Elevskjemaer og søknader

Digitale skjemaer til bruk ved opplæring og eksamen:

Du kommer direkte til de digitale skjemaene her.

For spørsmål, ta kontakt med elevadministrasjonen på skolen.

Bytte av programfag

Bytte av programfag

Fristen for å bytte programfag er ute.

Oppdatering av kontaktinformasjon

Oppdatering av kontaktinformasjon på elevkort

Frist for å fylle ut skjema er innen 1. september. Skjemaet vil være tilgjengelig gjennom hele skoleåret.

Digital innsamling av kontaktinformasjon

Samtykkeskjema/Bry seg om-kontrakt

Når eleven fyller 18 år må det underskrives et samtykkeskjema for at foresatte og skolen kan kunne snakke sammen om skolehverdagen til eleven. Dette kan dreie seg om fravær og dokumentasjon av fravær, helse og trivsel, tilgang til (kun) fravær i Skolearena, og faglige resultater- og utvikling.

Samtykkeskjema for elever over 18 år.

Fritak for tidligere beståtte fag

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav
For å få fritak må du ha bestått faget (Forskrift til opplæringslova § 1-16, §§ 3-17 og 3-17 a.)

Hvis faget er tatt ved privatskole eller utenfor Vestfold, må kompetansebevis med signatur og stempel legges ved søknaden.

Søknadsfrist: 15. september
Etter utgått frist: Kontakt eksamensansvarlig ved skolen.

Søknadsskjema
Søknadsskjema om fritak for tidligere beståtte fag.

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Fagkoder
1. trinn:
Matematikk, 1P-Y: MAT1001
Naturfag: NAT1001

2. trinn:
Engelsk: ENG1003
Kroppsøving: KRO1005
Norsk: NOR1206
Samfunnsfag: SAF1001

Deltidselev

Søknad om status som deltidselev er forskriftsfestet: Fylkeskommunen avgjer om søknaden frå ein fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilgast. Søknaden frå ein elev som er teken inn som fulltidselev, om å bli deltidselev etter at vedtak om inntak er gjort, kan berre bli innvilga når det ligg føre tungtvegande grunnar. (Forskrift til opplæringslova § 6-5)

For elever i videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune er det krav om at søknaden er gjort i samråd med avdelingsleder og rådgiver ved skolen. Detaljert framdriftsplan for ditt utdanningsløp i videregående skole skal legges ved.

Krav til søknaden
Søknaden må gjøres i samråd med avdelingsleder og rådgiver, og et alternativt utdanningsløp skal planlegges og lastes opp som vedlegg.

Søknadsskjema
Søknad om deltidselev

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Hospitantstatus

Dersom du ønsker å følge fag som hospitant, må du ta kontakt med studiekoordinator .

Krav

 • Det er kun nåværende eller tidligere elever ved skolen som kan følge undervisning i enkeltfag som hospitant.
 • Kun i fag du har strøket i eller du har avbrutt, og som du dermed mangler for å få vitnemål eller fullført og bestått kompetansebevis.
 • Avtalen må skrives sammen med en studiekoordinator.

Vilkår

 • At det er nok ledige plasser i gruppene.
 • Avtalen gjelder i første omgang frem til høsteksamen, men kan etter avtale utvides til våreksamen. Da må det skrives ny avtale med studiekoordinator.
 • Hospitanten ikke vil få halvårsvurdering eller standpunktkarakterer i faget(-ene).
 • Hospitanten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen som privatist ved eksamenskontoret. Oppmeldingsfrist er 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen.
 • Hospitanten plikter å si i fra til avdelingsleder eller studiekoordinator om hospitanten ønsker å trekke seg som hospitant. Unnlates det å møte i fag uten gyldig grunn/beskjed i mer enn 3 uker, mistes plassen som hospitant.

Ingen avtaler blir skrevet før medio september.

Skjema
Avtale om hospitantstatus (utfylles sammen med en studierektor)

Studiedag før eksamen
 • Ny eksamen (eksamen påfølgende høst på grunn av stryk til våreksamen)
 • Utsatt eksamen (eksamen påfølgende høst ved dokumentert sykefravær til våreksamen)
 • Særskilt eksamen (eksamen påfølgende høst på grunn av stryk i standpunktkarakter)
 • Privatist eksamen (eksamen i nye fag eller fag uten vurderingsgrunnlag/IV)

Elever får én studiedag før hver eksamen. Dette gjelder også ved ny, utsatt og særskilt eksamen. Studiedagen kan organiseres som lesedag eller en kombinasjon av fagtorg og lesedag. Dersom eksamen har forberedelsesdag er denne å regne som studiedag.

Innvilget studiedag skal ikke fremkomme som fravær på kompetansebevis/vitnemål.

Du kan ikke søke om studiedag for eksamen med obligatorisk forberedelsesdag. Studiedag kan ikke tas i forbindelse med ferie, fridager og offentlige høytidsdager som er fastsatt i årsplanen.

