Informasjon til deg som har drosjeløyve

Her får du informasjon om hvilke krav og regler som gjelder for deg som har drosjeløyve fra før.
Se egne regler som gjelder for nye søkere

Fra 1. november 2020 kan du søke om drosjeløyve i Vestfold og Telemark. Et drosjeløyve gir deg rett til å drive drosjetransport mot vederlag, og er en godkjenning fra myndighetene på at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport

Se informasjon og søknadsskjema for deg som vil søke om drosjeløyve

Når må du kjøre?

Det er ikke lenger noe krav til å holde løyvet i drift til visse tider eller på visse steder. Du kan selv velge når du vil kjøre. Drosjesentraler og andre du har kontrakt med kan stille egne krav til deg om når løyvet skal være i drift.

Hvor kan du kjøre?

I utgangspunktet kan drosjene nå kjøre hvor de vil i hele Norge. Det finnes ikke lenger løyvedistrikter eller stasjoneringssteder. Men det finnes noen unntak.

Fylkeskommunen kan innføre eneretter

Fylkeskommunen kan tildele eneretter i enkelte kommuner eller områder. Enerettene fungerer omtrent som de gamle løyvedistriktene, og beskytter de som har eneretter mot konkurranse. Hvis du ikke har eneretten i området, kan du ikke utføre drosjetransport i form av praiing, oppstilling på holdeplass, eller bestilling av enkeltturer i det området eneretten gjelder for.

Eneretter påvirker ikke kontraktmarkedet, så andre enn den som har enerett kan ha kontrakter om for eksempel skoleskyss eller pasienttransport.

Fylkeskommunen bestemmer hvilke områder som skal være enerettsområder i forskrift. Det blir anbudskonkurranse om kontrakter for enerettene. 

Du må sette deg inn i hvilke eneretter som gjelder i det fylket du vil kjøre.

I Vestfold og Telemark er det ikke innført eneretter.

Fylkeskommunen kan innføre miljøkrav

Fylkeskommunen kan fastsette forskrift om øvre grense for miljøskadelig utslipp for drosjekjøring. Grensene kan variere fra kommune til kommune. Hva som er grensen for hver kommune, og når du må oppfylle kravene vil vi annonsere på Vestfold og Telemark sine nettsider.

Du må sette deg inn i hvilke miljøkrav som gjelder i det fylket du vil kjøre.

Maksimalprisforskriften vil gjelde i flere kommuner

Du må følge forskrift om makspriser for drosjebilkjøring. Du finner Forskrift om takstberegning og maksimalpriser på Lovdata.no.

I Vestfold og Telemark er det bare 5 kommuner som er unntatt fra maksimalpris:

  1. Horten
  2. Tønsberg
  3. Sandefjord
  4. Færder
  5. Porsgrunn

Du må sette deg inn i hvor det gjelder maksimalpris i det fylket du vil kjøre.

Se Konkurransetilsynet.no for mer informasjon om maksimalprisforskriften.

Hvem kan du kjøre for?

Løyvemyndigheten kan ikke lenger pålegge deg å være tilsluttet drosjesentral. Det betyr at drosjeeiere som vil være tilsluttet drosjesentral må ha en avtale med sentralen. Så lenge du og sentralen er enige, kan du kjøre for hvilken som helst sentral.

Hvis du vil drive for deg selv eller kjøre for en annen sentral må du si opp de avtalene du har med sentralen i dag. Oppsigelsestiden vil stå i avtalen din med sentralen. Du trenger ikke å si opp drosjeløyvet ditt hvis du vil bytte sentral eller drive for deg selv.

Hvilket utstyr må du ha i drosjen?

Du må registrere bilen som drosje og møte på EU-kontroll hvert år.

Det er fortsatt krav om at bilen er registrert i Kjøretøyregisteret som drosje. Drosjer må til EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) hvert år.

Kontakt Statens vegvesen for mer informasjon om Kjøretøyregisteret og periodisk kjøretøykontroll.

Du må ha taksameter og loggføring

Du må følge Forskrift om krav til taksametre, som du finner på lovdata.no.

Du må loggføre den geografiske posisjonen til drosjen, som markerer start- og sluttpunkt for hver tur. Opplysningene skal lagres i 60 dager.

Kontakt Justervesenet for mer informasjon om krav til taksameter og loggføring. 

Du må merke drosjen med løyvenummeret

Løyvenummeret og kjøreseddelen skal være synlig fra passasjerens plass.

Utvendig skal drosjer være merket på sidedørene med fylkesbokstav og løyvenummer. Om løyvenummeret begynner med en eller flere nuller er det ikke nødvendig å ta med disse. Merkingen skal være minst 10 cm høy og i en farge som står i kontrast til fargen på bilen.

Det er frivillig å ha taklampe, men de som vil ha taklampe må følge kravene i kjøretøyforskriften § 28-4 nr. 12. Du må ha taklampe for å kunne kjøre i kollektivfelt på veien. Taklampe skal merkes «TAXI» i tillegg til fylkesbokstav og løyvenummer. 

De som har drosjeløyver før endringen fra 1. november 2020 beholder løyvenummeret med fylkesnummeret og fylkesbokstaven de hadde: 07/Z for Vestfold og 08/H for Telemark. Det er ikke nødvendig å skifte ut løyvedokumentet eller taklampa, men du må merke sidedørene på bilen med løyvenummeret. 

De som får drosjeløyve etter 1. november 2020 får fylkesnummer 38 og fylkesbokstav VT.

