Persontransportløyve

For å drive med transport av personer eller varer og gods mot betaling, må du ha tillatelse. En slik tillatelse kalles i denne sammenhengen for et løyve. Fra 1. januar 2020 er det endringer i reglene for ruteløyve. Fra 1. november 2020 blir ytterligere endringer i reglene for persontransportløyve.

Vestfold og Telemark fylkeskommune er løyvemyndighet. Det betyr at dersom du ønsker å søke om løyve og har forretningsadresse i Vestfold og/eller Telemark må du søke til og sende søknaden til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Løyvesøknader som er postlagt før 1. november 2020 vil bli behandlet etter lov og forskrift som gjelder til og med 31. oktober.

Søknader om drosjeløyve etter nytt regelverk som gjelder fra 1. november 2020, vil ikke bli behandlet før nytt regelverk har trådt i kraft.

Fra 1. november 2020 skal søkere benytte digitalt søknadsskjema for å søke drosjeløyve. Digitalt søknadskjema vil være tilgjengelig via Altinn fra 1. november

Hva gjør løyvemyndigheten?

Løyvemyndigheten behandler og skriver ut løyver, og fastsetter hvor mange drosjeløyver som fylket samlet skal operere med. Løyver til persontransport med buss i rute og fartøy i rute blir også behandlet av løyvemyndigheten 

Søknad om løyve for gods- og turvogn skal du sende til Statens vegvesen. Les eget avsnitt om Transportløyve.

Ledig løyve

Ledig drosjeløyve og selskapsvognløyve kunngjøres forløpende på fylkeskommunens nettsider, i lokalaviser og ved oppslag på sentralene.

Hvordan du søker om løyve til motorvogn i rute og for fartøy i rute kan du se beskrevet i eget avsnitt om Ruteløyve. 

 

Ledige løyver i Porsgrunn kommune - søknadsfrist 14. september 2020

Løyvenummer H-93 ved Grenland Taxi er ledig.

Søknaden om drosjeløyve må skrives på eget skjema. Søknadsskjemaet finner du under avsnittet Drosjeløyvewww.vtfk.no/drosjeloyve

Utfylt søknadsskjema sendes til løyvemyndigheten sammen med følgende dokumentasjon:

 • Kopi av politiattest.

Attesten må ikke være eldre enn 3 måneder. Søkere som ikke har politiattest før søknadsfristens utløp må levere dokumentasjon på at søknad om attest er sendt til politiet. Politiattesten må da leveres før løyvemyndighet gjør vedtak om tildeling. Les mer på politiets nettsider på www.politiet.no/politiattest

 • Kopi av attest for skatt og merverdiavgift fra kemner/skatteetaten. Attesten må ikke være eldre enn 3. måneder.
 • Kopi av attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund. Attesten må ikke være eldre enn 3. måneder.
 • Kopi av attester fra tidligere arbeidsgivere. Ansiennitet som fulltids drosjesjåfør skal dokumenteres ved attest som angir både stillingsprosent og tidsrom (dato til dato).
 • Kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller drosjeløyveeksamen ved Statens vegvesen.

Den som tildeles drosjeløyve vil avkreves et gebyr med kr. 3 400,- for utstedelse av et løyvedokument.  

Søknaden sendes til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 Skien

Løyvesøknader som er postlagt før 1. november 2020 vil bli behandlet etter lov og forskrift som gjelder til og med 31. oktober.

Søknader om drosjeløyve etter nytt regelverk som gjelder fra 1. november 2020, vil ikke bli behandlet før nytt regelverk har trådt i kraft.

Fra 1. november 2020 skal søkere benytte digitalt søknadsskjema for å søke drosjeløyve. Digitalt søknadskjema vil være tilgjengelig via Altinn fra 1. november

Drosjeløyve

Et drosjeløyve gir rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute.

Søknadsskjema og informasjon om drosjeløyve

Fylkeskommunen er løyvemyndighet og fastsetter antall drosjeløyver i fylket. Drosjeløyver er behovsprøvde.

Søknadsskjema og reglement for drosjeløyve finner du her:

Søknadsskjema Vestfold

Søknadsskjema Telemark

Reglement drosjeløyve Vestfold 

Reglement drosjeløyve Telemark

Søknad om drosjeløyve må skrives på eget skjema.

Utfylt søknadsskjema sendes til løyvemyndigheten sammen med følgende dokumentasjon:

 • Kopi av politiattest.

