Fv.311 Feskjær

Langs fv. 311  Åsgårdstrandsveien planlegges det å bygge gang- og sykkelvei.

Hensikten med prosjektet er å bygge en trygg skolevei for elever som går på Volden skole og ellers andre myke trafikanter som ferdes langs fylkesveien.

Den nye gang- og sykkelveien er tenkt å koples sammen med den eksisterende gang- og sykkelveien i Saltkoppgata.

Planarbeidet er i gang

En viktig del av det pågående planleggingsarbeidet er også å bedre trafikksikkerheten i området. Derfor omfatter også planarbeidet sanering av avkjørsler og å sikre nødvendige frisiktsoner.

Strekningen som planlaggges går fra Saltkopp til Stangsåsveien, og er ca. 500 meter lang.
 
I Tønsberg kommune jobbes det med planer for utbygging av flere boliger i dette området, men før det kan bygges hus, må gang- og sykkelveien være på plass.
Fv.311 Feskjær mot Åsgårdstrand.jpg
Gang- og sykkelveien er planlagt på øversiden av fylkesveien, og Åsgårstrandsveien er forøvrig en del av nasjonal sykkelrute 1. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune
Finansiering av gang- og sykkelveien blir et spleiselag mellom kommunen og fylkeskommunen.
 

Fremdrift

Først må reguleringsplanen utarbeides, og når den er vedtatt kan man starte med byggeplanen. Når byggeplanen er ferdig kan byggingen av gang- og sykkelveien begynne, og planen for selve byggestarten er ennå ikke avklart. 
 
Av fysiske arbeider så langt, ble det i september 2020 gjort grunnboringer i planområdet. Dette er nødvendig for å kartlegge løsmassenes tykkelse, sammensetning og egenskaper.
Fv.311 Feskjær borerigg.jpg
I september 2020 var denne boreriggen å se i området. Da ble det gjort grunnboringer for å kartlegge grunnforholdene i det planområdet. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune. 
 
 

Fakta

Lengde:            550 meter

Finansiering:     
Spleiselag mellom
Vestfold og Telemark fylkeskommune og Tønsberg kommune

Start:                juni 2020

Fase:                 regulering

Byggestart:      ikke bestemt

Silje Island
Planleggingsleder