Fv. 359 Kaste–Stoadalen

Endelig er alt klart, og bygging av Kaste-Stoadalen på fylkesvei 359 kan igangsettes.  Med vedtaket om finansiering i Stortinget 11. mai 2021 falt siste brikke på plass, og mange år og mange runder for å få på plass den etterlengtede veien er nå et tilbakelagt kapittel.

Strekningen mellom Kaste og Stoadalen på fv. 359 er hovedforbindelsen mellom Ulefoss og Lunde. Den eksisterende fylkesveien gjennom Stoadalen og Lanna er svingete, trang og har lav trafikksikkerhet, og det har vært jobbet for en ny vei i en årrekke. 

Du kan se en presentasjon av prosjektet her

Vedtak om finansiering i Stortinget

Veien er beregnet til å koste 306 millioner kroner (2019 kroner). 178 millioner kroner av dette betales av fylkeskommunen, og resten finansieres gjennom bompenger.

Alle bomprosjekter må godkjennes av Stortinget, og derfor var Stortingets godkjenning av prosjektet 11. mai svært etterlengtet.  

Du kan lese Stortingets vedtak og se debatten her. 

Dermed er prosjektet fullfinansiert, og vi går nå i gang med å forberede å utlyse konkurransen om hvem som får bygge den nye veien. Byggestart blir dermed i 2022.

Avlaster den trafikkfarlige Lannaveien

På strekningen Odden–Lanna ligger vegen tett opp til eksisterende verneverdig boligbebyggelse. Den nye veien vil lede hovedtyngden av trafikken mellom Ulefoss og Lunde, vekk fra dette området.


Veien vil starte på motsatt side av Ulefossbrua, i krysset mellom rv. 36 og Romnesvegen.  Da riksveien ble bygd i sin tid, var det underskudd på stein til å bygge opp veien, derfor ble det sprengt en del av fjellet rett ved.  Dette ble laget som en fjellskjæring, med tanke på framtidig vei.  Nettopp denne skjæringen vil også bli tatt i bruk for den nye fylkesveien.

Bebyggelsen er tett på langs Lannavegen, på motsatt side er kanalen.
Bebyggelsen er tett på langs Lannavegen, på motsatt side er kanalen. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

 


Derfra vil veien strekke seg om lag tre kilometer gjennom terrenget, krysse elva og ende i krysset  til Dagsrud.  Over elva skal det bygges en 255 meter lang fritt frambygd bru i tre spenn.  Denne konstruksjonen er tilsvarende den som er benyttet til Elstømbrua på fylkesvei 357 rett utenfor Skien sentrum.

Den nye veien vil begynne i dette krysset på motsatt side av Ulefoss enn i dag.
Bebyggelsen er tett på langs Lannavegen, på motsatt side er kanalen.

 


Ved Skaravegen blir fylkesveien lagt i en om lag 80 meter lang miljøtunnel. 
Det blir et stort behov for steinmasser til bygging av veien. Mye av  dette vil komme fra veianlegget selv, men da Rv. 36 Slåttekås-Årnes ble bygd, ble det lagret rundt 100 000 kubikkmeter stein i et deponi i Bjørndalen.  Deponiet ligger tett på der veien skal bygges.

Fjellskjæringen ble laget i forbindelse med utbygging av rv. 36, her vil den nye veien gå.
Fjellskjæringen ble laget i forbindelse med utbygging av rv. 36, her vil den nye veien gå.Fjellskjæringen ble laget i forbindelse med utbygging av rv. 36, her vil den nye veien gå.