Søknader og skjema

Digitale skjema til bruk ved opplæring og eksamen

Du kommer direkte til fylkeskommunens side for digitale skjema her

Bytte av programfag, fremmedspråk og matematikk

Bytte av programfag
Fristen for å bytte programfag for 2020/2021 er ute

Bytte av matematikk
Fristene for å bytte matematikk for skoleåret 2020/2021 er ute.

Bytte av fremmedspråk
Fristen for å bytte fremmedspråk for skoleåret 2020/2021 er ute

Elevkort, oppdatering av kontaktinformasjon

Frist for å fylle ut skjema er innen 1. september. Skjemaet vil være tilgjengelig gjennom hele skoleåret.

Digital innsamling av kontaktinformasjon

Søknad om grense på opp til 15% udokumentert fravær

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer (forskrift til opplæringslova § 3-3).

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent.  Læreren må i alle tilfeller ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter.

Her finner du søknadsskjema

 

Samtykkeskjema

Skolen ønsker at samarbeidet mellom skole og elev / foresatte skal oppleves nært og nyttig. Når eleven blir myndig vil dette endre samarbeidsformen mellom foresatte og skole. Informasjon fra skolen til foresatte om elever som har fylt 18 år, kan fortsatt gis, men det krever samtykke fra eleven selv.

Vi ønsker som skole å tilby en ordning der foresatte for elever over 18 år gis anledning til å motta informasjon om elevens fravær, karakterer, varsler og vesentlige forhold som gjelder selve skolesituasjonen. Dersom elev over 18 år og foresatte ønsker en slik praksis, ber vi om at det krysses av og signeres på vedlagte skjema. Skjema leveres snarest mulig til skolekontoret for registrering. Vår erfaring er at et tett samarbeid mellom skole / hjem / elev også etter fylte 18 år, er positivt for elevens gjennomføring av videregående skole.

Samtykkeskjema

Fritak for tidligere beståtte fag

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav
For å få fritak må du ha bestått faget (Forskrift til opplæringslova § 1-16, § 3-17 og §3-17 a.)

Hvis faget er tatt ved privatskole eller utenfor Vestfold, må kompetansebevis med signatur og stempel legges ved søknaden.

Søknadsfrist: 15. september
Etter utgått frist: Kontakt eksamensansvarlig ved skolen.

Søknadsskjema
Søknadsskjema om fritak for tidligere beståtte fag.

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Fagkoder
1. trinn:
Matematikk, 1P-Y: MAT1001
Naturfag: NAT1001

2. trinn:
Engelsk: ENG1003
Kroppsøving: KRO1005
Norsk: NOR1206
Samfunnsfag: SAF1001

 

Søknad om permisjon fra opplæring

Søknad om permisjon fra opplæring gjelder ikke ferie, bare situasjoner beskrevet i Fraværsreglementet punkt 7.

Se fraværsreglement under Regler og Rettigheter

Søknadsskjema

Søknadsskjema om permisjon fra opplæring

 

Deltidselev

Søknad om status som deltidselev er forskriftsfestet: Fylkeskommunen avgjer om søknaden frå ein fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilgast. Søknaden frå ein elev som er teken inn som fulltidselev, om å bli deltidselev etter at vedtak om inntak er gjort, kan berre bli innvilga når det ligg føre tungtvegande grunnar. (Forskrift til opplæringslova § 6-5)

For elever i videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune er det krav om at søknaden er gjort i samråd med avdelingsleder og rådgiver ved skolen. Detaljert framdriftsplan for ditt utdanningsløp i videregående skole skal legges ved.

Krav til søknaden
Søknaden må gjøres i samråd med avdelingsleder og rådgiver, og et alternativt utdanningsløp skal planlegges og lastes opp som vedlegg.

Søknadsskjema
Søknad om deltidselev

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

 

Studiedag før eksamen

 - Ny eksamen (eksamen påfølgende høst på grunn av stryk til våreksamen)

 - Utsatt eksamen (eksamen påfølgende høst ved dokumentert sykefravær til våreksamen)

 - Særskilt eksamen (eksamen påfølgende høst på grunn av stryk i standpunktkarakter)

 - Privatist eksamen (eksamen i nye fag eller fag uten vurderingsgrunnlag/IV)

Elever får én studiedag før hver eksamen. Dette gjelder også ved ny, utsatt og særskilt eksamen. Studiedagen kan organiseres som lesedag eller en kombinasjon av fagtorg og lesedag. Dersom eksamen har forberedelsesdag er denne å regne som studiedag.

Innvilget studiedag skal ikke fremkomme som fravær på kompetansebevis/vitnemål.

