Fv. 310 Falkenstensveien

Langs fylkesvei 310 Falkenstenveien planlegges det å bygge gang- og sykkelvei mellom Skaaneveien og Vikveien.
Kartskisse over strekningen som det skal bygges gang- og sykkelvei

Totalt blir det cirka 7 kilometer med gang- og sykkelvei fra  Dampejordet, nær Horten by i retning Nykirke. Samtidig skal Horten kommune legge vann- og avløpsledninger under den nye gang- og sykkelveien.

Utsnitt fra Google som viser fv.310
Dette er fra "Evighetssletta" på fylkesvei 310 på vei østover. G/s-veien er planlagt på høyre side på dette bildet. Foto: Google. 

Vi ser for oss å ha en vedtatt reguleringsplan i 2022. 

Forslaget til reguleringsplanen vil ligge på høring fra 18. februar til 1. april. Du finner forslaget på Horten kommunes nettsider

Kunngjøringer og høringer - Horten kommune

Med en forlengelse som skissert over, vil det bli sammenhengende gang- og sykkelvei langs fv. 310 fr Kopstadkrysset på E18 og til Dampejordet nær Horten by
Den nye gs-veien vil bli en forlengelse av eksisterende anlegg som går til Dampejordet nær Horten by.

 

 

Fakta

Lengde:          2,8 kilometer

Byggestart:    Ikke fastlagt

Fase:               Reguleringsplan

Ferdig:            Ikke fastlagt

Planleggingsleder: 

Øyvind Søfteland

oyvind.softeland@vtfk.no