Fv. 359 Kaste–Stoadalen

Fylkesveg 359 er hovedforbindelsen mellom Ulefoss og Lunde. Eksisterende fylkesveg gjennom Stoadalen er svingete, trang og har lav trafikksikkerhet.

På strekningen Odden–Lanna ligger vegen tett opp til eksisterende verneverdig boligbebyggelse. Den nye veien vil lede hovedtyngden av trafikken mellom Ulefoss og Lunde, vekk fra dette området.
Veien vil starte på motsatt side av Ulefossbrua, i krysset mellom rv. 36 og Romnesvegen.  Da riksveien ble bygd i sin tid, var det underskudd på stein til å bygge opp veien, derfor ble det sprengt en del av fjellet rett ved.  Dette ble laget som en fjellskjæring, med tanke på framtidig vei.  Nettopp denne skjæringen vil også bli tatt i bruk for den nye fylkesveien.

Bebyggelsen er tett på langs Lannavegen, på motsatt side er kanalen.
Bebyggelsen er tett på langs Lannavegen, på motsatt side er kanalen. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

 


Derfra vil veien strekke seg om lag tre kilometer gjennom terrenget, krysse elva og ende i krysset  til Dagsrud.  Over elva skal det bygges en 255 meter lang fritt frambygd bru i tre spenn.  Denne konstruksjonen er tilsvarende den som er benyttet til Elstømbrua på fylkesvei 357 rett utenfor Skien sentrum.

Den nye veien vil begynne i dette krysset på motsatt side av Ulefoss enn i dag.
Bebyggelsen er tett på langs Lannavegen, på motsatt side er kanalen.

 


Ved Skaravegen blir fylkesveien lagt i en om lag 80 meter lang miljøtunnel. 
Det blir et stort behov for steinmasser til bygging av veien. Mye av  dette vil komme fra veianlegget selv, men da Rv. 36 Slåttekås-Årnes ble bygd, ble det lagret rundt 100 000 kubikkmeter stein i et deponi i Bjørndalen.  Deponiet ligger tett på der veien skal bygges.

Fjellskjæringen ble laget i forbindelse med utbygging av rv. 36, her vil den nye veien gå.
Fjellskjæringen ble laget i forbindelse med utbygging av rv. 36, her vil den nye veien gå.Fjellskjæringen ble laget i forbindelse med utbygging av rv. 36, her vil den nye veien gå.

 

Fakta

Lengde: Ca 3 000 meter

Brulengde: 255 meter

Finansiering: Bompenger

Totalkostnad:

306 millioner kroner (2019 kr)

Byggestart: Tidligst høsten 2021

Kommune: Nome

Fase: Planfase

Kontakt: 

Svein A. Tovslid, tlf. 95 89 72 25