Søknadsskjemaer for elever

Her finner du en samlet oversikt over søknadsskjemaer for elever.

Visma inSchool

Fra høsten 2021 tar elever og ansatte i fylkeskommunen i bruk Visma InSchool - et nytt skoleadministrativt system. Innføringen skjer gradvis, som betyr at ikke alt ligger klart i systemet fra skolestart. På denne siden finner du oversikt over hvilke søknadsskjemaer som søkes på i Visma InSchool, og hvilke søknadsskjemaer som søkes på i digitale skjemaer eller på nedlastbare papirskjemaer.
 
Du må fylle ut søknader i Visma InSchool sammen med en rådgiver på skolen din.

Dette søker du på i Visma InSchool

Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving 

Du søker om fritak i Visma InSchool.

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar kan få fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får ikkje kan vurderast med karakter. (opplæringslova § 3-23)

Krav
Før du søker må du i forkant ha vært til samtale med faglærer i kroppsøving.

For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Fritak for opplæring i kroppsøving

Du søker om fritak i Visma InSchool.

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav
Før du søker må du i forkant ha vært til samtale med faglærer i kroppsøving.

Du må legge fram uttalelse fra lege som dokumenterer hvorfor opplæringen er til skade for deg, og at tilrettelagt opplæring ikke er mulig.

Det skal være en svært høy terskel for at opplæringen ikke kan tilrettelegges på en slik måte at dette vilkåret er oppfylt. Legeerklæring vil ikke automatisk føre til fritak (opplæringslova § 1-12).

Det må komme tydelig fram i legeuttalelsen hvorfor opplæringen er til skade for deg og at tilrettelegging ikke er mulig.

Fritak for vurdering med karakter i sidemål 

Du søker om fritak i Visma InSchool. Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav
For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Ett av kravene må være oppfylt for å få fritak fra vurdering med karakter (opplæringslova § 3-22)

Du har rett til fritak hvis du:

  • På grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av sakkyndig, har problemer med å klare begge målformene 
  • Ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole
  • Oppfylte vilkårene for fritak fra opplæring eller vurdering i skriftlig sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak.  

Du kan få fritak hvis du har hatt:

  • Rett til særskilt språkopplæring
  • Opplæring i norsk på internasjonale/utenlandske skoler
Godkjenning av tidligere beståtte fag

Du søker om å få godkjent tidligere beståtte fag i Visma InSchool.

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget. 

For å få fritak må du ha bestått faget (Forskrift til opplæringslova §1-16 og §3-17)

Forespørsel om NUS-eksamen

Informasjon om oppmelding til NUS-eksamen kommer i august 2021. 

Tilrettelegging ved eksamen og prøver 

Du søker om tilrettelegging ved eksamen/prøver i Visma InSchool.

Elever med behov for særskilt tilrettelegging kan søke om å få lagt forholda til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Tiltakene må være tilpasset den enkeltes behov så langt det er mulig.

Særskilt tilrettelegging skal avhjelpe ved fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, ikke manglende kompetanse eller kunnskaper.

Krav
For å få særskilt tilrettelegging, må du legge ved sakkyndig uttalelse fra f.eks lege, PPT eller psykolog. Dokumentasjonen må være av nyere dato med mindre årsaken er av permanent karakter. Dokumentasjonen må beskrive og begrunne tilretteleggingstiltaket det søkes om.

Særskilt tilrettelegging er hjemlet i forskrift til Opplæringslova §3-32.

Dette søker du på via digitalt søknadsskjema

Deltidselev

Søknad om status som deltidselev er forskriftsfestet:

Fylkeskommunen avgjer om søknaden frå ein fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilgast. Søknaden frå ein elev som er teken inn som fulltidselev, om å bli deltidselev etter at vedtak om inntak er gjort, kan berre bli innvilga når det ligg føre tungtvegande grunnar. (Forskrift til opplæringslova § 6-5)

For elever i videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune er det krav om at søknaden er gjort i samråd med avdelingsleder og rådgiver ved skolen. Detaljert framdriftsplan for ditt utdanningsløp i videregående skole skal legges ved.