Attesten må ikke være eldre enn 3 måneder. Søkere som ikke har politiattest før søknadsfristens utløp må levere dokumentasjon på at søknad om attest er sendt til politiet. Politiattesten må da leveres før løyvemyndighet gjør vedtak om tildeling. Les mer på politiets nettsider på www.politiet.no/politiattest

 • Kopi av attest for skatt og merverdiavgift fra kemner/skatteetaten. Attesten må ikke være eldre enn 3. måneder.
 • Kopi av attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund. Attesten må ikke være eldre enn 3. måneder.
 • Kopi av attester fra tidligere arbeidsgivere. Ansiennitet som fulltids drosjesjåfør skal dokumenteres ved attest som angir både stillingsprosent og tidsrom (dato til dato).
 • Kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller drosjeløyveeksamen ved Statens vegvesen.

Den som tildeles drosjeløyve vil avkreves et gebyr med kr. 3 400,- for utstedelse av et løyvedokument.  

Søknaden sendes til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 Skien

Kompetansekrav - nye regler gjeldende fra 1. januar 2018  

For å kunne søke på drosjeløyve må du ha rett løyvekompetanse. Det er innført ny eksamensordning fra 1. januar 2018.  

Den nye eksamensordningen innebærer at du må ta eksamen hos Statens vegvesen (Svv) for å oppfylle kravet om faglig kompetanse for tildeling av løyve.

Det stilles ikke krav om obligatorisk opplæring før eksamen blir avlagt hos Statens vegvesen. Mer informasjon finner du på  Statens vegvesen sine nettsider www.vegvesen.no/loyveeksamen.

Selskapsvognløyver

Et selskapsvognløyve gir rett til å drive persontransport med eksklusivt materiell.

Selskapsvognløyver 

Et selskapsvognløyve gir rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet.

Fylkeskommunen er løyvemyndighet og fastsetter antall selskapsvognløyver i fylket. Selskapsvognløyver er behovsprøvde. Selskapsvogn må forhåndsbestilles og det er ikke anledning til å utføre transport som er tilnærmet lik vanlig drosjetransport. Det er ikke tillatt for kunder å praie en selskapsvogn, og selskapsvogner kan ikke stille seg opp for oppdrag på drosjeholdeplasser, ved hoteller og på andre trafikkerte steder. En selskapsvogn må heller ikke merkes eller utstyres på en måte som gjør at den kan forveksles med en drosje. Sjåfør skal være eksklusivt uniformert, eller kledt i dress.

Ledige selskapsvognløyver kunngjøres fortløpende på fylkeskommunens nettsider

Slik søker du selskapsvognløyve

Søknadsskjema og retningslinjer for godkjenning av selskapsvogner i Vestfold finner du her:

Søknadsskjema selskapsvognløyve Vestfold 

Søknadsskjema selskapsvognløyve Telemark

Retningslinjer for godkjenning av selskapsvogner Vestfold

Retningslinjer for godkjenning av selskapsvogner Telemark

I retningslinjene finner du krav til kjøretøy og «eksklusivt» materiell i tillegg til generell informasjon om selskapsvognløyver.

Utfylt søknadsskjema sendes til løyvemyndigheten sammen med følgende dokumentasjon:

 • Politiattest – søkes elektronisk. Les mer på politiets nettsider på www.politiet.no/politiattest
 • Kopi av førerkort attest for skatt og merverdiavgift – hentes fra kemner/Skatteetaten
 • Attest fra Konkursregisteret – hentes fra Brønnøysundregistrene
 • Attestert dokumentasjon for erfaring fra persontransport
 • Bekreftet kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller tilsvarende godkjent utdanning
 • Bilder (utvendig og innvendig) samt spesifikasjoner av kjøretøyet som skal benyttes

Er søker et selskap, må daglig leder fylle kravet til vandel og faglig kompetanse. Har selskapet to eller flere daglige ledere, må alle oppfylle kvalifikasjonskravene.  Det samme gjelder for ansvarlig selskap (ANS) og for selskapstypen delt ansvar (DA).

Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder.

 Før et løyve kan utstedes, må følgende sendes inn:

 • Garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende kr 90 000,- (gjeldende fra 01.01.2020-31.12.2020).Les rundskriv N-1/2018 på www.regjeringen.no/rundskriv for detaljer om fastsetting av garantibeløp.
 • Kvittering for betalt behandlingsgebyr. Gebyret er kr 3.400,- pr løyvedokument. 
 • Registerutskrift fra Enhetsregisteret/firmaattest – hentes fra Brønnøysundregistrene. 
 • Kjøretøyet som registreres på selskapsvognløyvet, skal fremvises for godkjenning.

Søknaden sendes til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postbok 2844

3702 Skien

Kompetansekrav - nye regler gjeldende fra 1. januar 2018  

For å kunne søke selskapsvognløyve, må du ha rett løyvekompetanse.

