Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen

Fylkesveg 353 Rugtvedt-Surtebogen skal oppgraderes i løpet av de kommende årene. Nå er arkeologer i gang med forarbeid på strekningen.
Viser smal vei på Rugtvedt, med uoversiktlig kryss inn fra høyre. Trailer kjører mot betrakteren av bilde. I bildets bakkant ser man bebyggelsen i området.

Dagens fylkesveg 353 har dårlig standard, og tungtrafikken til industriområdene går gjennom boligområdet på Rugtvedt. Dette medfører fare for miljø og sikkerhet.

I fylkestinget og i kommunestyret i Bamble kommune ble finansiering av den nye veien vedtatt i desember 2021. Jobben vil lyses ut i løpet av sommer/høst 2022, og antatt byggestart blir våren 2023. 

Den nye veien vil derfor delvis følge en ny trase. Målet med prosjektet er å løse miljøproblemene langs eksisterende veg (spesielt Rugtvedt –Findal), sikre en ensartet vegstandard, redusere ulykker, sikre god kontakt mellom E18 og industrien og etablere et sammenhengende gang- og sykkelvegnett.

Reguleringsplan for alternativ «blå linje» ble vedtatt i kommunestyret i Bamble kommune 12. november 2020. Traseen er vist i skissen under:

Trase Gassveien.png

Hva skjer nå?

Arkeologer fra Kulturhistorisk Museum begynte høsten 2021 å grave frem og sikre fredede kulturminner langs det som skal bli den nye traseen. Dette er nødvendig for å kunne starte oppgraderingen. Utgravingene vil fortsette frem til oktober 2022.

Forundersøkelser avdekket at det befinner seg kulturminner fra steinalderen langs traseen, fordelt på i alt ni boplasser. Dette har blitt bekreftet under utgravingene, der arkeologene har funnet mye flint og mindre steinredskaper. Til nå har om lag 6000 gjenstander blitt samlet inn. Funnene antas å være om lag 9000 år gamle.

Arkeologi.jpg

I tillegg til de arkeologiske utgravningene skal det også gjennomføres blant annet kartlegging av tilstand og fiskebestand i bekker, og utarbeides en plan for gjenbruk av matjord. Det skal også gjennomføres en omfattende geoteknisk vurdering av grunnforholdene langs den nye traseen.

De forberedende arbeidene gjennomføres i tett samarbeid med Bamble kommune.

Finansiering

Prosjektet er per i dag ikke fullfinansiert, men det er inngått en samarbeidsavtale med Nye veier om delvis finansiering, for å samkjøre framdriften med den nye E18-parsellen. Fylkeskommunen har også foreløpig bevilget 35 millioner kroner til prosjektet, slik at nødvendige forarbeider kan komme i gang.

Det er også bevilget 75 millioner til prosjektet over statsbudsjettet, men for at prosjektet skal kunne gjennomføres må det delfinansieres med bompenger. Bamble kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ta stilling til en eventuell bompengefinansiering og videre framdrift for prosjektet  i løpet av høsten.

Fv.353 er smal noen steder
Fylkvesveien er smal og til dels høyt trafikert. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

 

I området hvor veien kan bli lagt, ligger det blant annet rester etter ishus
I området hvor veien kan bli lagt, ligger det blant annet rester etter ishus.

 

I dette området er den nye veien planlagt
Kart som viser gammel og ny veitrase

Flere saker om Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen