Regler og rettigheter

Endringer og avbrudd

Info om endringer og avbrudd kommer her

Forsikringsordning for elever

Vi jobber med å oppdatere informasjon om forsikringsordningen.

IT-standard

Som elev i videregående skole i Vestfold og Telemark skal du oppleve at IT bidrar til at du aktivt lærer det du skal i fagene, samtidig som du utvikler den digitale kompetansen din.

IT-standarden er under revidering, og oppdatert versjon kommer snart.

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

  1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
  2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid
Lån og stipend

Søknadsskjema og informasjon finner du på Lånekassens nettsider.

Ordensreglement

Ordensreglementet blir gjennomgått ved oppstart og skal signeres av alle deltakere. Reglementet inneholder forventninger og krav til både KB og deltakere, og det danner rammene for å ivareta et godt læringsmiljø.

Oppfølging av Opplæringsloven §9A

Endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1.8.2017. Det er særlig tre områder som er skjerpet og presisert: aktivitets-, informasjons- og dokumentasjonsplikten.

Det er utarbeidet en aktivitets-/handlingsplan som skal ivareta oppfølging av disse endringene.

Det er nulltoleranse mot krenking, for eksempel mobbing, utestenging, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal ha gode rutiner som forebygger at krenkelser etter opplæringsloven skjer.

Skolemiljø

Vi jobber for å gi alle elever et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring i tråd med opplæringsloven paragraf 9a-1.

 

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 09.08.2020