Fv. 3054 Krokemoveien

Det planlegges gang- og sykkelanlegg fra Sportsveien til Ringveien i Sandefjord. Målet med prosjektet er at det skal bli tryggere, raskere og mer attraktivitet å gå, sykle og reise med buss. Det er tenkt et anlegg med separate felt for gående og for syklende.
Et kart som viser reguleringsområdet for prosjektet.

Gang- og sykkelvei fra Sportsveien til Ringveien

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 har Hovedutvalg for miljø- og plansaker i møte den 01.06.2022, sak 104/22, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for gang sykkelvei langs deler av Krokemoveien ut på offentlig ettersyn.

Forslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, der det vises en mulig fremtidig gang-/ sykkelveiløsning langs Krokemoveien. 

Forslagsstiller er Vestfold og Telemark Fylkeskommune. 

Frist for innspill

Eventuelle merknader til offentlig ettersyn kan enten sendes på e-post til:postmottak@sandefjord.kommune.no , eller med brev til: 

Sandefjord kommune
Seksjon for byggesak og arealforvaltning

Postboks 2025
3202 Sandefjord. 

Uttalelser til høringsforslaget må være sendt Sandefjord kommune innen 15.08.2022. 

Invitasjon til åpen kontordag

Fylkeskommunen og kommunen inventerer til åpen kontordag på Sandefjord bibliotek 22.06.2022 kl.14.30-19.00. Her kan naboer og berørte komme og stille spørsmål til planleggerne.

Dette har vært gjort tidligere

Vestfold og Telemark fylkeskommune starter nå arbeidet med detaljreguleringsplan for et gang- og sykkelanlegg langs fylkesvei 3054 i Sandefjord. Strekningen det gjelder går fra Sportsveien til Ringveien langs Krokemoveien, og totalt er anlegget ca. 1,1 km.
 
Det varsles nå om oppstart av arbeidet med reguleringsplanen. Det vil si at fylkeskommunen ønsker innspill til planarbeidet. Alle dokumentene til denne varslingen kan du lese i høyremargen under tittelen, Plandokumenter, i høyre margen. 
 
På kartet øverst vises området som faller inn under dette planarbeidet. 
 

Digitalt møte

28/1-2021 ble det arrangert et åpent digitalt møte om prosjektet, og det kan du se i sin helhet her. 
 


Prosjektet

I tillegg til gang- og sykkelanlegg, planlegges det bussholdeplasser, nødvendige frisiktsoner, og små kryssutbedringer med mer.
 
Som en del av planarbeidet vil sanering og sammenslåing av avkjørsler bli vurdert.
Dersom det blir nødvendig vil nye avkjørsler bli etablert.
Skisse av hva som planlegges av separert gangvei og sykkelvei
I denne skissen er det vist hvordan det er tenkt at gående og syklende skal ha separate felt. Illustrasjon: Vestfold og Telemark fylkeskommune. 
Det skal gjøres undersøkelser og vurderinger av grunnforholdene i området for å få grunnlag til å planlegge prosjektet videre. Berørte grunneiere vil bli varslet før undersøkelsene blir gjort.
 
Det er satt av 48 mill.kroner for 2020-2024 i fylkeskommunens handlingsprogram.
Målet er å ha en vedtatt reguleringsplan innen våren 2022, med antatt byggestart i 2024.
 
 
 
 

Fakta

Vei:                  Fv. 3054

Lengde:           1100 meter

Fase:                Reguleringsplan

Finansiering:   Fylkeskommunen

Byggestart:     Antatt 2024      

Ferdig:              Antatt 2025

 

Arild Olav Vestbø
Planlegging