Teknologi- og industrifag

Er teknologi- og industrifag noe for deg?

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Teknologi- og industrifag ved Notodden videregående

De som går inn i mekaniske fag, må lære å mestre fagenes metoder, verktøy og redskaper, maskiner og måleinstrumenter. Disse er utviklet for et vidt spekter av oppgaver for å dreie, frese, bore, kappe, skjære, sveise eller lodde.

Vg1 i Teknikk og industriell produksjon danner grunnlag for alle mekaniske og elektromekaniske fag. Opplæringen skal gi grunnlag for videre opplæring i skole eller arbeidsliv.

Kurset gir kompetanse for videre opplæring til en lang rekke yrker innen mekaniske, flymekaniske og elektromekaniske fag. Det faglige innholdet i studieretningsfagene er derfor sammensatt slik at elevene får et bredt utgangspunkt for videre yrkesvalg.
Fagopplæring i tekniske og mekaniske fag er også et godt utgangspunkt for å studere videre ved tekniske fagskoler og ingeniørhøgskoler. Bransjen har stort behov for bred kompetanse på ulike ledernivåer.

På Notodden videregående skole har du følgende muligheter etter vg1 Teknologi- og industrifag:

Vg2 Industriteknologi

Programområdet teknologi- og industrifag skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet, og legge grunnlaget for å tenke tverrfaglig. 

Opplæringen skal bidra til å gi eleven kompetanse innen industri teknologisk produksjon og montasje. Opplæringen skal også bidra til kompetanse for drift og vedlikehold av maskiner og teknisk utstyr. Videre skal opplæringen fremme elevens forståelse av samspillet mellom mekanisk oppbygging, regulering og styring. Utvikling av faglig innsikt, praktiske ferdigheter, nøyaktighet, ordens- og sikkerhetsforståelse skal stå sentralt.
I opplæringen skal det legges til rette for refleksjon og opplevelse av mestring gjennom utførelse av arbeidsoppgaver. Gjennom opplæringen skal eleven forberedes for arbeid i bransjer og bedrifter der det stilles krav om kontinuerlig utvikling av fagkompetansen. Opplæringen skal legge grunnlag for selvstendighet i arbeid og for utvikling av samarbeids- og kommunikasjonsevne.

Vg2 Kjøretøy

Vi er ditt valg hvis du vil lære å reparere personbiler, lastebiler eller motorsykler.

Kjøretøyparken i Norge og ellers i verden er i stadig utvikling, både når det gjelder teknologi og antall. Derfor stilles det høyere og høyere krav til personellet som skal reparere på kjøretøyene. Vi har et moderne verksted på skolen som tar hensyn til disse forhold.
«Mekking» er et begrep som er på veg ut - mens «diagnostisk feilsøking» er et begrep som erstatter dette. Selvfølgelig er det mye mekanisk arbeid som må utføres på en bil i dag, men den store utfordringen ligger i elektronisk overvåking og styring av de fleste funksjonene.
Og det beste av alt - med god fagkunnskap innen bilmekanikeryrket har du ingen vanskeligheter med å tilpasse deg de fleste andre oppgaver du kan stilles overfor.

Hva jobber vi med?

Vi tar for oss hele bilen, med alle dens komponenter og systemer. Vg2 skal rekruttere lærlinger til et bredt spekter av fag eller yrker innen bilbransjen, 
slik som:

 • Reparasjon av lette kjøretøy
 • Reparasjon av tunge kjøretøy
 • Reservedelsfaget
 • Bilskadereparatør
 • Rep. av hjulutrustning
 • Motorsykkelreparatør

Hvordan jobber vi?

Undervisning foregår i eget verksted og i bilverksteder. Teori omsettes i praksis ved å arbeide på biler som tas inn til reparasjon. Det brukes moderne testutstyr og avanserte modeller. Oppbygning, virkemåte og feilsøking gjennomgås på modeller og utprøves på reparasjonsobjektene.
Elevene er utplassert på verksteder i en dag i uken slik at de får føle yrket på kroppen. Mange knytter i den tiden verdifulle kontakter som kan komme til nytte ved en eventuell senere lærekontrakt. 
Vårt naboland i øst besøker vi vanligvis for å se hvordan en motor eller en bil blir til.

Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk (kryssløp)

Kulde- og varmepumpeteknologi ivaretar store verdier for dagens samfunn f.eks. innen næringsmiddelproduksjon, prosessindustri, offshore, gass, transport etc. Velger du kuldefaget kan du tre inn i en spennende verden som gir deg masse muligheter.

Du må ha kunnskap om:

 • Kuldeteknikk
 • Oppbygging, virkemåte og bruk av kuldeanlegg
 • Automatikk
 • Rørlegging
 • Sveising og lodding
 • Miljø og HMS

Personlige egenskaper

 • Arbeide planmessig og selvstendig
 • Være nøyaktig
 • Ha interesse for teknologi
 • Samarbeide med andre med andre faggrupper
 • Serviceinnstilling
 • Møte presis og stå på når det trengs

Arbeidsoppgaver

 • Montasje
 • Oppstart og innregulering
 • Sercice og ettersyn

Arbeidsdagen

 • Servicebil
 • Frihet under ansvar
 • Telefon og PC
 • Reise rundt på oppdrag
 • Fra ett til fem oppdrag pr dag

Topplønn

 • Du kan tjene rundt 500.000 – 600.000 som fagarbeider
Vg2 Transport og logistikk

Vil du kjøre de største vogntogene i inn- og utland, tømmerbilen, tippbilen, turistbussen eller Timekspressen? Vil du kjøre truck på et lager, en terminal eller vil du sørge for fortolling av varer som importeres eller eksporteres? Da vil Vg2 Transport og logistikk være en ypperlig start på din yrkeskarriere.

Du utvikler din kunnskap om betydningen av forskjellige transportmidler, interne og eksterne rammebetingelser, og de bestemmelser nasjonale og internasjonale myndigheter har fastsatt for næringen. Opplæringen skal legge grunnlaget for teoretisk kunnskap og bidra til å utvikle den enkeltes praktiske kjøreferdigheter for førerkort klasse B. Sentralt i opplæringen står også utvikling av den kompetanse som kreves for håndtering og transport av varer med truck. Opplæringen skal utvikle elevens ferdighet til å hjelpe til på og sikre skadesteder, og å utføre livreddende førstehjelp. 
Du lærer om hvordan du kan begrense de miljøbelastninger transport- og logistikknæringene kan medføre, og hvordan gjenvinnbare produkter skal behandles. Hensiktsmessig transportteknisk utstyr, sikker og miljøvennlig håndtering av ulike typer varer,

betjening av kunder og passasjerer og bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi inngår i opplæringen, som også skal legge vekt på de krav som stilles til samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk anvendelse av kunnskap i profesjonell yrkesutøvelse. Opplæringen skal legge grunnlaget for å utvikle kunnskap om å etablere egen virksomhet.

 

Vg3 Yrkessjåfør

Kan du tenke deg å bli en av dem som bidrar til å holde samfunnet i gang? Enten det være seg som sjåfør i vogntoget, tømmerbilen, tipp- eller distribusjonsbilen? Eller kanskje i turbussen eller som rutebussjåfør? Vg3 Yrkessjåfør kan da være noe for deg. Mulighetene er mange.

Hva jobber vi med?

Yrkessjåførlinja ved Notodden videregående skole er én av i alt elleve landslinjer spredt over det ganske land. Skolen kjører to kurs i året – begge av 19 ukers varighet. Høstkurset, med oppstart i august, er forbeholdt elever som har gjennomført Vg2 Transport og Logistikk og har lærekontrakt med en bedrift i faget. Fylles ikke kurset opp med lærlinger, tas andre søkere inn etter bestemte retningslinjer.

