Fv. 309 Ekeneskrysset

Ekeneskrysset på fylkesvei 309 på Nøtterøy i Færder kommune er planlagt bygd om til rundkjøring.

Fv. 309 er en av hovedveiene fra Nøtterøy inn mot Tønsberg og videre mot E18. Det oppleves til tider problemer med avvikling av trafikk fra Føynlandveien.  Trafikkmengden på fv. 309 er målt til rundt regnet 10 000 kjøretøy i døgnet (ÅDT), knappe 5 000 på Føynlandveien og 1 700 på Tanstadveien.


I november 2018 ble det telt myke trafikanter i krysset.  Det ble registrert i alt 184 syklende og 29 gående i morgen- og kveldrushet.   Majoriteten av syklistene var ute på veien mellom kl. 7 og 8 om morgenen, mens det var flest til fots mellom kl. 14 og 15.

Ekeneskrysset består av to kryss


I ti års perioden fram til 2018 er det registrert tre personbilulykker, to motorsykkelulykker og en sykkelulykke med personskader. Alle de skadde fikk lettere skader.


Grunnforholdene i området hvor krysset skal bygges, er i stor grad marint avsatt leire.
Det er utarbeidet et reguleringsplanforslag der fv. 3102 Føynlandveien og fv. 3102 Tanstadveien er integrert i en firearmet rundkjøring. I planforslaget er det lagt til rette med busslommer, gang- og sykkelveier, kryssingspunkter for myke trafikanter og tilkobling til eksisterende undergang under fv. 309.  Bakgrunn for kryssombyggingen er utbygging av et stort boligprosjekt på Husøy i Tønsberg kommune. 

Krysset meed Føynlandsveien

Fakta

Start:         2021

Fase:          Reguleringsplan

Ferdig:       Høsten 2022

Kommune: Færder

Kontakt:      Rune Gunnerød,

                    tlf 99 29 28 72

Epost:         rune.gunnerod@vtfk.no