Tannhelse og forebygging

Våre oppgaver

  • Vi skal gi et godt tannhelsetjenestetilbud til alle innbyggerne i Vestfold og Telemark, også de som midlertidig oppholder seg i fylket, og spesielt til de som trenger det mest
  • Vi skal jobbe med helsefremmende og forebyggende tiltak
  • Vi skal tilby flere spesialisttjenester som tannbehandling i narkose, tannregulering, oralkirurgi med mer
  • Vi skal gi tannbehandling til grupper som har rett til gratis tannbehandling og til voksne pasienter som betaler selv
  • Vi skal undersøke og gi tannbehandling til fengselinnsatte og personer i kommunal og statlig rusomsorg

Har du rett på gratis behandling?

Du har rett på gratis tannbehandling hvis du er i en av disse kategoriene: 

  • Barn og ungdom 0 til 18 år
  • Psykisk utviklingshemmede eldre enn 18 år
  • Grupper av eldre, uføre og langtidssyke som er innlagt i institusjon
  • Grupper av eldre, uføre og langtidssyke i hjemmesykepleie med et kommunalt vedtak for sykefaglig hjelp i hjemmet minimum én gang pr. uke i tre måneder eller mer 
  • I tillegg har 19 til 24-åringer rett til tannbehandling med 75% rabatt

Arbeidet vårt er regulert gjennom tannhelsetjenesteloven.

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Finn din tannklinikk

Skal du bestille time hos tannlegen? Du finner en oversikt over alle våre 26 tannklinikker her

Turid Kristoffersen
Direktør tannhelse og forebygging