Fv. 311 Presterødbakken

Fylkesvei 311 Presterødbakken er bygd om til fire felt med sambruksfelt. Arbeidet skulle være ferdig innen mai 2021, men anlegget ble åpnet ca. seks måneder før planen. Offisiell åpning var 05.11.2020.

Valløveien er navnet på fylkesveien fra Kilden, gjennom Presterødkrysset og videre mot Olsrød. Langs hele strekningen blir det to-felts sykkelvei i tillegg til fortau. Den første delen av prosjektet er på det nærmeste ferdig, det gjelder fra rundkjøringen i Presterødkrysset mot Olsrød. Sykkelveien er 3,5 meter bred og vil ha midtlinje for å skille trafikken i hver kjøreretning. Fotgjengere får eget fortau på 2,5 meter, dette er plassert nærmest veien blant annet for å få lettere tilkomst til bussene.

Det gamle lyskrysset i Presterødkrysset er for lengst fjernet og erstattet med en rundkjøring. Både koblingen til Åsenveien på den ene siden og fylkesvei 3128 Presterødalléen er laget, tilpasset  det nye krysset.

 

Veien bygges opp på nytt på lette materialer.
Den mest omfattende delen av arbeidet blir gjort i Presterødbakken mellom Kilden og Presterødkrysset. Når veien står ferdig vil det bli fire felt i hele bakken. To av kjørefeltene er til trafikken slik som i dag, de to andre er til kollektivtrafikken.  Hensikten er å gjøre framkommeligheten vesentlige bedre for bussene. 

Når bussene får bedre plass, blir det samtidig også færre som skal dele på de ordinære kjørefeltene. Her blir det også bred sykkelvei og fortau, slik at alle myke trafikanter vil få et betydelig bedre tilbud. På hver side av rundkjøringen vil det være lysregulerte overganger for fotgjengere.

Byggingen som pågår i 2020 er den mest kompliserte. Opp hele bakken blir veien bygd på EPS, dette er fjærlette blokker som for eksempel Isopor. Platene blir lagt opp mot en støpt betongmur. Her vil det også bli støpt en betongplate over EPS-blokkene. Det er denne muren vi holder på å bygge i første halvdel av dette året. På toppen av muren skal det settes opp støyskjermer, slik som på motsatt side i bakken.

Trafikkmengden på fv. 311 her er cirka ÅDT 23 000  (årsdøgntrafikk).

Oversikt over Presterødbakken
Presterødkrysset

Fakta

Lengde: ca. 1000 meter
Finansiering: Bompenger
Bevilget ramme: 256 mill. kr inkl. mva.
Fase: Ferdig
Åpnet offisielt: 05.11.2020