Fv. 311 Feskjær

Tryggere skolevei og et mer trafikksikkert miljø for gående og syklende langs Åsgårdstrandsveien.
Planlegging ny gang og sykkelvei fv 311
Foto: Rolf Marthinsen

Langs fylkesvei 311 mellom Tønsberg og Åsgårdstrand er det i dag gang- og sykkelveg fra Tønsberg frem til Saltkoppgata. Fra Saltkoppgata til Åsgårdstrand mangler det et godt tilbud for gående og syklende.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har utarbeidet reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg på strekningen fra Saltkoppgata til Stangsåsveien. Planforslaget ble i september 2022 sendt til Tønsberg kommune, som skal behandle saken.

Området er godt trafikert med mange myke trafikanter.

 

Den nye gang- og sykkelvegen skal ligge på vestsiden av Åsgårdstrandsveien. Den blir tre meter bred med rabatt mot fylkesveien. For å redusere inngrep på eiendommer flyttes kjørebanen mot øst, omtrent der dagens vegskulder er i dag. Nær Stangsåsveien blir rabatten noe smalere siden eiendommene her ligger tett på fylkesveien.

Nye adkomstveier

For å redusere risikoen for ulykker mellom kjørende og myke trafikanter, blir enkelte av dagens avkjørsler stengt. Området vil få felles adkomstveger og kryssene blir mer oversiktlige. Berørte eiendommer vil få ny adkomst før eksisterende adkomst stenges. Det foreslås å utvide eksisterende adkomstveger som i dag er for smale for store kjøretøy, som renovasjonsbil og brannbil. Det foreslås også å lage en snumulighet der slikt ikke finnes i dag.

Tryggere og raskere skolevei

Vestfold og Telemark fylkeskommune har i samråd med Tønsberg kommune vurdert at planarbeidet ikke har behov for konsekvensutredning. Gang- og sykkelvegen vil gjøre det tryggere, raskere og mer attraktivt å gå, sykle og reise med buss. Strekningen er skolevei, og det blir mer trafikksikkert for elever som skal til og fra Volden skole. Samtidig åpnes det for regulering av ny bebyggelse i området. 24 av eiendommene i det berørte området må gi fra seg areal til VTFK for at planen skal kunne gjennomføres. De første 100 meterne av Stangsåsveien skal omklassifiseres fra privat til kommunal vei.

I tillegg til at kjørebanen flyttes vil det bli bygget nye busstopp

 

Etter Tønsberg kommune har behandlet planforslaget skal Forslaget ut på høring. I perioden hvor planen er ute på offentlig ettersyn blir det arrangert en Åpen kontordag. Deretter skal fylkeskommunen gå gjennom innkomne merknader, og justere planen ved behov. Planen sendes så tilbake til Tønsberg kommune for politisk behandling og vedtak.

 

Offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Gang- og sykkelveg fv. 311 Feskjær, Saltkoppgata – Stangsåsveien, ble lagt ut på offentlig ettersyn den 15.juni 2023. I kunngjøringen ble det satt frist for skriftlig uttalelse til planen med dato 25.august 2023.

Høringsperioden er nå utvidet.

Frist for skriftlig uttalelse til planforslaget forlenges til fredag 22.september 2023.

Kostnader

Gang- og sykkelveien, nye atkomstveger og oppgradering av holdeplasser er beregnet å koste cirka 33 millioner kroner.  Finansieringen vil være et spleiselag mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Tønsberg kommune.

I 2024 vil vi igjen få to nye fylkeskommuner, Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune. For utbygningsprosjektet på Feskjær må det bevilges penger via nytt Hovedutvalg for Samferdsel og Fylkestinget i Vestfold fylkeskommune før oppstart kan skje.

Fakta

Lengde:            600 meter

Finansiering:   Vestfold og Telemark fylkeskommune og Tønsberg kommune

Fase:                Planlegging

Byggestart:     Ikke bestemt

Prosjektleder: Silje Island, silje.island@vtfk.no