Trafikksikkerhet

Fylkeskommunen har ansvaret for trafikksikkerheten på fylkesvegene. Vi har også ansvar for å samordne alt trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

Det er mange ulike aktører som jobber for å øke sikkerheten langs vegene i fylket. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet er noen av de viktigste samarbeidspartnerne våre.

Mål om nullvekst i trafikk i byområder er satt i Nasjonal Transportplan, og utgangspunkt for mye av vårt arbeide. Det betyr at forventet trafikkvekst i byene skal fortrinnsvis skje som kollektivtransport, gange og sykling. Dette vil også gi bedre helse, reduserte utslipp og triveligere byer og tettsteder.  

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Fylkeskommunen har som eier av fylkesvegene ansvaret for at trafikksikkerheten ivaretas på disse vegene. Fylkeskommunen har også ansvaret for å samordne alt trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Dette ansvaret er delegert til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). 

FTU er et selvstendig utvalg i fylkeskommunen. FTU ledes av leder for hovedutvalg for samferdsel (HS) og består av fem politikere; tre fra HS, en fra hoveutvalg for utdanning og kompetanse og en fra hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett. I tillegg kommer konsultative medlemmer fra Trygg Trafikk, politiet, Statens vegvesen, fylkesmannen, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og fylkeskommunens administrasjon.

Trafikksikker fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune ble godkjent som Trafikksikker fylkeskommune 17. juni 2019. Trafikksikker fylkeskommune er en sertifiseringsordning for helhetlig arbeid på trafikksikkerhet på tvers av hele organisasjonen. Dette er spesielt viktig for en fylkeskommune som blant annet er skoleeier, eier av kollektivselskap og veieier.

Vestfold og Telemark fylkeskommune er i ny prosess for å bli godkjent som trafikksikker fylkeskommune.

Trafikksikker kommune

I Vestfold og Telemark er det også mange kommuner som er, eller jobber for å bli, godkjent. Fylkeskommune støtter opp under dette arbeidet med økonomisk bistand og rådgivning.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Den nasjonale tiltaksplanen gir en samlet framstilling av hvordan de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet sammen skal bidra til reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Det er plukket ut 136 ulike tiltak som vil bli gjenstand for særskilt oppfølging i perioden. Planen favner bredt, og innbefatter bidrag fra 15 offentlige etater på nasjonalt nivå, alle fylkeskommunene, 7 storbykommuner og rundt 20 interesseorganisasjoner.

I tiltaksplanen for 2018-2021 inngår en omtale av fylkeskommunenes tiltak sammen med omtale av de øvrige aktørenes tiltak innenfor det aktuelle tema. Totalt er det 18 oppfølgingstiltak der fylkeskommunene har et ansvar for gjennomføring. Vestfold fylkeskommunes system for oppfølging av alle disse tiltakene vil videreføres inn i det nye fylket.

Trafikksikkerhetsplan

Hensikten med planen er å vise hvilke utfordringer vi står overfor i trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold og Telemark og peke ut innsatsområder for å nå nullvisjonsmålet. Delmålene for Vestfold og Telemark går fra 67 i 2014 til 39 i 2024 og til 29 i 2030. (Vestfold: 34 i 2014 til 20 i 2024 og til 15 i 2030, Telemark: 33 i 2014 til 19 i 2024 og til 14 i 2030.)

Trafikksikkerhetsplan Vestfold 2018-2021

FTU aktivitetsplan 2020 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Oversikt over fylkeskommunenes tiltak

Tilskuddsordninger

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg vil gi tilskudd til flere faste prosjekter. Det er Trygg Trafikk som utfører de fleste tiltakene på vegne av FTU. Disse er gjort synlig i FTU aktivitetsplan for 2020.

Det er også mulig å søke om enkelttilskudd. Det er opprettet en "Trafikksikkerhetsordning for Vestfold og Telemark fylkeskommune" - som er rettet mot søknader fra kommunene i fylket. Midlene tildeles ikke-fysiske tiltak samt prosjekter på kommunal og fylkeskommunal vei. Kommunene deltar også med egne midler.

Det er opprettet en "Tilskuddsordning for trafikksikkerhet i nærmiljøet" hvor enkeltpersoner, organisasjoner, lag o.l. kan søke om tilskudd på opptil 50 000,- for prosjekter som fremmer trafikksikkerhet i nærmiljøet. 

Se søknadsprosess her

 

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 17.09.2020

Les mer om

Sykkel og gange

Nullvekst

Fylkesvei

Folkehelse

Trygg Trafikk

Trygg Trafikk er en viktig samarbeidspartner for fylkeskommunen, og utfører mange av tiltakene som er identifisert for å sikre bedre trafikksikkerhet i fylket vårt.

Trygg Trafikk