Fv. 310 Falkenstensveien

Langs fylkesvei 310 Falkenstenveien planlegges det å bygge gang- og sykkelvei mellom Nykirke og Vikveien. Da blir det ca. åtte kilometer med sammenhengende g/s fra Kopstadkrysset og til Dampejordet, nær Horten by. Samtidig skal Horten kommune legge vann- og avløpsledninger under den nye gang- og sykkelveien.

Informasjonsmøte

Det ble arrangert et digitalt møte om strekningen Søndre Vegge – Vikveien torsdag 4. februar. Her ble det gitt en orientering fra planleggingsledelsen i fylkeskommunen og fra Horten kommune.

Her kan du se møtet i opptak.

Fylkeskommunen ønsker innspill til planarbeidet for Søndre Vegge – Vikveien. Blant annet ønskes det informasjon om private installasjoner i grunnen som foreksempel kabler, ledninger og tanker osv.

Dersom du har innspill til planene må de sendes innen 26. februar 2021 til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844 3702 Skien, eller til post@vtfk.no

Husk å merke uttalelsen med: sak 20/17137.

Planene

Fra før er det startet reguleringsplanarbeid for strekningen Nykirke – Søndre Vegge, markert med rød strek på det store kartet over. Men nå skal hele strekningen ses under ett, og derfor ble det i midten av januar 2021 varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for strekningen Søndre Vegge – Vikveien, markert med blå strek på kartet.

Målet er å planlegge ny gang- og sykkelvei på sørsiden av fv.310, og tilføre ca. 3,5 kilometer med ny gang- og sykkelvei, med andre ord et stort løft for myke trafikanter i området.

Utsnitt fra Google som viser fv.310
Dette er fra "Evighetssletta" på fylkesvei 310 på vei østover. G/s-veien er planlagt på høyre side på dette bildet. Foto: Google. 

Prosessen videre

Vi ser for oss å ha en vedtatt reguleringsplan innen våren 2022, med antatt byggestart i 2024. Det jobbes nå med en samlet reguleringsplan for hele strekningen Nykirke – Vikveien.

Med en forlengelse som skissert over, vil det bli sammenhengende gang- og sykkelvei langs fv. 310 fr Kopstadkrysset på E18 og til Dampejordet nær Horten by
Den nye gs-veien vil bli en forlengelse av eksisterende anlegg som går til Dampejordet nær Horten by.

 

 

Fakta

Lengde:          3,5 kilometer

Byggestart:    Antatt tidlig 2024

Fase:               Reguleringsplan

Ferdig             Antatt 2025

Øyvind Søfteland
Planleggingsleder