Skoleskyss

Her kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i forbindelse med skoleskyss.
Formål og behandlingsgrunnlag

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvar for å organisere og tilrettelegge skoleskyssen for barnehagebarn, grunnskoleelever, elever i den videregående skole og voksenopplæring i samråd med kommunene og andre aktører. Behandling av personopplysninger er nødvendig for at fylkeskommunen skal kunne fatte og gjennomføre vedtak om skoleskyss etter opplæringslova, friskolelova og barnehageloven.

Det daglige behandlingsansvaret

Fylkesdirektør for samferdsel, miljø og mobilitet er ansvarlig for at opplysningene som samles inn behandles på en lovlig måte.

Opplysninger som samles inn

For at fylkeskommunen skal kunne behandle din søknad om skoleskyss, må du samtykke til at vi kan lagre og behandle de opplysningene som er nødvendig for å avgjøre om du har rett til gratis skyss eller ikke. Vi bruker også opplysningene dine til å holde deg informert om saksgangen og gi deg annen viktig informasjon. Vi samler inn og lagrer opplysninger om navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, e-postadresse, kontonummer, skole, reisehistorikk og eventuelle helseopplysninger som begrunner søknaden din.

Opplysningene innhentes ved at elev, foresatt eller skole fyller ut manuelle skjemaer som sendes til fylkeskommunen, eller ved at opplysningene dine hentes fra sentrale register hvis du søker om skoleskyss digitalt. Vår digitale løsning henter opplysninger fra id-porten, folkeregisteret, kontakt- og reservasjonsregisteret og Vigo. I noen tilfeller mottas også informasjon på e-post, telefon eller ved personlig fremmøte.

Opplysningene lagres i en egen digital skoleskyssløsning som kun saksbehandlerne for skoleskyss har tilgang til.

Opplysningene kan ikke brukes til andre formål enn det de er samlet inn for.

Utlevering av data til tredjepart

Dine opplysninger vil ikke bli delt med tredjepart uten ditt samtykke eller at hjemmel i lov krever at fylkeskommunen utleverer dem til offentlige myndigheter. Opplysninger utleveres til transportører som skal utføre skoleskyss, til leverandører av vårt busskortsystem, og til leverandør av skoleskyssløsningen.

Lagring og sletting

Alle personopplysninger i forbindelse med skoleskyss blir arkivert i henhold til arkivlova. Helseopplysninger som eventuelt er lagret om deg, er kun tilgjengelig for de saksbehandlere som er involvert i saksbehandlingen av søknaden din. Sensitive personopplysninger lagres i sikker sone i vårt sak- og arkivsystem.

Tilgang til sikker sone er begrenset til personer med tjenstlig behov, og det kreves ekstra verifisering utover ordinær innlogging.

 

Se også

Publisert: 20.10.2019 Oppdatert: 07.01.2020 kl.12.53