Etter eksamen

Slik søker du om annullering og dispensasjon etter eksamen 22. mai

Informasjon for elever som ønsker å annullere eksamen og få dispensasjon etter skriftlig eksamen 22. mai 2023

Hva har Utdanningsdirektoratet bestemt?

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elever i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon. Det er likevel noen kandidater som ikke omfattes av denne ordningen. Les på Udir.no om du oppfyller vilkårene for å søke.

Hva betyr annullering og dispensasjon?

Annullering og dispensasjon betyr at du som elev får skrevet ut gyldig vitnemål uten eksamenen som ble gjennomført mandag 22. mai (dersom du ellers oppfyller kravene til vitnemål).

Hvordan søker jeg som elev om dette?

Hvis du ble berørt av innloggingsproblemene denne dagen, kan du søke om annullering og dispensasjon ved å registrere deg i digitalt søknadsskjema:

Søk om annullering og dispensasjon - eleveksamen 22. mai

Hva gjør jeg hvis jeg vil beholde eksamenskarakteren selv om jeg har søkt om annullering og dispensasjon?

Sensuren går som planlagt. Det betyr at du både vil ha et dispensasjonsvedtak og en eksamenskarakter:

 • Hvis du etter å ha sett eksamensresultatet ønsker å ha eksamenskarakteren på vitnemålet likevel, må du registrere deg i dette skjemaet: https://forms.office.com/e/ydkfwPqh13 innen 25. juni kl. 23:59 (skjemaet åpner når alle har fått vedtak).

Når er frist for å søke?

Søknadsfrist for elever er 7. juni kl. 23:59. 

Hvor kan jeg lese mer om dette?

Udir.no kan du lese den fullstendige informasjonsteksten om annullering og dispensasjon for elever i forbindelse med problemene i oppstarten av eksamen 22. mai. Ta kontakt med skolen du er elev ved om du har spørsmål.

For elever som opplevde problemer under skriftlig eksamen 19. mai:

De som opplevde formelle feil under skriftlig eksamen 19. mai, skal ikke benytte det digitale skjemaet. Elever som ble berørt denne dagen må ta kontakt med skolen sin for informasjon om hvordan søknaden skal utformes og sendes til Utdanningsdirektoratet.

Resultatet av eksamen

Hvor ser du karakterene dine?

Eksamenskarakterene offentliggjøres i Visma InSchool.

Karakterene er klare før ettersendingsfristen for søknad til høyere utdanning.

Søknad til høyere utdanning

Du kan lese om hvordan du søker til høyere utdanning på nettsidene til Samordna opptak.

Fikk du karakteren 1 på eksamen eller var forhindret fra å møte?

Les om hvilke rettigheter du har til ny og utsatt eksamen.

Klage på skriftlig eksamen

Som elev har du rett til å klage på karakter ved skriftlig eksamen. Hvis du er under 15 år, må foresatte godkjenne at du klager. Foresatte har selvstendig klagerett for elever under 18 år.

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Klagebehandling er ingen ny sensur, men en vurdering om karakteren du har fått er rimelig eller ikke. Klagesensur kan også føre til at karakteren settes ned. Du skal ikke begrunne klagen.

Ved våreksamen er det 2 frister for å registrere klage på karakter. Du kan lese mer om klage på skriftlig eksamen på udir.no.

Hurtigklagefrist våreksamen

For at klager i fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag skal kunne behandles raskt (før søknadsfrist til videre studier), må du registrere din klage på skriftlig eksamen før ordinær klagefrist. 

Hurtigklage forutsetter at Udir har kvalifiserte sensorer tilgengelige.

Når du har klaget på skriftlig eksamen, er det egne regler for frist på opplastning av dokumentasjon til Samordna opptak. Dersom du får medhold i hurtigklagen, må studiestedet ha mottatt dokumentasjonen senest 10. juli. Les mer på Samordna opptak.

Ordinær klagefrist våreksamen

Ordinær klagefrist på karakter fra våreksamen er 1. juli. Du vil få svar på klagen i september.

Klagefrist høsteksamen

Frist for klage på karakter fra høsteksamen er 18. januar.

Hvordan registrerer du klagen?

Som elev registrerer du din klage på skriftlig eksamen i eget digitalt skjema: 

Registrer din klage på karakter ved skriftlig eksamen

Hva skjer etter at du har registrert klagen?

Klagen vil bli sendt til en egen klagenemd. Resultatet av klagen kan bli at karakteren endres opp, ned eller blir stående.

Klagebehandling fører ikke til ny sensur. Klagenemden skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan virke noe strengt bedømt. Karakteren kan senkes dersom klagenemden finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Du kan ikke klage på den nye vurderingen.

Klage på gjennomføringen

Les om klage på selve gjennomføringen av eksamen

Hva sier opplæringsloven?

Forskrift til opplæringsloven § 5-9 sier følgende:

Fristen for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 dagar. Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket. Den som har klagerett, kan ikkje krevje grunngiving for karakterar til skriftleg eksamen.

Klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

På muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet.  Dersom det har skjedd en formell feil ved eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Hvordan klager du?

Skolen sender klagen videre til fylkeskommunens klagenemnd.

Dersom du får medhold i klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen, vil eksamen bli annullert. Det blir da bare karakteren fra standpunkt som kommer på vitnemålet.
Dersom du ønsker det, kan du gå opp til ny eksamen. Om du har vært oppe i et "trekkfag", vil du da få trukket et nytt fag.