Eksempel på merking av drosje:

Eksisterende drosjeløyve 07 03 0070 i Vestfold er merket «TAXI Z 70» på taklampa. Etter 1. november skal samme merking stå på taklampa, om taklampa skal brukes. Sidedører skal merkes «Z 70».

Nye drosjeløyver etter 1. november vil få fylkesnummer 38 og fylkesbokstav VT for Vestfold og Telemark. Tildelt drosjeløyve 38 03 000050 skal da merkes «TAXI VT 50» på taklampa, om taklampa skal brukes. Sidedører skal merkes «VT 50».

Hvem kan kjøre drosjen?

Sjåføren i bilen må fortsatt ha kjøreseddel i tillegg til førerkort. Kravet om kjentmannsprøve forsvinner, slik at kjøreseddelen er gyldig i hele landet.

Kontakt politiet for mer informasjon om kjøreseddel

De som vil ha kjøreseddel etter 1. november 2020, må ha bestått drosjesjåføreksamen hos Statens vegvesen, eller ha yrkessjåførkompetanse for persontransport, og ha hatt førerkort uten avbrudd i minst to år. Hvis du fikk kjøreseddel før 1. november 2020, trenger du ikke å ha bestått drosjesjåføreksamen for å fornye kjøreseddelen. Forutsetningen er at du fornyer kjøreseddelen innen ett år etter at den gamle kjøreseddelen utløp.

Hvis du ikke fornyer kjøreseddelen innen ett år etter utløpet av den gamle kjøreseddelen, må du legge dokumentasjon på bestått teoriprøve og oppkjøring for drosjesjåfører (kompetansebevis) ved søknaden om ny kjøreseddel.

Kontakt Statens vegvesen for mer informasjon om drosjesjåføreksamen

Bare de som har stor bil trenger bankgaranti

Kravet til bankgaranti blir borte fra 1. juli 2020 for de som har ordinære drosjeløyver og selskapsvognløyver.

Det er fortsatt krav om bankgaranti for utvidede drosjeløyver, såkalt maxi-taxi, og løyver for transport av funksjonshemmede registrert over åtte personer i tillegg til fører.

Det er løyvehaverne eller banken som må si opp garantien. Banken kan slette garantien seks måneder etter oppsigelsen.

Hvis du vil være tilknyttet sentral eller kjøre på andre kontrakter, må du sjekke om de du kjører for stiller krav om bankgaranti.

Andre typer løyver

Reserveløyver blir til hovedløyver

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger noen forskjell på hovedløyver og reserveløyver, siden det ikke er noen plikt til å holde løyvet i drift. Alle reserveløyver du har blir da drosjeløyver, på lik linje med hovedløyver.

Overgangsordning for selskapsvognløyver og handikapløyver med liten bil

Selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med inntil åtte sitteplasser i tillegg til fører, gjelder til 1. november 2022. Det er ikke krav til merking eller taksameter i overgangsperioden. Etter det må de ha drosjeløyve for å fortsette virksomheten.

Overgangsordning for maxitaxi og handikapløyver med stor bil

Drosjeløyver tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) gjelder til 1. november 2025. Det er fortsatt krav om bankgaranti i overgangsperioden. Etter det må de ha turvognløyve for å fortsette virksomheten.

Endringer og opphør

Du må melde fra om endringer i foretaket

Du må melde fra til fylkeskommunen på post@vtfk.no hvis foretaket ditt endrer navn. 

Hvis foretaket ditt endrer organisasjonsnummer/foretaksnummer, for eksempel fordi du bytter organisasjonsform, må du søke om nye løyver med det nye organisasjonsnummeret.

Se egne regler som gjelder for nye søkere

Du må melde fra om endring av innehaver/daglig leder eller transportleder

Hvis foretaket får ny daglig leder eller transportleder må du melde fra til fylkeskommunen. Bruk eDialog, slik at du også kan sende dokumenter som er unntatt offentlighet.

Den nye daglige lederen/transportlederen må ha god vandel, og må sende fylkeskommunen en politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Søk om politiattest på Politiet sine nettsider

Hvor lenge varer drosjeløyvet?

Løyvet varer ikke lenger til fylte 75 år, men må fornyes hvert tiende år. De som allerede har drosjeløyve når de nye reglene trer i kraft 1. november 2020, må altså fornye løyvet sitt innen 1. november 2030.

Du kan ikke bortbestyre løyvet ditt

Det vil ikke være mulig å bortbestyre løyver etter 1. november 2020. Du må i stedet ta stilling til om du vil si opp løyvet, skaffe sjåfør eller la løyvet være ute av drift i en periode.

Oppsigelse må sendes til fylkeskommunen

Hvis du vil si opp drosjeløyvet ditt, må du gi beskjed til løyvemyndigheten og levere tilbake løyvedokumentet. Du finner adressene våre på Vestfold og Telemark sine kontaktsider. 

Du trenger ikke å melde fra til fylkeskommunen før siste kjøredag, men det kan være at du har en avtale om oppsigelsestid med sentralen.

Fylkeskommunen kan tilbakekalle løyver

Løyvemyndigheten kan fortsatt kalle tilbake løyvet ditt hvis du ikke fyller krav og vilkår til å ha løyve, eller ikke retter deg etter forskrifter og vilkår for å drive løyvet.

Ved dødsfall eller konkurs kan løyvemyndigheten kalle tilbake løyvet uten varsel. Dersom etterlatte vil fortsette virksomheten kan løyvet kalles tilbake etter seks måneder.

Publisert: 28.10.2020 Oppdatert: 02.11.2020 kl.14.51