Søknader og skjema

Digitale skjema til bruk ved opplæring og eksamen

Du kommer direkte til fylkeskommunens side for digitale skjema her

Bytte av programfag, fremmedspråk og matematikk

Bytte av programfag
Fristen for å bytte programfag for 2020/2021 er ute

Bytte av matematikk
Fristene for å bytte matematikk for skoleåret 2020/2021 er ute.

Bytte av fremmedspråk
Fristen for å bytte fremmedspråk for skoleåret 2020/2021 er ute

Elevkort, oppdatering av kontaktinformasjon

Frist for å fylle ut skjema er innen 1. september. Skjemaet vil være tilgjengelig gjennom hele skoleåret.

Digital innsamling av kontaktinformasjon

Søknad om grense på opp til 15% udokumentert fravær

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer (forskrift til opplæringslova § 3-3).

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent.  Læreren må i alle tilfeller ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter.

Her finner du søknadsskjema

 

Samtykkeskjema

Skolen ønsker at samarbeidet mellom skole og elev / foresatte skal oppleves nært og nyttig. Når eleven blir myndig vil dette endre samarbeidsformen mellom foresatte og skole. Informasjon fra skolen til foresatte om elever som har fylt 18 år, kan fortsatt gis, men det krever samtykke fra eleven selv.

Vi ønsker som skole å tilby en ordning der foresatte for elever over 18 år gis anledning til å motta informasjon om elevens fravær, karakterer, varsler og vesentlige forhold som gjelder selve skolesituasjonen. Dersom elev over 18 år og foresatte ønsker en slik praksis, ber vi om at det krysses av og signeres på vedlagte skjema. Skjema leveres snarest mulig til skolekontoret for registrering. Vår erfaring er at et tett samarbeid mellom skole / hjem / elev også etter fylte 18 år, er positivt for elevens gjennomføring av videregående skole.

Samtykkeskjema

 

Søknad om permisjon fra opplæring

Søknad om permisjon fra opplæring gjelder ikke ferie, bare situasjoner beskrevet i Fraværsreglementet punkt 7.

Se fraværsreglement under Regler og Rettigheter

Søknadsskjema

Søknadsskjema om permisjon fra opplæring

Fritak for opplæring i skole i fremmedspråk for å ta privatisteksamen i morsmål

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.
Du har selv ansvar for å melde deg opp til privatisteksamen i morsmålet ditt, både skriftlig og muntlig. Dette må du gjøre i løpet av videregående opplæring. Du anbefales å avlegge eksamen på høsten når du går i Vg2.

Viktig: Du må kontakt avdelingsleder for språk (Carine Mork) om valg av språknivå:

Elever som IKKE har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen

 -
Må ha fremmedspråk nivå 1+2 på vgs (nivå 1 i Vg1 og Vg2, nivå 2 i Vg3).

 - Dette kan erstattes med å velge morsmål nivå 2 som privatist (det må sjekkes at det finnes eksamen i morsmålet)

 - De kan også velge å gå rett opp til nivå 3. Da teller det som fellesfag nivå 2 og programfag nivå 3. De får ett språkpoeng for nivå 3, og nivå 3 teller som et fordypningsfag i SSØ eller som et valgfritt programfag.

Elever som har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen

 -
Kan velge eksamen nivå 1

 - Kan velge å gå rett opp til eksamen nivå 2, da teller nivå 1 som fellesfag og nivå 2 som programfag= 0,5 språkpoeng.

 - Kan velge å gå rett opp til eksamen nivå 3: Nivå 1=fellesfag, nivå 2 som programfag, og nivå tre som programfag: 1,5 språkpoeng. Teller som fordypning SSØ eller valgfritt programfag.Oppmelding til privatisteksamen skjer via www.privatistweb.no. Frist for oppmelding er 15. september og 1. februar.

Har du avtale om å ta morsmål som privatist trenger du ikke betale (lukk nettlesereren når du kommer til betalingssiden på Privatistweb).

Muntlig eksamen i morsmål gjennomføres i Vestfold og Telemark eller i ett av nabofylkene.

Last ned tidligere eksamensoppgaver. Passord: Eksamen

Søknadsskjema
Søknad om fritak for opplæring i skole i fremmedspråkNB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak for vurdering i fremmedspråk

Ta kontakt med en av våre rådgivere om det skal søkes om fritak fra vurdering i fremmedspråk

Krav og søknadsskjema
Informasjon fra Statsforvalteren.

Læreplan, søknadsfrist og krav til dokumentasjon

Vestfold fylkeskommune: Norsk for språklige minoriteter

Søknadsskjema

Søknad om opplæring i norsk etter "Læreplan for språklige minoriteter med kort botid"

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

 

Krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet

Søknadsskjema

Klage på muntlig eller praktisk eksamen

Hva kan man klage på

På muntlig og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil med eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Klagefrist
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Søknadsskjema
Klage på muntlig eller praktisk eksamen

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

 

Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen

Hvis du får karakteren 1 i standpunkt eller til eksamen, eller var syk på eksamen, har du rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen. Dette gjelder kun eksamen påfølgende høst.
Aktuelle oppmeldinger

  • Ny eksamen (karakteren 1 til våreksamen)
  • Utsatt eksamen (ved dokumentert sykefravær til våreksamen). For trekkfag gjøres det nytt trekk.
  • Særskilt eksamen (karakteren 1 i standpunkt)

Forskrift til opplæringslova §3-33, 3-34 og 3-35

Oppmeldingsfrist
15. september

Skolen vil gi deg nærmere informasjon om eksamen i løpet av oktober.

Har du fått karakteren IV, må du melde deg opp til privatisteksamen.

Oppmeldingsskjema
Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne melde opp. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det
  

  

Publisert: 27.04.2021 Oppdatert: 28.06.2021 kl.16.09