497

Informasjon vi lagrer om deg

Den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold og Telemark registrerer pasientenes person- og helseopplysninger i et elektroniske pasientjournal-system (EPJ). Her finner du opplysninger om hva slags og hvordan informasjon om deg lagres.

Behandling av informasjon

Som pasient hos oss, skal du vite at dine helseopplysninger blir oppbevart etter de krav som lover og forskrifter setter. Din elektroniske tannhelsejournal blir lagret i en ekstra sikret sone beskyttet av doble brannmurer der det ikke vil være mulig for uvedkommende å kunne få tilgang. Det er utelukkende det tannhelsepersonellet som arbeider på den klinikken der du blir behandlet, som har tilgang til din pasientjournal. 

Direktøren for tannhelse og forebygging i Vestfold og Telemark fylkeskommune er på vegne av fylkesrådmannen ansvarlig for behandlingen av dine helseopplysninger.

Hvilke person- og helseopplysninger lagres

  • Nødvendige personopplysninger med navn, personnummer, adresse, telefon, evt. foresatte. For aldersgruppen 1-20 år blir personopplysningene innhentet fra Folkeregisteret.
  • Generelle helseopplysninger som er av betydning i forhold til den helsehjelp vi som tannhelsepersonell yter. Helseopplysninger innhentes direkte fra pasienten enten via selv utfylt helseskjema eller gjennom samtale mellom pasient og behandler.
  • Spesifikke helseopplysninger for tenner og munnhule slik de fremkommer ved den kliniske undersøkelsen.

Utlevering av person- og/eller helse-opplysninger

Det vil normalt ikke utleveres person- og/eller helse-opplysninger fra våre dataarkiv, men i forståelse med pasienten vil utlevering kunne skje:

  • Dersom du skulle velge å bytte til annen tannlege, vil vi på din anmodning, kunne utlevere person- og/eller helse-opplysninger til ny behandler.
  • Ved behov for henvisning til spesialist, vil dine person- og/eller helse-opplysninger kunne bli utlevert

Dine rettigheter som pasient i den offentlige tannhelsetjenesten

  • Du har rett til informasjon om hvordan fylkeskommunen behandler dine personopplysninger.
  • Du har rett til innsyn i egen pasientjournal, med mindre det er lovhjemmel for å begrense innsynet.
  • Du kan kreve at feilaktige opplysninger om deg blir rettet evt. slettet.
  • Du kan be om utskrift av journal eller deler av journal.
  • Dersom du ønsker å klage på fylkeskommunes behandling av dine personopplysninger kan du klage til Datatilsynet som er tilsynsmyndighet for personopplysninger.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis.

Oppdatert: 13.02.2020