Det er innført ny eksamensordning fra 1. januar i år. Den nye eksamensordningen innebærer at du må ta eksamen hos Statens vegvesen for å oppfylle kravet om faglig kompetanse for tildeling av løyve.

Det stilles ikke krav om obligatorisk opplæring før eksamen avlegges hos Statens vegvesen. Mer informasjon finner du på nettsidene til Statens vegvesen på www.vegvesen.no/kjoretoy

Har du fullført eller påbegynt utdanning før 1. januar 2018?

Dersom du har fullført utdanningen i den videregående skolen, hos de godkjente fjernundervisningsinstitusjonene eller gjennomført realkompetansevurdering før 1. januar 2018, oppfyller du kravene til faglig kompetanse.

Har du påbegynt, men ikke avlagt eksamen før 1. januar 2018, er det overgangsregler.

Søknaden sendes til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 Skien

Ruteløyver 

Den som vil drive persontransport i rute må i tillegg til turvognløyve ha et eget ruteløyve. Ruteløyvet er behovsprøvd. Den som ønsker å drive rutetranport må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om løyve.

Turvognløyve er det Statens Vegvesen som tildeler etter søknad. Du finner mer informasjon på www.vegvesen.no/transportloyver- og tillatelser

Adgangen til å få løyve er underlagt krav til vandel og faglige kvalifikasjoner.  I et selskap er det daglig leder som må oppfylle kravene til vandel og faglig dyktighet.

Rutetransport med fartøy

Den som vil drive persontransport i rute for fartøy må ha et eget ruteløyve. Søker du om ruteløyve med fartøy trenger du ikke søke Statens vegvesen for eget turvognløyve om du har dette fra tidligere.

Ruteløyvet er behovsprøvd. Det vil si at den som ønsker å drive rutetransport for fartøy må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om løyve. 

For riksvegferjer er Vegdirektoratet løyvemyndighet. 

Ruteplanforslaget skal godkjennes av løyvemyndigheten. Fylkeskommunen vurderer behovet for rute på den aktuelle strekningen, og vil som en del av saksbehandlingen innhente uttalelser til konsesjonssøknaden fra berørte parter.

Før søknaden kan bli behandlet må du som søker betale et behandlingsgebyr 3400,-. 

Søknad om ruteløyve må vedlegges:

 • Garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende kr 90 000,- (gjeldende fra 01.01.2020-31.12.2020).Les rundskriv N-1/2018 på www.regjeringen.no/rundskriv for detaljer om fastsetting av garantibeløp.
 • Politiattest for daglig leder – søkes elektronisk (www.politiet.no)  
 • Forslag til Ruteplan
 • Forslag til Takstregulativ 
 • Attest for skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten
 • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund

Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Merk: Er søker et enkeltmannsforetak, må søker personlig oppfylle alle kravene. Er søkeren et selskap, må daglig leder oppfylle kravene til vandel. Selskapet må oppfylle økonomikravet.

Fartøy som settes inn i rutetransport, skal godkjennes av løyvemyndigheten for så vidt gjelder det transportbehov fartøyet skal dekke samt tilpasning til ferjekai.

Det må derfor legges ved opplysninger om transportmiddel som er tenkt benyttet i driften samt hvordan transportmiddelet er utformet i forhold til miljø og universell utforming

Søknaden sendes til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 Skien

Rutetransport med motorvogn

Fra 1.januar 2020 har Stortinget vedtatt at løyve for persontransport i rute over 80 km ikke lenger skal behovsprøves.

Videre har Stortinget bestemt at ruteløyve for flybussruter, hvor passasjerene går av eller på bussen ved en flyplass, ikke skal behovsprøves uavhengig av rutelengden.

Det vil likevel være krav om ruteløyve, og løyvehaver må søke fylkeskommunen om ruteløyve.

Kravene for å få ruteløyve er i utgangspunktet de samme som for tildeling av turvognløyve, men i tillegg gjøres det en vurdering av behov. Det stilles krav til vandel og faglige kvalifikasjoner, og det er daglig leder som må oppfylle kravene.

Søknaden må inneholde et forslag til en detaljert ruteplan med tidsangivelser og stoppesteder. I tillegg må billettprisen presiseres. Se for øvrig yrkestransportforskriften kapittel 2. 

For samtlige løyvetyper gjelder følgende generelle vilkår for å få løyve:

 1. Driver en fast og varig virksomhet i Norge
 2. God vandel (politiattest) ikke eldre enn 3 mnd
 3. Tilfredsstillende økonomisk evne (Søker må fremlegge Kopi av attest for skatt og merverdiavgift fra kemner/skatteetaten og kopi av attest for Konkursregisteret i Brønnøysund ikke eldre enn 3 mnd.)
 4. Tilstrekkelig faglig kompetanse  

Merk: Er søker et enkeltmannsforetak, må søker personlig oppfylle alle kravene. Er søkeren et selskap, må daglig leder oppfylle kravene til vandel.

