Fv. 311 Feskjær

Langs fv. 311  Åsgårdstrandsveien planlegges det å bygge gang- og sykkelvei.

Hensikten med prosjektet er å utarbeide en reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg, slik at man i neste fase kan bygge en trygg skolevei for elever som går på Volden skole og ellers andre myke trafikanter som ferdes langs fylkesveien.

Den nye gang- og sykkelveien er tenkt å koples sammen med den eksisterende gang- og sykkelveien i Saltkoppgata.

Planarbeidet er i gang

En viktig del av det pågående planleggingsarbeidet er også å bedre trafikksikkerheten i området. Derfor omfatter også planarbeidet sanering av avkjørsler og å sikre nødvendige frisiktsoner.

Strekningen som planlaggges går fra Saltkopp til Stangsåsveien, og er ca. 500 meter lang.
 
I Tønsberg kommune jobbes det med planer for utbygging av flere boliger i dette området, men før det kan bygges hus, må gang- og sykkelveien være på plass.
Fv.311 Feskjær mot Åsgårdstrand.jpg
Gang- og sykkelveien er planlagt på øversiden av fylkesveien, og Åsgårstrandsveien er forøvrig en del av nasjonal sykkelrute 1. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune
Finansiering av gang- og sykkelveien blir et spleiselag mellom kommunen og fylkeskommunen.
 

Fremdrift

Rammer for planprosjektet

       Fylkesvegene er delt i tre kategorier:

-          Primære fylkesveger: Fylkesveger som før 1. januar 2010 var riksveger

-          Sekundære fylkesveger: De viktigste tidligere fylkesvegene

-          Øvrige fylkesveger: Resten av fylkesvegene

       Fv 311 var tidligere riksveg, og er nå en primær fylkesveg. Det vil si at den er i kategori «meget streng holdning» til avkjøringer, og nedsatt fartsgrense er ikke et alternativ til sanering av avkjørsler.

       Det skal legges til rette for 3m bred g/s-veg.

       Sanering av avkjørsler er en del av reguleringsplanarbeidet for å redusere antall konfliktpunkter og risiko for ulykker.

Planprosessen

HVA ER REGULERINGSPLAN

Plassering og utforming av et veianlegg skjer gjennom reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.

Formelle kravene til planprosess for reguleringsplaner er regulert i plan- og bygningsloven §§ 12-8 – 12-15. Bestemmelsene utfylles av forvaltningslovens regelverk og de generelle bestemmelsene om medvirkning i plan- og bygningsloven kapittel 5.

Det skal legges til rette for medvirkning til planarbeidet fra offentlige myndigheter, grunneiere og andre som berøres av planarbeidet. Det er ønskelig med innspill om alt som har betydning for utforming av veianlegget.

Reguleringsplanen skal gi rettsgrunnlag for gjennomføring av grunnerverv, bygging og drift av veien. Reguleringsplanen skal også være en del av grunnlaget for prioritering av tiltaket i årlige budsjetter.

Reguleringsplaner vedtas normalt av kommunen, men dersom det foreligger innsigelse fra andre berørte myndigheter, er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som tar endelig beslutning om planen.

Dersom grunneiere eller andre berørte parter klager på kommunens vedtak av reguleringsplan, og kommunen ikke omgjør vedtaket, vil klagen bli oversendt fylkesmannen for behandling.

 

Diagram som viser hovedtrekkene i reguleringsplanprosessen

 

PROSESS FREM TIL NÅ

Åpent kontor 13.august 2020 = Innspill ble notert og levert inn på papir av de som ønsket.

Grunnboring = Høsten 2020 og supplerende grunnboring høst 2021. Dette er nødvendig for å kartlegge løsmassenes tykkelse, sammensetning og egenskaper.

Grunnboring

 

 Jordprøver til analyse for kartlegging av eventuell forurensning i grunnen.

Befaring med fagfolk på Ytre Miljø for kartlegging av fremmede arter.

Barn og unges medvirkning = innspill fra elevrådet ved Volden skole.

Trafikksikkerhetsvurdering med avdeling for trafikksikkerhet og miljøvennlig transport.

Grensesikring = Sjekke og verifisere eksisterende eiendomsgrenser med oppmåling og kartforretning i juni 2021 – bestyrer fra Tønsberg kommune.

Nedbøyningsmåling = Høsten 2021 for å kartlegge eksisterende bæreevne i fylkesvegen.

Nedbøyningsmåling
 

Fakta

Lengde:            550 meter

Finansiering:     
Spleiselag mellom
Vestfold og Telemark fylkeskommune og Tønsberg kommune

Start:               Reguleringsplan arbeid startet juni 2020

Fase:                Reguleringsplan

Byggestart:     Ikke bestemt

Silje Island
Planleggingsleder