Regler og rettigheter

Fraværsreglement

Fraværsreglementet beskriver regelverk og håndtering av fravær i de videregående skolene i Vestfold og Telemark. I tillegg er formålet med reglementet å:

 • Motivere deg til jevn innsats
 • Forhindre skulk
 • Bidra til likebehandling av fravær, samt forutsigbarhet og trygghet
 • Bidra til at du mestrer livet
 • Forberede deg på regler som gjelder i arbeidslivet

Fraværsreglement

Se også: Oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet (udir.no)

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

 1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
 2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid
Klage på inntak

Dersom du mener at søknaden din ikke er behandlet i samsvar med opplæringsloven og gjeldende nasjonal og lokal forskrift, kan du klage på avgjørelsen.

Hvordan klage?

I klagen må du presisere:

 • hvilket vedtak du klager over
 • årsaken til at du klager
 • den eller de endringer du ønsker
 • eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen

Klagen må undertegnes og sendes til inntakskontoret som skal behandle den som førsteinstans. Dersom ikke klagen tas til følge vil den bli oversendt til Vestfold og Telemark fylkeskommunale klagenemnd for skolesaker eller Fylkesmannen i Telemark for å bli endelig behandlet (avhengig av klagens art).

Last opp eller send i posten

Du kan laste opp klagen som sikker, digital post via eDialog eller sende den til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Inntakskontoret, PB 2844, 3702 Skien.

Klage på standpunkt

Du har rett til å klage på karakter i fag og karakter i orden og adferd om du mener den er feil.

Eksempler på dette kan være:

 • Dersom du mener karakteren ikke viser kompetansen din ved avslutning av opplæringen
 • Formelle feil som f.eks at varsel om ikke vurdering (IV) ikke er gitt, eller ikke er sendt innen rimelig tid

Før du klager bør du be faglærer/kontaktlærer om begrunnelse for karakteren.

Hvordan klage?

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på karakter. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Hvis du ønsker å klage, må du logge deg inn på klageskjemaet med din elektroniske ID: Logg deg inn på klageskjema.

Klagen må inneholde:

 • Begrunnelse for klagen. Her må du prøve å være så konkret og saklig du kan
 • Andre opplysninger som er relevante for klagebehandlingen

Klagefrist:

 • Klagefristen er 10 dager. Dersom du innenfor 10 dager ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen, vil fristen bli utsatt til du har fått tilbakemelding.
 • Dersom du klager etter fristen, vil klagen som hovedregel bli avvist.
Klage på eksamen

Dersom du ønsker å klage på karakter på skriftlig eksamen må du henvende deg til skolen hvor du er elev. Her vil du få hjelp og veiledning til hvordan du skal klage.

Klagen vil bli sendt til en egen klagenemd. Klagenemden skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan virke noe strengt bedømt. Karakteren kan også senkes dersom klagenemden finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Det er viktig å være klar over at resultatet av klagen kan bli at karakteren endres opp, ned eller blir stående, og du kan ikke klage på den nye vurderingen.

Klage på muntlig eksamen

Det er bare mulig å klage på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen, og for at klagen skal tas til følge må det ha skjedd feil som kan ha hatt noe å si for resultatet på eksamen.

Eksempler på dette kan være:

 • spørsmål og/eller problemstillinger som ligger utenfor kompetansemålene i læreplanen for faget
 • for liten tid til eksaminasjonen i forhold til gjeldende regler
 • urimelige forstyrrelser under eksamen

Hvordan klage?

Ta kontakt med skolen. De vil veilede deg i hvordan klagen kan framsettes.
Skriv en klage hvor du begrunner hva og hvorfor du klager. Klagen skal sendes til den skolen hvor eksamen ble avholdt.

Hva skjer etter at du har sendt klagen til skolen?

Skolen ber først om en skriftlig uttalelse fra faglærer og sensor. Disse uttalelsene skal du få en kopi av. Sammen med en uttalelse fra rektor, sender skolen klagen videre til klageinstansen. Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som er klageinstans.

Fylkeskommunen vurderer alle innkomne fakta og vurderer disse opp mot gjeldende lover og forskrifter.

Medhold i klage

Dersom du får medhold i klage på muntlig eller muntlig/praktisk eksamen fag vil eksamen bli annullert. Det blir da bare standpunktkarakteren som kommer på vitnemålet.

Dersom du ønsker det, kan du gå opp til ny eksamen. Om du har vært oppe i et "trekkfag", vil du da få trukket et nytt fag.

Avslag på klage

Dersom du får avslag på klagen sendes vedtaket om dette til deg med kopi til skolen. Resultatet fra eksamen blir stående og kommer på vitnemålet. Du kan ikke klage på dette vedtaket.

Oppfølging av Opplæringslova kapittel 9A

Det er nulltoleranse mot krenking, for eksempel mobbing, utestenging, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal ha gode rutiner som forebygger at krenkelser etter opplæringsloven skjer.

Les mer om skolemiljø og kapittel 9A i Opplæringslova

Ordensreglement

Hensikten med ordensreglementet er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø med tydelige rammer som fremmer god orden og atferd. Det skal bidra til at de utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter til å kunne mestre livene sine.

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold og Telemark regulerer elevenes rettigheter og plikter som ikke er fastsatt i annet regelverk.

Ordensreglement

Oversettelser

Ordensreglement - engelsk

Ordensreglement - arabisk

Ordensreglement - persisk

Ordensreglement - somali

Ordensreglement - tigrinja

Skolemiljø

Vi jobber for å gi alle elever et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring i tråd med Opplæringslova paragraf 9A-2.

Les mer om elevenes skolemiljø

Publisert: 02.11.2020 Oppdatert: 02.11.2020 kl.12.55