Fv. 310 Nykirke-Søndre Vegge

Langs fylkesvei 310 Falkenstenveien planlegges det å bygge gang- og sykkelvei mellom Nykirke og Søndre Vegge.

Samtidig skal Horten kommune også legge nye vann- og avløpsledninger i gang- og sykkelveien. Strekningen er cirka 3 km lang og mangler gang- og sykkelveg i dag.

Her på Nykirke slutter gs-veien i dag på motsatt side av krysset.
Her på Nykirke slutter gs-veien i dag på motsatt side av krysset.

 


Strekningen blir muligens forlenget ca. 700 meter østover fra Søndre Vegge til krysset med Vikveien.


Slik forlengelse vil gi cirka 8 km sammenhengende gang- og sykkelveg langs fv. 310 fra Kopstadkrysset til Dampejordet nær Horten by.

Med en forlengelse som skissert over, vil det bli sammenhengende gang- og sykkelvei langs fv. 310 fr Kopstadkrysset på E18 og til Dampejordet nær Horten by
Den nye gs-veien vil bli en forlengelse av denne inn som går til Dampejordet nær Horten by.

 

Fakta

Lengde:          Ikke avklart

Byggestart:    Ikke besluttet

Fase:              Reguleringsplan

Ferdig             Ikke avklart