Har du rett til gratis tannbehandling?

Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr gratis tannbehandling eller tannbehandling til redusert pris til flere grupper i befolkningen. Her kan du lese om hvem tilbudet gjelder for.
Barn og ungdom 0-18 år

Barn og ungdom i alder 0–18 år har rett på gratis tannbehandling hos den offentlige tannhelsetjenesten. 

Tilbudet gjelder fra fødsel og ut det året du fyller 18 år. Det vil si at tibudet varer til og med 31. desember det året du fyller 18 år.

Den lokale tannklinikken kaller jevnlig inn alle barn til kontroll. Den første kontrollen er som regel ved 3-årsalderen. Tiden mellom kontrollene vil variere etter behov. 

Før barnet fyller 3 år blir tannhelsen fulgt opp av en helsesykepleier på den lokale helsestasjonen. Ved behov blir barnet henvist til den offentlige tannhelsetjenesten.

Ungdom 19-20 år

Fra 1. januar det året du fyller 19 år er ikke tannbehandlingen lenger gratis. Du betaler da 25 % av full pris på behandlingen. Prisreduksjonen gjelder ut det året du er 20 år. Det vil si at det gjelder til og med 31. desember det året du fyller 20 år.

Voksne utviklingshemmede i og utenfor institusjon

Psykisk utviklingshemmede over 18 år kan ha rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Du må ha skriftlig dokumentasjon enten fra kommunen eller fastlege/sykehus på en av disse diagnosene:

  • Diagnose nr. P85 i primærhelsetjenestens klassifikasjonssystem ICOC-2
  • Diagnose nr. 70 til 79 i spesialisthelsetjenestens klassifikasjonssystem ICD-10

Er du usikker på om du har en av disse diagnosene kan fastlegen din svare på det. 

Eldre, uføre og langtidssyke i institusjon

Bor du på sykehjem eller bo- og behandlingssenter har du rett til gratis tannbehandling hos den offentlige tannhelsetjenesten hvis du ønsker det. Tilbudet gjelder kun nødvendig tannbehandling. Det vil si tannbehandling som er nødvendig for at du skal kunne tygge, prate og være sammen med andre uten problemer som skyldes tennene.

En betingelse for tilbudet om gratis tannbehandling er at du har bodd på institusjon i minst 3 måneder sammenhengende. De første tre månedene i institusjon gis kun tannbehandling ved akutt behov. Opphold i private behandlingsinstitusjoner uten avtale med statlige eller kommunale helseforetak gir ikke rett til gratis tannbehandling.

På institusjonen kan de gi deg mer informasjon og hjelpe deg med om tilbudet gjelder deg.

Her finner du tilbud- og innmeldingsskjema for pasienter i hjemmesykepleie, institusjoner og bofellesskap.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider om tannbehandlingstilbudet til eldre, uføre og langtidssyke i institusjon eller med hjemmesykepleie.

Eldre, uføre og langtidssyke med helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie)

Får du helsetjenester i hjemmet kan du ha rett til gratis tannbehandling hos den offentlige tannhelsetjenesten. Rettigheten avhenger av type, varighet og omfang på tjenestene i hjemmet. Hovedregelen er at tilbudet gjelder fra du har hatt hjemmesykepleie i 3 måneder.

Med hjemmesykepleie menes helsetjenester i hjemmet i form av lettere behandling som f.eks. sårbehandling, legemiddelhåndtering, psykiatrisk sykepleie osv. Hjemmesykepleie må skilles fra hjelp som personlig assistanse og praktisk bistand. Dette kan for eksempel være hjelp til matlaging, dusj og stell, hjelp til å gå i butikken, møte til avtaler osv. Denne typen hjelp anses ikke som hjemmesykepleie.

Det er kommunen som er ansvarlig for å informere deg om tilbudet. De tar kontakt med tannhelsetjenesten dersom du har rett på og ønsker å motta gratis tannbehandling. Snakk med din hjemmesykepleier for mer informasjon og for å sjekke om tilbudet gjelder deg.