Selskapet må oppfylle økonomikravet. Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder. Før et løyve kan utstedes må kvittering for betalt behandlingsgebyr, kr 3.400,- sendes inn.

Mer informasjon kan du finne på følgende websider:

www.regjeringen.no/loyver

www.stortinget.no/saker-og publikasjoner

www.lovdata.no/yrkestransport

Løyve for transport for funksjonshemmede

Løyve for transport for funksjonshemmede gir innehaveren rett og plikt til å transportere personer med funksjonshemming mot vederlag. Løyvet er behovsprøvd. Foreløpig er det bare i Telemark dette løyvet gjelder.

Løyve for transport av funksjonshemmede 

Det er bare tillat til å utføre transport av personer som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming må benytte spesialtilpasset motorvogn, og personer som følger den funksjonshemmede. Motorvognen må være spesielt utformet og/eller utstyrt for transport av funksjonshemmede i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler om tekniske krav til motorvogn som nyttes til løyvepliktig transport for funksjonshemmede. Se www.lovdata.no for informasjon om forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.

Slik søker du på løyve for transport for funksjonshemmede

Søknadsskjema for løyve for transport for funksjonshemmede 

Ferdig utfylt søknadsskjema sendes inn sammen med følgende dokumentasjon:

 • Kopi av politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Les mer på politiets nettsider
 • Kopi av førerkort
 • Kopi av attest fra tidligere arbeidsgivere
 • Kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller tilsvarende godkjent utdanning

Er søker et selskap må daglig leder fylle krav til vandel og faglig kompetanse. Har selskapet to eller flere daglige ledere må alle oppfylle kvalifikasjonskravene. Det samme gjelder for ansvarlig selskap (ANS) og for selskapstypen delt ansvar (DA).

Alle tilsendte originaldokumenter blir returnert når søknaden er behandlet.

Før et løyve kan utstedes, må følgende sendes inn:

 • Garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende kr. 90.000,- (Gjeldende fra 1.1.2020-31.12.2020).Les rundskriv N-1/2018 på www.regjeringen.no/rundskriv for detaljer om fastsetting av garantibeløp.
 • Kopi av attest for skatt og merverdiavgift fra kemner/skatteetaten
 • Kopi av attest for Konkursregisteret i Brønnøysund.
 • Kopi av kvittering på betalt behandlingsgebyr.

Er søker et selskap (AS) må selskapet oppfylle økonomikravene. Det samme gjelder for ansvarlig selskap (ANS) og for selskapstypen delt ansvar (DA).

Søknaden sendes til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 Skien

Kompetansekrav - nye regler gjeldende fra 1. januar 2018  

For å kunne søke selskapsvognløyve, må du ha rett løyvekompetanse.

Det er innført ny eksamensordning fra 1. januar i år. Den nye eksamensordningen innebærer at du må ta eksamen hos Statens vegvesen for å oppfylle kravet om faglig kompetanse for tildeling av løyve.

Det stilles ikke krav om obligatorisk opplæring før eksamen avlegges hos Statens vegvesen. Mer informasjon finner du på nettsidene til Statens vegvesen på www.vegvesen.no/kjoretoy

Transportløyve

Søknad om løyve og spørsmål om gods- og turvognløyver gjøres til Nasjonal transportløyveseksjon i Statens vegvesen.

Transportløyve 

Fra 1. januar 2015 ble det gjort endringer i organiseringen av løyveløyvemyndigheten for godstransport og turvogner. Fra den datoen overtok Statens vegvesen i Lærdal det administrative ansvaret for disse løyvene. Dette betyr at du må henvende deg til Statens vegvesen, Nasjonal transportløyveseksjon i Lærdal dersom du har spørsmål om gods- og turvognløyver eller ved søknad om løyve. 

Endringene er vedtatt av Stortinget.

Nye regler

Fra 1. november 2020 blir det endringer i reglene for sentraler, drosjeløyve, løyve for transport av funksjonhemmede og selskapsvognløyve. Fylkeskommunen skal fortsatt være løyvemyndighet for drosjeløyve.

Det betyr at dersom du som løyvesøker har forretningsadresse i Vestfold og Telemark, er det fylkeskommunen som behandler og skrive ut løyve.

For informasjon om endringene kan du lese på www.regjeringen.no/nyttdrosjeregelverk

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 11.09.2020