Du kan ikke søke om studiedag for eksamen med obligatorisk forberedelsesdag. Studiedag kan ikke tas i forbindelse med ferie, fridager og offentlige høytidsdager som er fastsatt i årsplanen.

Om fravær i ordensreglementer

Privatist

Når elever tar fag som privatist, gis det én studiedag for hver eksamensperiode for eksamen uten forberedelsesdag. Eksamen med forberedelsesdag kommer i tillegg. Studiedag i forbindelse med privatisteksamen innvilges etter søknad til avdelingsleder.

Søknadsskjema
Søknad om studiedag før eksamen

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om studiedag. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

 

Særskilt tilrettelegging eksamen og fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve

Elever, privatister, lærlinger og lærekandidater med behov for særskild tilrettelegging kan søke om å få lagt forholda til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Tiltakene må være tilpasset den enkeltes behov så langt det er mulig.

Særskilt tilrettelegging skal avhjelpe ved fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, ikke manglende kompetanse eller kunnskaper.

Tilrettelegginger

 - Utvidet tid
 - Opplesing av oppgave
 - Digitale hjelpemidler iht vedlagt dokumentasjon
 - Skriftlig-muntlig i stedet for skriftlig
 - Skriftlig i stedet for muntlig
 - Skjermet eksamensplass
 - Skrivehjelp
 - Assistent
 - Døvetolk
 - Annet

Krav
For å få særskilt tilrettelegging, må du legge ved sakkyndig uttalelse fra f.eks lege, PPT eller psykolog. Dokumentasjonen må være av nyere dato med mindre årsaken er av permanent karakter. Dokumentasjonen må beskrive og begrunne tilretteleggingstiltaket det søkes om.

Særskilt tilrettelegging er hjemlet i forskrift til Opplæringslova:

§ 3-29.Særskild tilrettelegging av eksamen (gjelder elever og privatister)

§ 3-58.Særleg tilrettelegging av fag-/sveineprøva, praksisbrevprøva og kompetanseprøva (gjelder lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater)

Søknadsskjema
Søknad om særskilt tilrettelegging eksamen og fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om særskilt tilrettelegging. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar kan få fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får ikkje kan vurderast med karakter. (Forskrift til opplæringslova § 3-20)

Krav
Før du søker  du i forkant ha vært til samtale med faglærer i kroppsøving.

For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Søknadsskjema
Søknad om fritak for vurdering med karakter i kroppsøving

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.
Krav
For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Ett av kravene må være oppfylt for å få fritak fra vurdering med karakter (Forskrift til opplæringslova § 3-19)

Du har rett til fritak hvis du:

 - På grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av sakkyndig, har problemer med å klare begge målformene
 - Ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole
 - Oppfylte vilkårene for fritak fra opplæring eller vurdering i skriftlig sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak. 

Du kan få fritak hvis du har hatt:

 - Rett til særskilt språkopplæring
 - Opplæring i norsk på internasjonale/utenlandske skoler

Søknadsskjema
Søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak for opplæring i skole i fremmedspråk for å ta privatisteksamen i morsmål

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.
Du har selv ansvar for å melde deg opp til privatisteksamen i morsmålet ditt, både skriftlig og muntlig. Dette må du gjøre i løpet av videregående opplæring. Du anbefales å avlegge eksamen på høsten når du går i Vg2.

Viktig: Du må kontakt avdelingsleder for språk (Carine Mork) om valg av språknivå:

Elever som IKKE har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen

 -
Må ha fremmedspråk nivå 1+2 på vgs (nivå 1 i Vg1 og Vg2, nivå 2 i Vg3).

 - Dette kan erstattes med å velge morsmål nivå 2 som privatist (det må sjekkes at det finnes eksamen i morsmålet)

 - De kan også velge å gå rett opp til nivå 3. Da teller det som fellesfag nivå 2 og programfag nivå 3. De får ett språkpoeng for nivå 3, og nivå 3 teller som et fordypningsfag i SSØ eller som et valgfritt programfag.

Elever som har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen

 -
Kan velge eksamen nivå 1

 - Kan velge å gå rett opp til eksamen nivå 2, da teller nivå 1 som fellesfag og nivå 2 som programfag= 0,5 språkpoeng.

 - Kan velge å gå rett opp til eksamen nivå 3: Nivå 1=fellesfag, nivå 2 som programfag, og nivå tre som programfag: 1,5 språkpoeng. Teller som fordypning SSØ eller valgfritt programfag.Oppmelding til privatisteksamen skjer via www.privatistweb.no. Frist for oppmelding er 15. september og 1. februar.