Her finner du tilbud- og innmeldingsskjema for pasienter i hjemmesykepleie, institusjoner og bofellesskap.

 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider om tannbehandlingstilbudet til eldre, uføre og langtidssyke i institusjon eller med hjemmesykepleie.

Voksne rusavhengige

Er du rusavhengig har du rett på gratis tannbehandling hvis du oppfyller ett av kriteriene:

  • Du er under LAR- behandling (legemiddelassistert rehabilitering)
  • Du mottar tjenester fra kommune eller rusomsorg (gjelder tjenester som er nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav b og § 3-6 nr. 1 og 2.)
  • Du er under behandling i en privat rusinstitusjon med avtale med et kommunalt eller statlig helseforetak.

Tilbudet gjelder kun nødvendig tannbehandling. Det vil si tannbehandling som er nødvendig for at du skal kunne tygge, prate og være sammen med andre uten problemer som skyldes tennene. 

Du har først rett på gratis tannbehandling når du har vært eller er ment å være under behandling sammenhengende tre måneder eller mer.

Din ruskontakt kan svare på om du har rett til gratis tannbehandling og fyller eventuelt ut nødvendig skjema for deg.

Her finner du registreringsskjema for voksne rusavhengige. 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider om tannbehandlingstilbudet til voksne med ruslidelser.

Flyktninger og asylsøkere 

Barn og unge 0–20 år

De første 6 månedene i Norge gis det tilbud om gratis akutt tannbehandling. Vi utfører også forebyggende tiltak ved behov, for eksempel for å begrense skadeutvikling. 

Etter 6 måneders opphold har flyktninger og asylsøkere i alderen 0–20 år de samme rettighetene som norske barn og unge. Det vil si at tannbehandling er gratis for barn og unge 0-18 år og ungdom 19-20 år betaler 25 % av prisen på tannbehandlingen selv. Det samme gjelder tolkeutgifter. Barn og unge 0–18 år får dekket utgifter til tolketjenester, mens ungdom 19–20 år betaler 25 % av tolkeutgiftene selv.

På våre nettsider kan du lese mer om tolketjenester

Voksne over 20 år

Er du flyktning eller asylsøker over 20 år må du selv oppsøke tannlege ved behov. Du betaler for tannbehandling og eventuelle tolkeutgifter selv.

På helsedirektoratets hjemmeside kan du lese mer om helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Innsatte i fengsel

Sitter du i fengsel har du rett til akutt tannbehandling ved behov. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge du soner.

Sitter du inne i mer enn tre måneder får du tilbud om gratis nødvendig tannbehandling. Dette gjelder både om du sitter i fengsel eller er i en overgangsbolig.

Hjemmesoning gir ikke rett til gratis tannbehandling.

Pasienter med tannbehandlingsangst (TOO)

Mange kan føle på ubehag eller redsel for å gå til tannbehandling. Vanligvis kan tannlegen hjelpe deg med å mestre behandlingen til tross for redselen din, og vi anbefaler at du snakker åpent med tannlegen din dersom du føler angst eller redsel for tannbehandling. 

Dersom du har sterk tannbehandlingsskrekk er det mulig å få ekstra hjelp. Vi gir angstbehandling til deg som ikke mestrer vanlig tannbehandling på grunn av tortur, overgrep og/eller odontofobi (tannbehandlingsskrekk). 

Voksne fra 21 år kan henvende seg på eget initiativ eller være henvist fra tannlege, tannpleier, lege eller psykolog.

Her kan du lese mer om vårt tilbud til deg med tannbehandlingsskrekk.

Mer informasjon om tilrettelagt tannbehandling finner du også på tooinfo.no og på hjemmesiden til Helsedirektoratet.

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 13.09.2021 kl.12.21