Fv. 3068 Dølebakken

Dølebakken og Lingelemveien er et viktig bindeledd mellom sentrum av Sandefjord og store boligområder. Nå skal forholdene for syklister og fotgjengere bli bedre.

Utbygging av sykkelfelt på denne strekningen vil være viktig for å få bygd et sammenhengende sykkelveinett i Sandefjord. Strekningen er en del av hovedsykkelrute 4 i Hovedplan for sykkel i Sandefjord kommune. Dagens vei har vært lite tilrettelagt for fotgjengere og syklister i kombinasjon med biltrafikk. Målet er å utvide fylkesveien med  sykkelfelt på begge sider og fortau. Selve kjørebanen til biltrafikken vil ikke bli bredere, men det blir bedre plass og tryggere forhold for syklister og gående.

Bilde av Dølebakken etter ombyggingen med to sykkelfelt og fortau.

Gang- og sykkeltiltaket har nå blitt bygget langs store deler av den første strekningen i Dølebakken, med unntak av selve bakken som kun har sykkelfelt på østsiden av veien. Denne løsningen ble valgt for å begrense inngrep i eiendommene som ligger inntil veien på det trangeste partiet. I 2019 åpnet parsell 1 av tilrettelagt vei for syklister og gående. Denne strekningen går fra jernbaneundergangen ved Sverdstadveien, opp Dølebakken til krysset med Frøyas vei.


Strekningen fra Frøyas vei og frem til krysset med Ringveien er for tiden under prosjektering, altså at vi lager byggeplaner.  Prosjekteringsarbeidet koordineres med arbeidet for en løsning i krysset Ringveien x Lingelemveien. Forventet byggestart for gang- og sykkelanlegget er i 2021, mens byggingen av selve krysset er forventet å kunne startet i 2023.

Samtidig med at veien skal bygges om, vil Sandefjord kommune også benytte anledningen til å grave opp gamle vann- og avløpsledninger og erstatte dem med nye. En del av massene som er brukt i oppbyggingen av veien vil også bli byttet ut. Det tas sikte på å benytte felles entreprenør for vei- og VA-arbeidene, for å effektivisere byggefasen.

Fakta

Lengde parsell 1: 1000 meter

Lengde parsell 2:   800 meter

Byggestart: 2021/2023

Fase: Byggefase

Kommune: Sandefjord

Prosjekteringsleder: Taran Byholt - taran.byholt@vtfk.no

Byggeleder: Kirsten Slotte Birkeland - kirsten.birkeland@vtfk.no

Flere saker om Fv. 3068 Dølebakken