Skolestart

Vi gleder oss til å se elevene våre 18. august. Her har vi samlet nyttig informasjon til skolestart.

Oppmøte første skoledag

  • Vg1-elever møter i gymsalen (Inngang D) kl. 10:00
  • Vg2- og Vg3-elever møter direkte i klasserommet kl. 10:00 . Se romoversikt v/hovedinngang. (Inngang B)
  • Arbeidslivstrening møter i gymsalen (Inngang D) kl. 12:00

Velkomstbrev

Her finner du velkomstbrev til de ulike klassene. Disse inneholder viktig og nyttig informasjon angående skolestart.

  • Arbeidslivstrening (lenke kommer)
  • Vg1 Medier og kommunikasjon (lenke kommer)
  • Vg1 klasse Naturbruk (lenke kommer)
  • Vg1 klasse Studiespesialisering med toppidrett hest (lenke kommer)
  • Vg2 og Vg3, alle elever (lenke kommer)
  • Vg2 Landbruk (lenke kommer)

Kontaktinformasjon elev - foresatt / pårørende

Det er viktig at skolen har oppdatert kontaktinformasjon om deg som elev og dine foresatte / pårørende.

Logg deg inn på Kontaktinformasjon elev - foresatt / pårørende og fyll inn riktige data. 

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil). Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Informasjon fra Udir ang. Covid-19

Informasjon til skolestart. (eventuell lenke kommer)

Læremidler

Alle elever i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler. Alle nødvendige læremidler skal være gratis.

Informasjon om gratis læremidler

Ordningen er todelt
Fylkeskommunene er ansvarlige for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler, og fylkeskommunene bestemmer selv hvordan ordningen skal organiseres. Det er innført et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning som skal dekke utgifter som elevene har til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr. Dette kan for eksempel være arbeidsklær, idrettsutstyr eller kalkulator. I Vestfold fylkeskommune går hele eller deler av dette stipendet med til å dekke elevenes egenandel knyttet til egen bærbar PC.

Hvem er omfattet av ordningen?
Elever med rett til videregående opplæring
Voksne elever med rett til videregående opplæring
Voksne uten rett låner bøker av kursarrangør
Lærlinger får gratis læremidler etter behov

Administrasjon av ordningen
I Vestfold fylkeskommune er ordningen med gratis læremidler organisert ved at de videregående skolene låner ut alle nødvendige læremidler til elevene. Lærebøkene er skolens eiendom og lærebøkene skal etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning.

Lånekassen

Så lenge du har ungdomsrett, kan du få stipend og lån fra Lånekassen etter reglene som gjelder for vanlig videregående opplæring. Søknadsfristene er 15. november for høstsemesteret og 15. mars. for vårsemesteret. Du kan søke så snart du har takket ja til en skoleplass.

Timeplaner

Timeplaner finner du i skolens læringsplattform, Teams.

Skjemaer som skal signeres og leveres ved skolestart

Første skoledag deler kontaktlærer ut skjemaer som skal fylles ut og signeres.

Oversikt over skjemaene.

Svarskjema/Bry seg om-kontrakt.
Begge sider fylles ut og signeres av elev. Leveres på kontoret.

Helseskjema.
Fylles ut og signeres av elev. Leveres på kontroret.

Samtykkeskjema ang. fotografering.
Fylles ut og signeres av elev, evt. foresatte. Leveres til kontaktlærer.

Elever har gjort seg kjent med reglement.
Når eleven har gjort seg kjent med alle skolens reglementer, skal elev og foresatt signere. Leveres på kontoret.

Hvis du mangler skjema, kan dette hentes på kontoret. 

Bokskap

Skal du leie bokskap må du fylle ut skjemaet (skriv ut selv eller gå til kontoret). Det er gratis å leie bokskap. Lenke til skjemaet. (lenke kommer)

Startsamtale

Ganske raskt etter skolestart, får alle elever en samtale med kontaktlæreren sin. Dette er for at dere skal bli litt kjent med hverandre.

Skoleruta

Lenke til skoleruta

Skolejakker

Skolen tilbyr at du kan kjøpe skolejakke.

Her finner du mer informasjon og bestillingsskjema. (lenke kommer)

Posthylle

Post til elevene som blir sendt til skolens adresse, blir lagt i posthyller fordelt på klasser. 

Hyllene er plassert i læringssenteret. Elevene må selv sørge for å hente post. 

Parkering

Informasjon om parkering

Fotografering til skolebevis

Ved skolestart skal alle vg1-elever ta portretter til skolebeviset. Leveringstid er ca 2 uker etter fotografering. Vg2 og vg3-elever henvender seg til kontoret for nytt klistremerke for skoleåret.

Nye elever i vg2 og  vg3 henvender seg til kontoret for bestilling av skolebevis.    

Det tas også klassebilder av alle klassene.
Årets fotografering skjer (dato kommer)

Elevtjenesten

Her finner du informasjon om Helsesykepleier, Rådgiver og PPT.
De holder til i Elevtjenestefløya, inngang A.

Skoleskyss

Her finner du informasjon om skoleskyssordningen i fylket vårt.

Det er lurt å bruke Vkt-appen.

Her er lenke til Vkt sin reiseplanlegger på web.

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 14.06.2021 kl.16.09