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. InterCity utbyggingen vil være viktig for en regional utvikling i fylket. Ved å løse transportutfordringene øker man også forutsetningene for å hindre en stadig raskere sentralisering til hovedstadsområdet.

Les mer om Vestfoldbanen på Jernbaneverkets Bane NORs nettsider på www.banenor.no/vestfoldbanen 

Om Vestfoldbanen, sørlandsbanen og bratsbergbanen

Både Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og Bratsbergbanen har hatt positiv passasjerutvikling. Eidangerparsellen som åpnet i september 2018, har redusert reisetiden med 20 minutter mellom Larvik og Porsgrunn, og knytter Vestfoldbyene og Grenland bedre sammen. På lengre sikt vil utbygging av Grenlandsbanen, som kobler sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, skape nye muligheter. Grenlandsbanen vil sammen med E18 danne et godt grunnlag for å videreutvikle et felles bo- og arbeidsmarked også mot Agder, og dermed styrke den nye regionen.

For Vestfold er det vedtatt en strategi for knutepunktutvikling. Den finner på www.banenor.no/knutepunkt

Plan for intermodal godstransport

Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune har sammen utarbeidet en "Interregional plan for intermodal godstransport". Med intermodal godstransport menes transport av gods på flere transportformer (vei, bane og sjø) uten at måten godset er pakket på blir endret. Som regel fraktes godset i containere. 

Intermodale godsterminaler er terminaler som er tilknyttet både sjø/havn, jernbanenettet og vegnettet, og som håndterer omlasting av containere til og fra ulike transportformer.

Hva er hensikten med planen?

Hensikten med planen er å legge til rette for effektiv håndtering av godsstrømmene som eksporteres og importeres. I tillegg er det et mål at mer gods kan fraktes på sjø og bane, og mindre langs vei. I Telemark skal man også se på spørsmålet om areal til ny containerhavn i Grenland.

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 14.12.2022 kl.10.48