Har du avtale om å ta morsmål som privatist trenger du ikke betale (lukk nettlesereren når du kommer til betalingssiden på Privatistweb).

Muntlig eksamen i morsmål gjennomføres i Vestfold og Telemark eller i ett av nabofylkene.

Last ned tidligere eksamensoppgaver. Passord: Eksamen

Søknadsskjema
Søknad om fritak for opplæring i skole i fremmedspråkNB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak for vurdering i fremmedspråk

Ta kontakt med en av våre rådgivere om det skal søkes om fritak fra vurdering i fremmedspråk

Krav og søknadsskjema
Informasjon fra Statsforvalteren

Opplæring i norsk etter "Læreplan for språklige minoriteter med kort botid"

Elever i videregående opplæring kan søke hvis de har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven og kortere enn 6 års botid på eksamenstidspunktet. Det er bare de årene man har bodd i Norge i opplæringspliktig alder (6-16 år) som teller som botid.

Voksne deltakere i videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 kan følge læreplanen hvis de har et annet morsmål enn norsk og samisk og har enkeltvedtak som inneholder særskilt språkopplæring. Voksne har ikke rett til særskilt språkopplæring, men opplæringen skal tilpasses den enkelte voksne og skoleeier kan ta inn særskilt språkopplæring i et enkeltvedtak om hvilket opplæringstilbud den voksne skal få.

Privatister kan ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang. Fra år 2021 blir det også et krav at privatisten ikke tidligere har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk.

Søknaden krever følgende dokumentasjon:

  • Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring (gjelder ikke privatister).
  • Bostedsattest med adressehistorikk, alternativt dokumentasjon på grunnskoleopplæring i utlandet må legges ved (gjelder ikke voksne deltakere i videregående opplæring). Adressehistorikk bestilles i feltet for "Fritekst eller Kommentarer" i søknadsskjema om "Bostedsattest" fra skatteetaten.
  • Oppholdstillatelse.

Læreplan, søknadsfrist og krav til dokumentasjon

Vestfold fylkeskommune: Norsk for språklige minoriteter

Søknadsskjema

Søknad om opplæring i norsk etter "Læreplan for språklige minoriteter med kort botid"

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

 

Krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet

Søknadsskjema

Klage på muntlig eller praktisk eksamen

Hva kan man klage på

På muntlig og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil med eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Klagefrist
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Søknadsskjema
Klage på muntlig eller praktisk eksamen

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Klage på karakter ved skriftlig eksamen

Hvem kan klage
Eleven har rett til å klage. Hvis eleven er under 15 år, må foresatte godkjenne at eleven klager. Hvis eleven er under 18 år, kan foresatte klage på vedtak om standpunktkarakter eller enkeltvedtak som eksempler over selv om eleven ikke ønsker å klage selv. Foresatte har selvstendig klagerett.

Når er fristen for å klage
Klagefristen er 10 dager fra kunngjøring eller fra det tidspunkt som klager burde ha gjort seg kjent med standpunktkarakter eller enkeltvedtak som eksempler over. Hvis klager ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, blir fristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelse.

Klagefrist våreksamen 2021

Avlyst våren 2021

Klagefrist høsteksamen 2021
Dato kommer

Mer informasjon
Utdanningsdirektoratet: Klage på eksamenskarakter
Vestfold og Telemark fylkeskommune: Utfyllende informasjon om eksamensresultater, klager o.l.

Søknadsskjema
Klage på karakter ved skriftlig eksamen

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Klage på vurdering - Standpunkt, orden, atferd mm.

Informasjon om klage på standpunkt finnes på fylkeskommunens nettsider under Regler og rettigheter

Hvem behandler klagen på standpunktkarakter 
Klagen behandles først av skolen.

Søknadsskjema
Klage på vurdering  - standpunkt, orden og atferd mm.

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen

Hvis du får karakteren 1 i standpunkt eller til eksamen, eller var syk på eksamen, har du rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen. Dette gjelder kun eksamen påfølgende høst.
Aktuelle oppmeldinger

  • Ny eksamen (karakteren 1 til våreksamen)
  • Utsatt eksamen (ved dokumentert sykefravær til våreksamen). For trekkfag gjøres det nytt trekk.
  • Særskilt eksamen (karakteren 1 i standpunkt)

Forskrift til opplæringslova §3-33, 3-34 og 3-35

Oppmeldingsfrist
15. september

Skolen vil gi deg nærmere informasjon om eksamen i løpet av oktober.

Har du fått karakteren IV, må du melde deg opp til privatisteksamen.

Oppmeldingsskjema
Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne melde opp. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det
  

  

Publisert: 27.04.2021 Oppdatert: 04.06.2021 kl.07.59