Planer og strategier

Regional transportplan

Den regionale transportplanen peker på hvordan god mobilitet kan utvikles uavhengig av tilgang på bil. Spesielt er transport i byområdene vektlagt, der målet er at trafikkveksten her skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk fremfor privatbil. Gode mobilitetsløsninger for næringslivet er også vektlagt i planen.

Regional transportplan

Vedlegg

Fylkesvei

Handlingsprogram fylkesveier Vestfold (LENKE)
Handlingsprogram for regional plan for samordna areal og transport for Telemark 2019-2022 

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplanen i Vestfold 2018-2021

Høringsforslag - planprogram for regional trafikksikkerhetsplan

Oversendelsesbrev - Høring forslag til planprogram for regional plan for trafikksikkerhet Vestfold og Telemark.pdf

Planprogram for regional plan for trafikksikkerhet for Vestfold og Telemark.pdf

Planprogram regional plan for trafikksikkerhet 05.11.21.pdf

Vedtak Fylkesutvalget, 03112021, Sak 111-21, Planprogram for regional plan for trafikksikkerhet for Vestfold og Telemark.pdf

Frist for å svare på høringen er 1. februar 2022

Sykkel og gange

Sykkelstrategi Vestfold
Strategi og plan for myke trafikanter i Grenland
Hovedveinett for sykkeltrafikk i Grenland

Bylogistikk

Begrepet «bylogistikk» handler om forflytning varer, utstyr og avfall inn til, ut fra, innen og gjennom et byområde.

Bylogistikken bør være effektiv og miljøvennlig og bidra til attraktive byer. Bylogistikken handler både om leveranser i bykjerner, lokalisering av terminaler, adkomsten til terminaler og håndteringen av tungtransporten gjennom byområder.

Bylogistikk for Vestfoldbyene

Plan for intermodal godstransport

Nasjonale myndigheter har en målsetting om å flytte en større andel av godstransportarbeidet fra veg til bane og sjø. En mulig introduksjon av godstransport på Vestfoldbanen, og mulighet for godsomlasting til eller fra sjø i Larvik og Grenland, vil gi et godt bidrag til reduserte klimagassutslipp fra mobile kilder i de to fylkene. Denne interregionale planen staker ut kursen for dette arbeidet i Vestfold og Telemark.

Plan for intermodal godstransport for Vestfold og Telemark

Kollektivtransport

Busstrategi for Grenland 2015-2025

Båt- og ferjestrategi

Regional strategi for båt og ferje er den første strategien om båt og ferje i Vestfold og Telemark og skal være et innledende kunnskapsgrunnlag med overordna føringer for retning framover for båt og ferje i rute.  Status og håndtering av lovpålagte tjenester med båt og ferje er prioritert i strategien, men den omhandler også ansvar og nivå på ikke-lovpålagte båtruter. Høringsfrist er 7. februar 2022.

Høringsbrev - regional strategi for båt og ferje i Vestfold og Telemark

Saksframlegg_Høringsutkast - regional strategi for båt og ferje

Båt -og ferjestrategi - høringsutkast

Vedtak Fylkesutvalget, Høringsutkast - regional strategi for båt og ferje

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 04.05.2022 kl.14.13