Krav til søknaden
Søknaden må gjøres i samråd med avdelingsleder og rådgiver, og et alternativt utdanningsløp skal planlegges og lastes opp som vedlegg.

Slik søker du
Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å søke status som deltidselev

Klage på formelle feil ved muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Hva kan du klage på?
På muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil med eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Klagefrist
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Slik registrerer du din klage
Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å klage på formelle feil ved muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Klage på karakter ved skriftlig eksamen

Hvem kan klage?
Eleven har rett til å klage. Hvis eleven er under 15 år, må foresatte godkjenne at eleven klager. Hvis eleven er under 18 år, kan foresatte klage på vedtak om standpunktkarakter eller enkeltvedtak som eksempler over selv om eleven ikke ønsker å klage selv. Foresatte har selvstendig klagerett.

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager fra kunngjøring eller fra det tidspunkt som klager burde ha gjort seg kjent med standpunktkarakter eller enkeltvedtak som eksempler over. Hvis klager ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, blir fristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelse.

Klagefrist våreksamen 2021
Avlyst våren 2021

Klagefrist høsteksamen 2021
Dato kommer

Les mer om eksamensresultater og klagebehandling her.

Slik registrerer du din klage
Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å klage på karakter ved skriftlig eksamen

Klage på vurdering - standpunkt, orden, atferd m.m.

Her kan du finne informasjon om klage på standpunkt. 

Hvem behandler klagen på standpunktkarakter 
Klagen behandles først av skolen.

Slik registrerer du din klage
Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å klage på standpunktkarakter

Opplæring i norsk etter "Læreplan for språklige minoriteter med kort botid"

Elever i videregående opplæring kan søke hvis de har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12 og kortere enn 6 års botid på eksamenstidspunktet. Det er bare de årene man har bodd i Norge i opplæringspliktig alder (6-16 år) som teller som botid.

Voksne deltakere i videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 kan følge læreplanen hvis de har et annet morsmål enn norsk og samisk og har enkeltvedtak som inneholder særskilt språkopplæring. Voksne har ikke rett til særskilt språkopplæring, men opplæringen skal tilpasses den enkelte voksne og skoleeier kan ta inn særskilt språkopplæring i et enkeltvedtak om hvilket opplæringstilbud den voksne skal få.

Privatister kan ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang. Fra år 2021 blir det også et krav at privatisten ikke tidligere har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk.

Hva slags dokumentasjon må du legge ved søknaden?

  • Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring (gjelder ikke privatister).
  • Bostedsattest med adressehistorikk, alternativt dokumentasjon på grunnskoleopplæring i utlandet må legges ved (gjelder ikke voksne deltakere i videregående opplæring). Adressehistorikk bestilles i feltet for "Fritekst eller Kommentarer" i søknadsskjema om "Bostedsattest" fra skatteetaten.
  • Oppholdstillatelse.

Slik søker du
Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å søke om opplæring i norsk etter kort botid

Studiedag før eksamen

Hvem kan søke om studiedag?

Disse kan søke om maksimum én studiedag pr. eksamensperiode:

  • Privatister som samtidig er elever og som skal ta eksamen uten forberedelsesdag
  • Elever som skal opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen (NUS)

Rektor behandler søknaden.

Hvis man skal opp til flere eksamener, må skolen vurdere om forberedelse til eksamen med obligatorisk forberedelsesdag skal komme i tillegg, og om fravær fra vanlig undervisning vil påvirke vurderingsgrunnlaget i andre fag. Se Fraværsreglementet for de videregående skolene i Vestfold og Telemark.

Slik søker du
Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å søke om studiedag før eksamen

Publisert: 10.06.2021 Oppdatert: 23.06.2021 kl.12.01