Planer og strategier

Regional transportplan

Den regionale transportplanen peker på hvordan god mobilitet kan utvikles uavhengig av tilgang på bil. Spesielt er transport i byområdene vektlagt, der målet er at trafikkveksten her skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk fremfor privatbil. Gode mobilitetsløsninger for næringslivet er også vektlagt i planen.

Fylkesvei

Handlingsprogram fylkesveier Vestfold (LENKE)
Handlingsprogram for regional plan for samordna areal og transport for Telemark 2019-2022 

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplanen i Vestfold 2018-2021

Sykkel og gange

Sykkelstrategi Vestfold
Strategi og plan for myke trafikanter i Grenland
Hovedveinett for sykkeltrafikk i Grenland

Plan for intermodal godstransport

Nasjonale myndigheter har en målsetting om å flytte en større andel av godstransportarbeidet fra veg til bane og sjø. En mulig introduksjon av godstransport på Vestfoldbanen, og mulighet for godsomlasting til eller fra sjø i Larvik og Grenland, vil gi et godt bidrag til reduserte klimagassutslipp fra mobile kilder i de to fylkene. Denne interregionale planen staker ut kursen for dette arbeidet i Vestfold og Telemark.

Plan for intermodal godstransport for Vestfold og Telemark

Kollektivtransport

Busstrategi for Grenland 2015-2025

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 26.09.2019