Se Lokal forskrift om ordensreglement for fylkeskommunale videregående skoler i Vestfold og Telemark, § 5 Fravær.

Privatist
Når elever tar fag som privatist, gis det én studiedag for hver eksamensperiode for eksamen uten forberedelsesdag. Eksamen med forberedelsesdag kommer i tillegg. Studiedag i forbindelse med privatisteksamen innvilges etter søknad til avdelingsleder.

Søknadsskjema
Søknad om studiedag før eksamen

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om studiedag. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Særskilt tilrettelegging eksamen og fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve

Elever, privatister, lærlinger og lærekandidater med behov for særskild tilrettelegging kan søke om å få lagt forholda til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Tiltakene må være tilpasset den enkeltes behov så langt det er mulig.

Særskilt tilrettelegging skal avhjelpe ved fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, ikke manglende kompetanse eller kunnskaper.

Tilrettelegginger

 • Utvidet tid
 • Opplesing av oppgave
 • Digitale hjelpemidler iht vedlagt dokumentasjon
 • Skriftlig-muntlig i stedet for skriftlig
 • Skriftlig i stedet for muntlig
 • Skjermet eksamensplass
 • Skrivehjelp
 • Assistent
 • Døvetolk
 • Annet

Krav
For å få særskilt tilrettelegging, må du legge ved sakkyndig uttalelse fra f.eks lege, PPT eller psykolog. Dokumentasjonen må være av nyere dato med mindre årsaken er av permanent karakter. Dokumentasjonen må beskrive og begrunne tilretteleggingstiltaket det søkes om.

Særskilt tilrettelegging er hjemlet i forskrift til Opplæringslova:

§ 3-32.Særskild tilrettelegging av eksamen (gjelder elever og privatister)

§ 3-61.Særleg tilrettelegging av fag-/sveineprøva, praksisbrevprøva og kompetanseprøva (gjelder lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater)

Søknadsskjema
Søknad om særskilt tilrettelegging eksamen og fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om særskilt tilrettelegging. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar kan få fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får ikkje kan vurderast med karakter. (Forskrift til opplæringslova § 3-23)

Krav
Før du søker  du i forkant ha vært til samtale med faglærer i kroppsøving.

For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Søknadsskjema
Søknad om fritak for vurdering med karakter i kroppsøving

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak fra opplæring i kroppsøving

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav
Før du søker MÅ du i forkant ha vært til samtale med faglærer i kroppsøving.

Du må legge fram uttalelse fra lege som dokumenterer hvorfor opplæringen er til skade for deg, og at tilrettelagt opplæring ikke er mulig.

Det skal være en svært høy terskel for at opplæringen ikke kan tilrettelegges på en slik måte at dette vilkåret er oppfylt. Legeerklæring vil ikke automatisk føre til fritak (Forskrift til opplæringslova § 1-12).

Det må komme tydelig fram i legeuttalelsen hvorfor opplæringen er til skade for deg og at tilrettelegging ikke er mulig?

Søknadsskjema
Søknad om fritak fra opplæring i kroppsøving

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav
For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Ett av kravene må være oppfylt for å få fritak fra vurdering med karakter (Forskrift til opplæringslova § 3-22)

Du har rett til fritak hvis du:

 • På grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av sakkyndig, har problemer med å klare begge målformene 
 • Ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole
 • Oppfylte vilkårene for fritak fra opplæring eller vurdering i skriftlig sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak.  

Du kan få fritak hvis du har hatt:

 • Rett til særskilt språkopplæring
 • Opplæring i norsk på internasjonale/utenlandske skoler

Søknadsskjema
Søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak for opplæring i skole i fremmedspråk for å ta privatisteksamen i morsmål

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Du har selv ansvar for å melde deg opp til privatisteksamen i morsmålet ditt, både skriftlig og muntlig. Dette må du gjøre i løpet av videregående opplæring. Du anbefales å avlegge eksamen på høsten når du går i Vg2.

Viktig: Du må kontakte en studierektor om valg av språknivå:

Elever som IKKE har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen

 • Må ha fremmedspråk nivå 1+2 på vgs (nivå 1 i Vg1 og Vg2, nivå 2 i Vg3).
 • Dette kan erstattes med å velge morsmål nivå 2 som privatist (det må sjekkes at det finnes eksamen i morsmålet)
 • De kan også velge å gå rett opp til nivå 3. Da teller det som fellesfag nivå 2 og programfag nivå 3. De får ett språkpoeng for nivå 3, og nivå 3 teller som et fordypningsfag i SSØ eller som et valgfritt programfag.

Elever som har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen

 • Kan velge eksamen nivå 1
 • Kan velge å gå rett opp til eksamen nivå 2, da teller nivå 1 som fellesfag og nivå 2 som programfag= 0,5 språkpoeng.
 • Kan velge å gå rett opp til eksamen nivå 3: Nivå 1=fellesfag, nivå 2 som programfag, og nivå tre som programfag: 1,5 språkpoeng. Teller som fordypning SSØ eller valgfritt programfag.

