Sykkel og gange

Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for at flere kan gå eller sykle i hverdagen. Mål om nullvekst i personbiltrafikk i byområder er satt i Nasjonal Transportplan, og er vedtatt av fylkestinget i Vestfold og i Telemark for Grenland. Nullvekstmålet betyr at økt transportbehov i byene skal fortrinnsvis skje med kollektivtrafikk, gange og sykling. Kommunene må sikre en arealutvikling som bygger opp om disse transportformene.

Flere som velger å gå eller å sykle til arbeid og i fritid, vil gi bedre folkehelse, redusert støy, mindre utslipp, og triveligere byer og tettsteder. Ved å legge til rette for gange, sykkel og kollektivtrafikk vil det sikres at  reisebehovet kan dekkes uten bruk av personbil. Dette vil gjøre at byer og tettsteder blir mer tilgjengelig for alle uavhengig om man har tilgang til bil eller ikke. 

For å lykkes er det viktig å gjøre det mer attraktivt og trygt å gå og sykle. Vestfold og Telemark fylkeskommune arbeider for stadig flere og bedre anlegg for gående og syklende, og samarbeider med kommunene for å få et sammenhengende og attraktivt gang- og sykkeltilbud, med trygge kryssingspunkter og gode forbindelser til holdeplasser.

Fylkeskommunens ansvar

Fylkeskommunen og kommunene samarbeider om ansvaret for å bygge og vedlikeholde gang- og sykkelveger langs fylkesvegene. Prioritering av tiltak skjer gjennom «Handlingsprogram for fylkesveger».  Innenfor byer og tettsteder og er det viktig at fylkesvegenes utforming tilpasses omgivelsene og legger til rette for en prioritering av gående og syklende. Gode rutiner for  vedlikehold, både sommer og vinter, er en viktig del av av arbeidet med å få flere til å gå eller sykle.

Gjennom rollen som regional utviklingsaktør bidrar fylkeskommunen til ønsket samfunnsutvikling.  Dette skjer blant annet ved samarbeid om konkrete prosjekter, i uttalelser til kommunale planer og i veiledningsrollen overfor kommunene. I tillegg har fylkeskommunen ansvar for utarbeidelse av regionale areal- og transportplaner hvor utbyggingsmønster og transportsystem skal bidra til å fremme bærekraftige byer og tettsteder. Mer kompakt arealbruk og fortetting med kvalitet vil gjøre det enklere og mer attraktivt å gå og sykle i hverdagen.

Det er vedtatt en Strategi for økt sykling i Vestfold. I Telemark er hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland og Strategi og plan for myke trafikanter vedtatt i fylkeskommunen og i kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan. For øvrige Telemark er satsingen på sykkel og gange forankret i regional plan for samordna areal og transport i Telemark (ATP Telemark).  

Sykkelbyer og sykkelbygder

For å fremme sykling er det i Vestfold inngått gjensidig forpliktende Sykkelbyavtaler mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og henholdsvis Horten, Sandefjord, Larvik og Tønsberg kommuner. Telemark deltar i sykkelbynettverket gjennom Bypakke Grenland og Bygdepakke Bø. Her forplikter alle parter seg til å jobbe for å fremme sykling i den enkelte kommune gjennom konkrete handlingsplaner og prioritering av ressurser til fremme av sykling.

I Grenland er det et spesielt fokus på gåing og sykkel gjennom Bystrategi-samarbeidet og Bypakke Grenland Her samarbeider fylkeskommunen tett med kommunene og staten om blant annet:

• Strategier for helhetlig hovednett for myke trafikanter
• Skille gående og syklende langs hovedruter for sykkel
• Snarveger
• Forsterket drift og vedlikehold
• Kampanjer og holdningsskapende arbeid
• Trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter
• Deltagelse i sykkelbynettverket

Sykkeltiltak langs fylkesvegene finansieres av fylkeskommunen. Gang- og sykkeltiltak i Grenland finansieres av belønningsmidler og gjennom handlingsprogrammet for Bypakke Grenland. I Telemark utenfor Grenland bygges nye gang- og sykkelløsninger langs fylkesvegene. Fylkeskommunen støtter lokale gå- og sykkelsatsinger og tiltak blant annet gjennom egne trafikksikkerhetstiltak, reiselivs- og stedsutviklingsprosjekt. Fylkeskommunen vil satse videre på bredere samarbeid innen sykkel, universelt utformede turveier, reiseliv,  folkehelse og stedsutvikling inkludert tilrettelegging for myke trafikanter.

Bygdepakke Bø og Sauherad har gjennom ulike arbeidspakker et overordnet mål om å sikre nullvekst i lokaltrafikken i Bø sentrum og å få flere til å sykle, gå og reise kollektivt i og mellom attraktive tettsteder i den nye kommunen.

Trafikksikkerhet for gående og syklende

Det er mange ulike aktører som jobber for å øke sikkerheten langs vegene i fylket. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet er noen av de viktigste samarbeidspartnerne våre. Fylkeskommunen har  ansvaret for å samordne alt trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Dette ansvaret er delegert til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Trafikksikkerhet for myke trafikanter får mye oppmerksomhet i FTU. Det er tiltak for myke trafikanter som i størst grad mottar tilskudd. Mer informasjon om trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold og Telemark samt tilskuddsordningene ligger på siden Trafikksikkerhet.

Anbefalte sykkelruter

Det er i Vestfold og Telemark laget en oversikt over anbefalte sykkelruter rettet mot fritids- og turistsykling. Dette rutenettet er skiltet og kartfestet.

Det er lagt vekt på at det skal være trygt og attraktivt å sykle langs de anbefalte rutene, selv der det ikke er separate gang- og sykkelanlegg langs store deler av dette nettet. Lenker til de anbefalte sykkelrutene finnes under.

Sykkelruter i Vestfold

Sykkelruter i Telemark

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 01.02.2021 kl.11.00