Elevtjenester Kompetansebyggeren

Elevtjenesten skal hjelpe deg til å mestre ulike sosiale, fysiske og eller psykiske utfordringer i skolehverdagen og i studiene.

Kontaktinformasjon

Gabrielle S. Herheim

Rådgiver elevtjenesten

gabrielle.hansen@vtfk.no

33 30 93 00

Stefan R. Carr

Rådgiver elevtjenesten

stefan.carr@vtfk.no

33 30 93 00

Du kan henvende deg i resepsjonen for å avtale time med elevtjenesten.

Veiledning

Elevtjenesten ønsker å hjelpe deg med å finne deg til rette på Kompetansebyggeren (KB).

Det vil si at vi kan hjelpe deg med å kartlegge eventuelle utfordringer du har, kartlegge dine ressurser, hva skolen kan bidra med og om det er behov for andre hjelpeinstanser. Elevtjenesten samarbeider blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste i Vestfold og Telemark.

Det er også anledning til å få en veiledningssamtale i forkant av studieoppstart som blant annet kan innebære omvisning i bygget, klasserom ol. hvis man ønsker det.

Oppfølgingssamtaler

Du er velkommen til en samtale og oppfølging underveis i studiet. Ikke nøl med å ta kontakt om det er ting du lurer på eller har behov for å snakke om. Det er ofte lurt å kontakte oss før situasjonen blir for vanskelig, slik at vi sammen kan finne løsninger.

Voksne elever har ikke krav på særskilt opplæring, kun særskilt tilrettelegging.

Tilrettelegging

Lese- og skrivevansker

Lydbøker

Pensum på lyd kan være et godt hjelpemiddel til deg som strever med lesning. Vi kan være behjelpelige med å søke om lånerett.

Noen forlag tilbyr lydfiler på deres bøker. Finnes digital fagbok i ditt fag, anbefales disse fremfor papirversjon, gir også mulighet til å forstørre teksten.

Skrivestøtteprogram

LingDys, LingRight og Textpilot er lese- og skriveverktøy i norsk og engelsk som er nyttige for deg med lese- og skrivevansker. Ønsker du å vite mer om ulike muligheter for støtteprogrammer se Dysleksiforbundets nettside.

Du kan søke NAV hjelpemiddelsentral om å få tilgang til skrivestøtteprogrammene. 

Hjelp til mestring i klasseromssituasjon

Dersom du har behov for tilrettelegging, finnes det ulike muligheter for dette. Kompetansebyggeren tilbyr veiledning, tilrettelegging og oppfølgingssamtaler. Vi kan hjelpe deg med:

 • Tilrettelegging i klasserommet
 • Å strukturere studiehverdagen
 • Informasjon til faglærer
 • Hjelp til mestring
Pensum på lyd

Har du AD/HD eller ADD og strever med å holde fokus når du leser, kan det være til hjelp å lytte til pensum, samtidig som du følger med i boken. Da stimulerer du to sanser samtidig, og det blir lettere å få med innholdet i det du leser. Nettressurser via forlaget er også en mulighet.

Ta kontakt om du trenger hjelp til å bestille lydbok.

Forelesningsnotater tilgjengelig på forhånd: Spør faglærer om det er mulig å få notater før forelesninger hvis det kan hjelpe deg. 

Utsettelser/ekstra tid

Du kan få utsatt frist på obligatoriske øvinger og oppgaver, samt utvidet tid med 20% ved prøver over 3 timer. Det er faglærer som vurderer behovet.

Tilrettelegging på prøver og eksamen

 • Forlenget tid på enkelte prøver/eksamener
 • Bruk av PC på prøver/eksamener
 • Opplest prøve
 • Muntlig høring/muntlig supplering ved prøver
 • tilrettelagt programvare

Spesielle behov under eksamen vurderes individuelt, ut ifra person og situasjon. I tillegg settes fokus på at de faglige kravene skal ivaretas. 

Veiledning til Søknadsskjemaene kan du få via din kontaktlærer eller Elevtjenesten

Søknad om tilrettelegging

Du må søke om tilrettelegging selv om du har fått innvilget dette ved en videregående skole,eller ved en tidligere eksamen ved eksamenskontoret.

Søknadsfrist og søknadsskjema
 • høst: 13. september
 • vår:  1.februar

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om tilrettelegging.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Logg deg inn på søknadsskjemaet med din elektroniske ID.

Det er viktig at du søker så tidlig som mulig for å få tilrettelegging gjennom hele året.

Hva trengs av dokumentasjon

Du må legge ved sakkyndig vurdering . Den skal være av nyere dato og skal tydelig anbefale innholdet i tilretteleggingen.

Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT. Du har selv ansvar for å sende inn relevant dokumentasjon.

Hvilke tiltak kan du søke om

Du kan søke om ulike former for tilrettelegging ved eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Dersom du har behov for særskild tilrettelegging og kan dokumentere dette, vil du kunne få forholdene lagt tilrette slik at du kan vise kompetansen din i faget. Tilretteleggingen kan ikke gi fordeler sammenliknet med de som ikke får tilrettelagt eksamen.

Det er ikke mulig å få tilrettelegging på grunn av annet morsmål enn norsk.

Søknader som mangler dokumentasjon eller kommer etter fristen blir ikke behandlet, hvis ikke sakkyndig kan dokumentere at skade/funksjonshemming har oppstått etter søknadsfristen.

Les mer om tiltak du kan søke om.

Søknad om fritak vurdering sidemål/tidligere beståtte fag

Søknadsfrist og søknadsskjema
 • høst: 13. september
 • vår:   1.februar

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak vurdering sidemål/fritak tidligere beståtte fag.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Logg deg inn på søknadsskjemaet med din elektroniske ID.

Fritak gir rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, ikke fra å lese og forstå tekster på sidemålet.

Har du rett til fritak

Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Krav som må oppfylles:

For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Du har rett til fritak hvis du:

 • på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av sakkyndig, har problemer med å klare begge målformene 
 • ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole 
 • oppfylte vilkårene for fritak fra opplæring eller vurdering i skriftlig sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak.

Du kan få fritak hvis du har hatt:

 • rett til særskilt språkopplæring
 • opplæring i norsk på internasjonale/utenlandske skoler 

Fritak for tidligere beståtte fag 

Krav som må oppfylles:

For å få fritak må du ha bestått faget (Forskrift til opplæringslova § 1-16, §§ 3-17 og 3-17 a.)

Hvis faget er tatt ved privatskole, utenfor Vestfold eller i utlandet må gyldig dokumentasjon (vitnemål/kompetansebevis) med signatur og stempel legges ved søknaden.

Søknad ekstra stipend

Søkndsskjema knyttet til ekstra stipend for søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemning – søknadsfrister er 15.november  og 15. mars hvert år i Lånekassen.

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 19.08.2020 kl.21.17