Oppmelding til privatisteksamen skjer via www.privatistweb.no. Frist for oppmelding er 15. september og 1. februar. 

Har du avtale om å ta morsmål som privatist trenger du ikke betale (lukk nettlesereren når du kommer til betalingssiden på Privatistweb).

Muntlig eksamen i morsmål gjennomføres i Vestfold og Telemark eller i ett av nabofylkene.

Last ned tidligere eksamensoppgaver. Passord: Eksamen

Søknadsskjema
Søknad om fritak for opplæring i skole i fremmedspråk

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak for vurdering i fremmedspråk

Ta kontakt med rådgiver om det skal søkes om fritak fra vurdering i fremmedspråk

Krav og søknadsskjema
Informasjon fra Statsforvalteren

Refusjon av eksamensgebyr ved morsmålseksamen som privatist

Eksamensgebyret du har lagt ut for ved privatisteksamen for å erstatte fremmedspråk med morsmål vil du få refundert av skolen. Refusjon gis kun én gang.

Krav
Legg ved utskrift av oppmelding som dokumentasjon.

Søknadsskjema
Søknad om refusjon av eksamensgebyr ved morsmålseksamen som privatist 

Skjemaet må lastes ned og sendes skolen på epost eller på papir i resepsjonen på skolen.

Krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet

Man kan søke om å få strøket visse typer fravær. Les mer om dette i skjemaet.

Søknadsskjema

Skjema for krav om at fravær ikke blir før på vitnemålet 

Søknad om permisjon fra undervisningen

Søknad om permisjon fra undervisningen gjelder ikke ferie, bare situasjoner beskrevet i Fraværsreglementet punkt 7 og i forskrift til Opplæringslova § 3-47.

Se Fraværsreglement under Regler og rettigheter

Søknadskjema
Søknad om permisjon fra undervisningen

Klage på muntlig eller praktisk eksamen

Hva kan man klage på
På muntlig og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil med eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Klagefrist
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Søknadsskjema
Klage på muntlig eller praktisk eksamen

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Klage på karakter ved skriftlig eksamen

Hvem kan klage
Eleven har rett til å klage. Hvis eleven er under 15 år, må foresatte godkjenne at eleven klager. Hvis eleven er under 18 år, kan foresatte klage på vedtak om standpunktkarakter eller enkeltvedtak som eksempler over selv om eleven ikke ønsker å klage selv. Foresatte har selvstendig klagerett.

Når er fristen for å klage
Klagefristen er 10 dager fra kunngjøring eller fra det tidspunkt som klager burde ha gjort seg kjent med standpunktkarakter eller enkeltvedtak som eksempler over. Hvis klager ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, blir fristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelse.

Klagefrist våreksamen 2021
Dato kommer for hurtigklage
Dato kommer for ordinære klager

Klagefrist høsteksamen 2020
For privatister og elever: 20. januar 2021 kl. 23.59

Mer informasjon
Utdanningsdirektoratet: Klage på eksamenskarakter
Vestfold og Telemark fylkeskommune: Utfyllende informasjon om eksamensresultater, klager o.l.

Søknadsskjema
Klage på karakter ved skriftlig eksamen

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Klage på vurdering, -Standpunkt, orden, atferd mm.

Informasjon om klage på standpunkt finnes på fylkeskommunens nettsider under Regler og rettigheter.

Hvem behandler klagen på standpunktkarakter 
Klagen behandles først av skolen.

Søknadsskjema
Klage på vurdering  - standpunkt, orden og atferd mm.

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen

Hvis du får karakteren 1 i standpunkt eller til eksamen, eller var syk på eksamen, har du rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen. Dette gjelder kun eksamen påfølgende høst.

Aktuelle oppmeldinger

 • Ny eksamen (karakteren 1 til våreksamen)
 • Utsatt eksamen (ved dokumentert sykefravær til våreksamen). For trekkfag gjøres det nytt trekk.
 • Særskilt eksamen (karakteren 1 i standpunkt)

Forskrift til opplæringslova §3-33, 3-34 og 3-35

Oppmeldingsfrist
15. september

Skolen vil gi deg nærmere informasjon om eksamen i løpet av oktober.

Har du fått karakteren IV, må du melde deg opp til privatisteksamen.

Oppmeldingsskjema
Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne melde opp. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Vitnemål, karakterutskrift, kompetansebevis

Her kan du enkelt bestille karakterutskrift, kopi av vitnemål/kompetansebevis og oppdatering av vitnemål:

Bestillingsskjema

Søknad om utvidet fraværsgrense til 15%

Søknad om utvidet fraværsgrense til 15%

 

 

Publisert:

18.08.2020

Oppdatert:

17.02.2021 kl.14.39