Andre samarbeidspartnere

Det er mange parter som har interesse av og utøver myndighet over den fremmede arten stillehavsøsters, både når det kommer til arten som problem og som en høstbar art som kan bli viktig i næringsøyemed.

Eksempler på dette er for eksempel Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet, kommunene, næringsaktører og Mattilsynet. Prosjektet er derfor avhengig av tett dialog og kontakt med andre involverte parter, og må sees i sammenheng med alle de andre prosjektene som er satt igang rundt arten i fylket. 

Det er igangsatt et større nettverksarbeid med østersnæringen rundt Oslofjorden, samt at fylkeskommunen deltar i et nordisk nettverkssamarbeid. Dialog og erfaringer fra disse møteplassene blir viktig å ta med seg i kommende aksjoner, da det er et mål om at mest mulig av det som blir plukket opp kan bli utnyttet, enten det er til mat, jordbruksprodukter eller andre nyttige produkter.

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 12.02.2021 kl.14.16