Fv. 3126 Narverødveien

Gang- og sykkelveien skal å gå fra området ved Solvindveien og mot Lunas vei. Dette vil bedre trafikksikkerheten for de myke trafikantene i området.

Dette prosjektet sørger for at det blir sammenhengende gang- og sykkelvei fra Presterødkrysset og i retning Narverød. 

Dette skal vi bygge

Det skal bygges totalt 350 meter med ny gang- og sykkelvei, i tillegg skal det bygges ca. 350 meter med nytt lysanlegg fra Solvindveien og ned til Husvikveien. Dagens lysanlegg er i dårlig forfatning og blir byttet ut samtidig. 

Den nye gang- og sykkelveien blir tre meter bred og fysisk adskilt fra veien med en smal rabatt.

Det er tønsbergfirmaet Tore Haraldstad og Co. AS, som skal gjør jobben på vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Kontrakten med entreprenøren er ca. 10,1 mill inkl. mva. 

Arbeidet ute i marka starter i månedsskiftet april/mai og byggearbeidene skal være ferdig innen utgangen av november inneværende år.

Redusert fremkommelighet

For å kunne bygge den nye gang- og sykkelveien er det nødvendig å stenge det ene kjørefeltet, derfor planlegges det for lysregulering forbi anleggsområdet gjennom hele byggeperioden.  

For å minske trafikken mens arbeidene pågår vil vi oppfordrer til å finne andre omkjøringsveier. Må du likevel passere anlegget ber vi om at du ferdes ekstra forsiktig.

Dette er mange skolebarn og barnehager i nærheten, så husk at barn og unge ikke har den samme trafikkforståelsen som voksne. Samtidig er vi opptatt av sikkerheten til våre kollegaer som skal bygge denne gang- og sykkelveien. Derfor ber vi om at alle er ekstra oppmerksomme.

Det er mye kabler og rør i bakken i dette området og dermed mye å ta hensyn til. Derfor kan det i perioder se ut om som om det ikke skjer så mye, men da er det gjerne fordi det jobbes med ting som ikke er så synlig. 

Vi gleder oss til å bygge dette anlegget for alle som bor og ferdes i området, og innen utgangen av året skal det meste være ferdig. 

 

 

Fakta

Lengde:          350 meter

Finansiering:  
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Start:               Mai 2021

Fase:               Byggefase

Ferdig:             2021

Kommune:       Tønsberg

 

Lasse Sondbø
Byggeleder