Om regionen

kommune web2.png

Vestfold og Telemark har nesten 422 000 innbyggere fordelt på 23 kommuner. 82 % av befolkningen er bosatt i tettbygde strøk. 13 % av befolkningen i Vestfold og Telemark er innvandrere. 

Vestfold og Telemark er blant landets største industrifylker, og har et rikt og mangesidig ressursgrunnlag. Høy aktivitet innen forskning, utvikling og innovasjon (FoUI), i kombinasjon med høy kompetanse på industri, gir gode muligheter for bedre utnyttelse av det rike ressursgrunnlaget i regionen.

Fylket har store utfordringer knyttet til utenforskap. For eksempel står 8 % av ungdom mellom 16 og 25 år utenfor opplæring og arbeid. Det er systematiske ulikheter i livskvalitet, helse og levekår etter utdanning, inntekt og yrke. Personer i Vestfold og Telemark med videregående eller høyere utdanning lever i snitt fem år lengre enn personer som kun har grunnskoleutdanning.

Fylkeskommunen jobber aktivt med at flere unge gjennomfører videregående. Her kan du se en kortfilm hvor budskapet er at vi trenger alle. 

Vestfold og Telemark har en rik historie og et aktivt kulturliv som sammen gir regionen identitet. Mangfoldet av kulturuttrykk er stort.

Vestfold og Telemark har store klimagassutslipp fra industri og transport. Industrien står for 70 % av klimagassutslippene i fylket. For å nå fylkets mål om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 må utslippene ned med rundt 212 000 tonn per år.

Samferdsel spiller en viktig rolle for å oppnå en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Av våre daglige reiser utgjør ca. 30 % handle- og servicereiser, 20 % reiser til og fra arbeid, og 20 % fritidsreiser. Andelen som reiser til fots, med sykkel eller buss ligger på rundt 30 % i byområdene.

Se filmen om hvordan du er med til å kutte dine klimautslipp:

Utviklingsenheten Vestfold og Telemark+ (VT+) har ansvar for regional kunnskapsutvikling med vekt på analyse, statistikk og forskning i den nye fylkeskommunen.

Utenforskapet er høyt i fylket. Her kan du se en kort filmsnutt om hvordan vi kan gjøre en forskjell.

Kunnskapsgrunnlag

Her finner du det overordnede kunnskapsgrunnlaget

Ditt og mitt Vestfold og Telemark 

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Trine Orten Groven
Utviklingsleder for VT+