Vårkurset med kursstart i januar kan bestå både av lærlinger og voksne søkere over 21 år. Felles for begge kurs er at det består av teoretisk og praktisk opplæring rettet mot førerrett for lastebil og vogntog. Elever over 21 år tilbys også praksis med buss. For å oppnå yrkesrett som yrkessjåfør gis det full opplæring i yrkessjåførdirektivet. I tillegg tilbys opplæring i bruk av truck og lastebilmontert kran.

Hvordan jobber vi?

Undervisningen inneholder både teori og praksis med delte dager. Praksisundervisningen foregår i hovedsak i grupper på tre elever. Skolen disponerer 5 vogntog (både bil med slephenger og semitrailer), en moderne regionbuss, trucker av variabel størrelse og en stor lagerhall med forskjellig utstyr til bruk ved håndtering av gods.

Gratis opplæring

Yrkessjåførlinjen gir gratis opplæring i yrkessjåførfaget. Kostnader forbundet med læremateriell og bøker må riktignok dekkes av den enkelte. Lærlinger i yrkessjåførfaget får dekket sine kostnader fullt ut.

I tillegg til føreropplæring inngår også opplæring til:

 • Yrkessjåførkompetanse i gods- og persontransport i henhold til Forskrift om grunnutdanning for yrkessjåfører (Yrkessjåførforskriften)
 • Kompetansebevis for truckførere for truck inntil 10 tonn
 • Dokumentasjon for gjennomført opplæring i bruk av bakløfter (løftelem)

Opptak to ganger i året - august og januar

For å søke på denne utdanningen må du bruke eget søknadsskjema som du skriver ut, fyller ut og sender det til skolen som anvist. Merk deg søknadsfristene! 

Søknadsskjema Yrkessjåfør.

 

Mer info om 19-ukers-kursets innhold for søkere over 21 år

Dette tilbudet er en landslinje. Det betyr at søkere fra hele landet blir vurdert for inntak.

Det gjennomføres to kurs i året, med oppstart ijanuar og august.

 • Søknadsfrister: 15. november og 1. juni

Du kan søke om inntak hele året. Søknadsskjema finner du her .

I løpet av kurset gjennomføres teoretiske og praktiske prøver for:

 • Klasse C (lastebil)
 • Klasse D (buss)
 • Klasse CE (vogntog)

Alle prøver avholdes på trafikkstasjonen.

Andre aktuelle prøver:

 • Yrkessjåførkompetanse for transport av gods mot vederlag
 • Evt. utvidelse til yrkessjåførkompetanse for persontransport
 • Teoretisk og praktisk prøve til kompetansebevis for truckførere (inntil 10 tonn)

I tillegg til førerkortopplæring, inneholder også kurset transportrelatert opplæring som i henhold til kravene i Forskrift om grunnutdanning for yrkessjåfører (Yrkessjåførforskriften). Opplæringen er i 6 moduler, og er inndelt i fire hovedområder:

 • Bransjeteknikk
 • Transport og logistikk
 • Transport
 • Planlegging og drift

Dette gir delkompetanse i forhold til fagbrev som yrkessjåfør. Med tillegg av resterende teori, vil du etter å ha praktisert i yrket i minst 4,5 år kunne gå opp til fagprøve. Normalt er praksiskravet 5 år, men vårt kurs gir fradrag for 6 måneder.

Du kan søke finansieringsstøtte hos Statens lånekasse for utdanning.www.lanekassen.no

Kursplassene fordeles mellom søkere til dette kurstilbudet, og elever med lærekontrakt med en logistikkbedrift. Rettighetselever med lærekontrakt i yrkessjåførfaget har fortrinnsrett.

 

Kontakt

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med avdelingsleder:

Torgeir Holla - Avdelingsleder Teknologi- og industrifag

35 91 85 06 / 905 37 277

 

Svein Ivar Sæther - Avdelingsleder Yrkessjåfør

 

35 91 86 26 / 970 64 451

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 03.09.2020 kl.21.29