Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen

Ny reguleringsplan i 2020 skal erstatte den som ble laget 15 år tidligere.

Hovedmålene var å løse miljøproblemene knyttet til støy og trafikksikkerhet langs eksisterende veg (spesielt strekningen Rugtvedt–Findal), sikre en ensartet vegstandard, redusere ulykker, sikre god kontakt mellom E18 og industrien og etablere et sammenhengende gang- og sykkelvegnett.

Fv.353 er smal noen steder
Fylkvesveien er smal og til dels høyt trafikert. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

 

Fordi eksisterende reguleringsplan er over 10 år gammel, er det behov for en ny reguleringsplan for å ha rett til ekspropriasjon. I tillegg er det regulert for snaue arealer til bl.a. anleggsbelte, anleggsveger og rigg- og deponiområder. Kartgrunnlaget har også blitt vesentlig bedre siden den gang.

 

Ny veg vil erstatte den gamle mellom Rugtvedt og helt fram til der den møter vegen som ble bygget i starten av 70-årene i Surtebogen.

I området hvor veien kan bli lagt, ligger det blant annet rester etter ishus
I området hvor veien kan bli lagt, ligger det blant annet rester etter ishus

 

I dette området er den nye veien planlagt

Flere saker om Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen