7030

Fv. 313 Klokkerjordet

Kommunen har vedtatt en områderegulering for Sande sentrum.  For å få til disse må dagens fv. 313 legges om.

Planen fra 2015 tar for seg fortette sentrum og utvikle  en urban landsby rundt kollektivknutepunkt. I planene blir det etablert anslagsvis 1 400 nye boenheter, 50 000 kvadratmeter nye næringsareal og i tillegg 25 000 kvadrater i Sande Næringspark.

For å få gjennomført disse planene, må eksisterende fv.313 legges om på en strekning på cirka 1000 meter. Ny rundkjøring bygges i kryss med fv.319 Sandebuktveien, den nye fv.313 legges på eksisterende Hagaveien frem til kryss med Østbygdaveien.

Kirkesanger Pedersens vei (tidligere Hagaveien) må flyttes og bru over fv.313 rives. Det lages en ny rundkjøring i nytt kryss mellom Kirkesanger Pedersens vei x Østbygdaveien x fv.313.


For å sikre de gående og syklende planfri kryssing av ny fv.313, skal det etableres gang- og sykkelvei kulverter ved begge rundkjøringene.

 

Fakta

Lengde: 1 000 meter

Finansiering: Fylkeskommunen og Holmestrand

Start:  2020

Fase: Byggelplan

Ferdig: Holmestrand

Kontakt: Trude Stenberg