Elev-PC og låneavtale

Alle elever ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark må bruke PC i undervisningen. Her finner du det du trenger å vite om PC og låneavtale hos Kompetansebyggeren.
Du låner PC av skolen

Alle elever med voksenrett på Kompetansebyggeren får låne PC av oss gratis.

 • Du må signere kontrakt om låneavtale før du får utlevert PC.
 • Du får utlevert PC-en din etter skolestart.
 • Du får låne datautstyret i perioden du er elev ved Kompetansebyggeren.
 • Du får en maskin som er godt egnet til skolearbeid med alle nødvendige programmer.

Følgende avtale gjelder for utlånsordningen:

Lånekontrakt elev PC Kompetansebyggeren

Før du kan få utlevert PC

Dette må du gjøre før du får utlevert PC:

 1. Signere Lånekontrakt elev PC Kompetansebyggeren . Mer informasjon får du når du starter på skolen.
 2. Lese og gjøre deg kjent med gjeldende reglementer.

Ordensreglementet blir gjennomgått ved oppstart og skal signeres av alle deltakere. Reglementet inneholder forventninger og krav til både KB og deltakere, og det danner rammene for å ivareta et godt læringsmiljø.

Hva skjer hvis du mister eller får skade på PC-en?

Alle feil, skader og tap skal meldes til skolen ved første mulighet, senest innen 14 dager. Ved tyveri skal eleven umiddelbart melde dette til politiet, og skolen skal ha kopi av tyverimeldingen.   

Eleven skal ikke prøve å reparere skade selv, men overlate dette til skolen. Vedlikehold foretatt av andre enn godkjent tjenesteleverandører fører til at skade ikke dekkes.  

Tap eller skade som skyldes uaktsomhet fra elevens side belastes eleven fullt ut.  Tyveri fra private eller offentlige steder, må dekkes av elevens forsikring. 

Eksempler på uaktsomhet kan være:   

 • Drikke eller annen væske som søles over maskinen 
 • Oppbevaring av drikke/væske i samme veske/sekk som PC     
 • Uforsvarlig transport eller håndtering   
 • Skader på PC oppstått når man er på motorisert kjøretøy 
 • Uforsvarlig plassering ved for eksempel høyder, gulvet eller på kanten osv. 
 • Bruk på uegnet sted med mer (for eksempel i nærheten av sand, jord, vann, sveiseutstyr eller andre maskiner som kan skade pc på verksted og lignende) 
 • La PC ligge uten tilsyn av eleven selv eller medelever. 
 
 

Ved tap eller skade, skal det betales en egenandel. Egenandel vil variere etter skadens omfang. Ved skade eller tap er denne inntil kroner 800,-. Ved uaktsomhet må eleven dekke reparasjon eller ny PC i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Dersom eleven mister eller trenger ny lader til PC-en, kan denne kjøpes av Kompetanaebyggeren til innkjøpspris.

Dersom eleven får utlevert utlåns-PC/nettbrett ved eventuell reparasjon o.l. av egen maskin, skal utlånsmaskinen leveres tilbake til IKT-avdelingen innen utløpsfristen (frist oppgis av skolen ved utlån). Dersom ikke lånt utstyr leveres tilbake innen fristens utløp, vil det medføre krav til eleven om betaling.

Tilbakelevering

Låneavtalen gjelder så lenge du er elev ved Kompetansebyggeren.

Om du avslutter eller tar permisjon i utdanningen din ved Kompetansebyggeren, må PC-en leveres inn til IKT-avdelingen uten ugrunnet opphold. Dersom PC-en ikke leveres inn i henhold til reglementet, vil du bli fakturert det beløp det koster å kjøpe inn en tilsvarende PC til de satsene som til enhver tid gjelder.

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 02.07.2021 kl.11.42