Fv. 359 Åse bru

Bygginga av ny Åse bru på fylkesvei 359 går fremover!
Bildet viser gamle Åse bru mens entreprenør så vidt har begynt å gjøre seg klar til å bygge ny bru.

Den gamle brua, som er fra slutten av 1950-tallet, ble ved inspeksjon i 2016 vurdert som uegnet til mer enn ett tungt kjøretøy om gangen.  I stedet for å sette ned til 6 tonns aksellast, ble brua snevret inn til ett kjørefelt i november 2016. Siden har den stått slik med fartsgrensen satt ned til 50 km/t.

Noe forsinka fremdrift

Arbeidet med å bygge den nye brua startet i april. Det er Morgedal Entreprenør som har fått byggeoppdraget. 

Broen er stengt under byggearbeidet. Arbeidet skulle etter planen være ferdig i oktober 2021, men selv om selve anleggsarbeidene går som planlagt, ligger fremdriften noe etter planen. Dette skyldes forsinkelse på den midlertidige understøttelsen for den nye brua.

Vi jobber for å åpne brua for trafikk i løpet av uke 42.

Gå ikke inn i anleggsområdet!

Anleggsområdet er avstengt med porter som avgrenser anleggsområdet mot veien.

Det er skiltet at det er at anleggsområde på innsiden av portene, og at området er stengt for uvedkommende. Det betyr alle som ikke arbeider på anlegget!

Dette er gjort for å hindre ulykker på anlegget. Vi ser at det til tider ferdes folk innenfor anleggsområdet. Det er svært viktig å unngå dette, og vi oppfordrer alle til å respektere skiltinga, slik at vi unngår ferdsel og ulykker inne på anleggsområdet.

Omkjøring via rv 36

Mens brua er under bygging, vil all trafikk måtte velge andre veier.  

Alle kjøretøy over 3 tonn må i byggeperioden kjøre rv. 36. All gjennomgangstrafikk mellom Bø og Lunde oppfordres til å kjøre rv. 36.

Tjønnåsveien vil kun være tillatt for trafikk under 3 tonn, med unntak for buss og utrykningskjøretøy. Dette er fordi veien er svært smal, med begrensede muligheter for passering. Kø som kan oppstå i forbindelse med trafikk til og fra jobb vil føre til forsinkelser for buss, og kan i verste fall hindre utrykningskjøretøy. 

Omkjøring vil bli skiltet.

Se opptak fra digitalt informasjonsmøte

Onsdag 14. april kl 18:00 ble det holdt et digitalt informasjonsmøte der det ble informert om prosjektet, om omkjøringsproblematikken, og svart på spørsmål. 

Utfordrende grunnforhold


Åse bru består i dag av fem spenn, som er bygd i flere omganger. Brua som blir bygd, er beregnet til å bli 35 meter i ett spenn. Typen bru er spennarmert betongplatebru.  Flere alternativer har blitt vurdert, men den endelige løsningen er å fjerne den gamle brua og bygge den nye på samme plass.  Grunnforholdene på stedet er utfordrende, slik de også var den gangen dagens bru ble bygd. Grunnboringer har vist at det er rundt 10 meter ned til fast fjell ved bruas fundamenter.

Landkarene til brua vil bli fundamentert med pæler til fjellet. Fyllingene inn mot brua vil bli fundamentert på betongpæler.

Åse bru har vært innsnevret i flere år
Den nye brua skal bygges der hvor den gamle ligger. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Finansiert av fylket


Rammen for byggingen er 50 millioner kroner.  Hele finansieringen tar Vestfold og Telemark fylkeskommune seg av. 

Fylkesvei 359 har blitt utbedret nå i sommeren 2020. Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Sommeren 2020 blir deler av fylkesvei 359 utbedret.  Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Fakta

Lengde: 400 meter

Brulengde: Ca. 35 meter

Brutype: Spennarmert betongplatebru

Byggestart: April 2021

Ferdig: Oktober 2021

Kommune: Midt-Telemark

Kontakt:

Svein A. Tovslid, tlf, 95 89 72 25

Flere saker om Fv. 359 Åse bru