Lokale skjema Nøtterøy vgs

Her finner du skolens egne skjema.
Søknad om grense på opp til 15% udokumentert fravær

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer (forskrift til opplæringslova § 3-3).

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent.  Læreren må i alle tilfeller ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter.

Her finner du søknadsskjema

 

Samtykkeskjema

Skolen ønsker at samarbeidet mellom skole og elev / foresatte skal oppleves nært og nyttig. Når eleven blir myndig vil dette endre samarbeidsformen mellom foresatte og skole. Informasjon fra skolen til foresatte om elever som har fylt 18 år, kan fortsatt gis, men det krever samtykke fra eleven selv.

Vi ønsker som skole å tilby en ordning der foresatte for elever over 18 år gis anledning til å motta informasjon om elevens fravær, karakterer, varsler og vesentlige forhold som gjelder selve skolesituasjonen. Dersom elev over 18 år og foresatte ønsker en slik praksis, ber vi om at det krysses av og signeres på vedlagte skjema. Skjema leveres snarest mulig til skolekontoret for registrering. Vår erfaring er at et tett samarbeid mellom skole / hjem / elev også etter fylte 18 år, er positivt for elevens gjennomføring av videregående skole. Les mer

Samtykkeskjema

 

Søknad om permisjon fra opplæring

Søknad om permisjon fra opplæring gjelder ikke ferie, bare situasjoner beskrevet i Fraværsreglementet punkt 7 og i forskrift til Opplæringslova § 3-47

Se fraværsreglement under Regler og Rettigheter

Søknadsskjema

Søknadsskjema om permisjon fra opplæring

 

 

 

Publisert:

27.04.2021

Oppdatert:

11.05.2021 kl.12.35