Dersom du får avslag på klagen sendes vedtaket om dette til deg med kopi til skolen. Resultatet fra eksamen blir stående og kommer på vitnemålet. Du kan ikke klage på dette vedtaket.

Registrer din klage på formelle feil under muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Eksempler på formelle feil

Formelle feil kan være:

 • Eleven får ikke bruke den tiden han/hun har krav på
 • Eleven blir avbrutt av forstyrrelser
 • Gjeldende regler for karaktersetting er ikke fulgt
 • Eksamensoppgavene er ikke innenfor læreplanens mål
 • Trakasserende opptreden fra sensor eller eksaminator
 • Sensor som åpenbart ikke følger med / sensor som er inhabil (f.eks. nær slekt)

Når du klager på muntlig eksamen må du få med alle de opplysninger om gjennomføringen av eksamen som kan være relevante.

Hva sier opplæringsloven?

Forskrift til opplæringsloven § 5-10 sier følgende:

Ved munnleg eksamen kan det berre klagast på formelle feil som kan ha noko å seie for resultatet. Ved klage på munnleg eksamen hentar rektor inn fråsegn frå sensor og eksaminator og sender desse fråsegnene og klagen saman med si eiga fråsegn til statsforvaltaren når det gjeld klagar i grunnskolen, og til fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde som klageinstans, når det gjeld klagar i vidaregåande opplæring. Kopi av fråsegnene skal sendast til klagaren.

Dersom klagaren får medhald i klagen ved munnleg eksamen, skal karakteren annullerast, og klagaren har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom klagaren vel å gå opp til ny munnleg eksamen, skal prøvesvaret bedømmast av ein ny sensor.

Gjeld klagen prøve i trekkfag, skal det trekkjast fag på ny. Eleven skal få melding om faget med same frist som ved ordinær prøve.

Vitnemål, kompetansebevis og fag/svennebrev

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få en kopi. Husk at dersom du har fullført norsk videregående skole i år 2000 eller senere, har du også et elektronisk vitnemål. Dette blir lagret i Nasjonal vitnemålsdatabase.

Elever og privatister har rett til å få en kopi av vitnemål eller kompetansebevis dersom det originale går tapt. Du skal ikke betale for kopi av vitnemål eller kompetansebevis.

Hva er forskjellen på et vitnemål og et kompetansebevis?
 • Et vitnemål er dokumentasjon på et fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. 
 • Et kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål eller fag-/svennebrev. 

Udir.no kan du lese mer om dokumentasjon i videregående opplæring.

Hvordan bestille kopi av vitnemål (elev)?

For nåværende eller tidligere elever i gamle Telemark:

 • Hvis du trenger kopi av vitnemål eller kompetansebevis (som er laget før 2019) du har fått som elev må du bestille en kopi fra IKA Kongsberg. Ta kontakt ved skolen du har gått på om det gjelder dokumentasjon som er laget etter 2019.

For nåværende eller tidligere elever i gamle Vestfold:

 • Hvis du trenger kopi av vitnemål eller kompetansebevis du har fått som elev må du ta kontakt med skolen du har fått vitnemålet fra. Skolen vil lage en kopi. 
Hvordan bestille kopi av kompetansebevis (privatist)?

Hvis du har mistet kompetansebeviset ditt med eksamensresultater fra privatisteksamen kan du bestille et nytt. 

Bestill nytt kompetansebevis

Trenger du oppdatert vitnemål med privatistkarakterer påført?
 • Dersom du aldri har fått vitnemål fra en skole, og trenger kompetansebevis med fag du har tatt som privatist, bestiller du kompetansebevis
 • Dersom du har et vitnemål fra før av, men ønsker å oppdatere vitnemålet med privatistkarakterer påført, bestiller du nytt vitnemål. Bestillingen blir sendt til skolen du går eller har gått på
 • Dersom du har bestilt kompetansebevis må du selv laste opp dette til Samordna opptak
 • Dersom du har bestilt nytt vitnemål med privatistkarakterer påført, overføres dette automatisk til Samordna opptak

Bestilling av dokumentasjon etter vårsemesteret

 • Resultater fra våreksamen: hvis du trenger kompetansebeviset før fristen til Samordna opptak er utløpt (1. juli) må du bestille senest 20. juni
 • Dersom du ønsker nytt vitnemål med karakterer fra 2008 eller eldre, må du ta kontakt med skolen som skal lage nytt vitnemål til deg innen utgangen av mai

Bestill dokumentasjon

Trenger du vitnemål på et annet språk enn norsk?

Elever eller tidligere elever som trenger vitnemål på engelsk kan kontakte skolen de går eller har gått på for engelsk kopi.

Elever med behov for oversettelse til andre språk enn engelsk, må selv kontakte en godkjent translatør. Godkjente translatører finner du ved å søke på for eksempel Google.no eller Gulesider.no.

Eksempler på godkjente oversettelsesbyråer:

Hvordan bestille kopi av fag/svennebrev?

Utstedelse av nytt fag- eller svennebrev er ikke omfattet av gratisprinsippet. Ønsker du å bestille nytt fag- eller svennebrev kan benytte betalingsinformasjonen under. Det koster kr. 500,- å få erstattet det tapte.

Til kontonr.: 1506.22.37578
Merk innbetalingen med: "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", om du skal ha et nytt fag- eller svennebrev, samt fullt navn.

Kopi av innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema. 

Du bestiller nytt ved å fylle ut dette skjemaet.
Skjemaet sendes til Seksjon for fag- og yrkesopplæring i en e-post eller til følgende postadresse:

Postboks 2844
3702, Skien

 

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 19.05.2020 kl.13.46