Fv. 35 Ås-Linnestad

Gang- og sykkelveien skal kobles på den nye gs-vegen som bygges ved Åskollen.

På de neste seks kilometerne i retning Linnestad skal det bygges gang- og sykkelveg der det ikke er gs fra før, det vil si om lag 4 kilometer ny GS-veg. Den nye gs-vegen er basert på ønske om å ha kontinuerlig gs-veg fra Tønsberg til Revetal.

Ved kryssing av Vesleelv må det bygges en ny gs-bru.
Langs store deler av denne strekningen er det dyrket mark, denne er det viktig å bevare mest mulig av. Planene som er vedtatt er en gs-vei med 2,5 meter asfaltert bredde. For å bevare mer dyrkbar mark, er avstanden inn mot den kjørebanen smal.  Et vegrekkverk vil skille biltrafikk fra gs-vegen.

Trafikkmengden på veien ble i 2017 målt til 6 300 ÅDT (årsdøgntrafikk), tolv prosent av trafikken var da tunge kjøretøy.   I ti-årsperioden fra 2008 er det registrert 32 ulykker på strekningen.  Vegen er sju meter bred.

Se også Fv. 35 Åskollen

Reguleringsplanene for gs-vegen ble vedtatt i 2019.

I vedtatt budsjett for fylkesveginvesteringer er det satt av midler til bygging i 2024.

Når den blir bygd vil gs-veien kobles på eksisterende gs-vei nord for Linnestad.
Den nye gs-veien vil bli koblet på dagens gs-vei nord for Linnestad.

 

 

Fakta

Lengde:               4 000 meter
Finansiering:       Vestfold og Telemark fylkeskommune
Byggestart:         Antatt 2024
Fase:                   Planfase
Ferdig                   -

Prosjekteringsleder: Ann-Christine Hvatum,
annchristine.hvatum@vtfk.no 

Byggeleder:   Trude Stenberg, trude.stenberg@vtfk.no