Valg av programfag

På denne siden vil du finne oversikt over hvilke programfag du kan velge for neste skoleår. Det vil bli gitt informasjon i klassene og via skolens hjemmeside

Praktisk informasjon rundt programfagvalget

 • Klassevis informasjon om programfagvalg i Vg1 og Vg2 skjer første uke i januar 2020
 • Valg av programfag skjer i uke 3, 18-24. januar. En link blir gjort tilgjengelig, logg inn med Feide. MERK! Valget kan bare gjøres én gang.
 • Veiledning for innlogging til valg av programfag

Informasjon til foresatte/foreldre, tirsdag 12. januar 2021:

Digitalt foreldremøte med informasjon om valg av programfag - Møtelinken fører deg til en side hvor du får tre valg, og her er det raskest å velge: "Fortsett i denne nettleseren". Vel møtt!

Presentasjon fra møtet om valg av programfag

Programfagtilbudet

Programfagtilbudet for studiespesialiserende ved Porsgrunn videregående skole er stort og variert . På PVS kan du velge fag på tvers av programomårdene. Igangsetting av programfag forutsetter at tilstrekkelig mange ønsker faget. Ved overtegning fordeles plassene etter inntakspoeng.

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Historie og filosofi 1

Hvem kan velge Historie og filosofi 1?

Det kreves ingen spesiell faglig bakgrunn for å ta Historie og filosofi 1. Faget er grunnlaget for å kunne velge Historie og filosofi 2 på VG3.
Historie og filosofi passer godt for deg som er interessert i sammenhengen mellom det du lærer på skolen, det som skjer i samfunnet generelt og i ditt eget liv. Det er faget for deg som er nysgjerrig og som liker en god samtale og meningsutveksling. Faget vil lære deg ferdigheter og kunnskap som er nyttig og spennende i den videre utdanningen din og i de andre skolefagene dine. Skal du studere på et universitet, må du ta ex.fil og da vil dette faget være veldig relevant. Historie og filosofi er et viktig fag både for de som er opptatt av realfag, samfunnsfag og språkfag.

Hva lærer du i Historie og filosofi 1?

Faget er opptatt av at du skal bli bedre kjent med hvordan tanker og ideer har formet verden slik vi kjenner den i dag. Her vil du lære om hvordan vi og verden er og blir formet av menneskets tenkning via
• politikk og ideologier
• miljø og forbruk
• økonomi og samfunn
• vitenskap og teknologi
• religion og mytologi

Hvorfor velge Historie og filosofi ?

• Fordi det er behov i samfunnet for folk som kan tenke selv, se sammenhenger og være kritiske
• Fordi faget vil gi deg innsikt i viktige sammenhenger i livet og verden
• Fordi du mener det er bedre å være bevisst og tenke selv enn å følge med strømmen
• Fordi folks måte å tenke på former verden, og fordi den verden du forholder deg til, former  tenkemåten din
• Fordi det er et fag som gir deg mulighet til å se og påvirke de tanke- eller verdisystemer som former verden rundt deg
• Fordi det ikke finnes èn sannhet, men flere perspektiver og sider som må belyses, drøftes og diskuteres


I faget vil du jobbe med mange og varierte arbeidsmåter fra filosofisk samtale, diskusjoner, tekstskriving, filmer, dokumentarer, gruppearbeid mm.
I Historie og filosofi 1, kan du bli trukket ut til en muntlig eksamen. Standpunktvurderingen i faget vil derimot være basert på både skriftlige og muntlige vurderingssituasjoner som tar utgangspunkt i at du skal få vist det du kan i faget.  
I Historie og filosofi 2 kan du bli trukket ut i enten en skriftlig eller muntlig eksamen. Standpunktkarakteren vil derfor være basert både på muntlige og skriftlige vurderingssituasjoner. 

Læreplan i historie og filosofi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (Høringsutkast)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

Spansk nivå III

Hvem kan velge spansk nivå III?
Du som har avsluttet spansk nivå II kan velge å fortsette med spansk nivå III. Faget bygger videre på kompetansemålene i nivå II.

For spansk nivå III får du ett tilleggspoeng.

Hva lærer du om i spansk nivå III?
Faget gir grunnlag for å kunne kommunisere godt i møte med spansktalende mennesker. Det blir lagt vekt på både muntlige og skriftlige ferdigheter, du fordyper deg i spansk språk og spansktalende lands kultur, samfunnsliv, livsvilkår, historie, kunst og litteratur. I faget jobbes det for eksempel med spansk musikk, litteratur, film, historie.

På slutten av året er målsetningen at du skal kunne skrive og lese lengre tekster, og kommunisere om mange forskjellige temaer.

Hvorfor velge spansk nivå III?
Å beherske spansk kan åpne opp for større muligheter i arbeidslivet og for studier i spansktalende land. Du kan f. eks arbeide innen det offentlige eller du kan også arbeide innen reiseliv, eksportrettet industri og/eller importrelatert næring.

Liker du spansk, har lyst til å lære mer, og trives med å jobbe med fremmedspråk er spansk nivå III et fag for deg.

Vil du vite mer?

Læreplan i fremmedspråk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (PSP01‑02)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

Tysk nivå III

Hvem kan velge tysk nivå III?
Du som har avsluttet tysk nivå II kan velge å fortsette med tysk nivå III. Faget bygger videre på kompetansemålene i nivå II.

For tysk nivå III får du ett tilleggspoeng.

Hva lærer du om i tysk nivå III?
Faget gir grunnlag for å kunne kommunisere godt i møte med tysktalende mennesker. Det blir lagt vekt på både muntlige og skriftlige ferdigheter, du fordyper deg i tysk språk og tysktalende lands kultur, samfunnsliv, livsvilkår, historie, kunst og litteratur. I faget jobbes det for eksempel med tysk musikk, litteratur, film, historie.

På slutten av året er målsetningen at du skal kunne skrive og lese lengre tekster, og kommunisere om mange forskjellige temaer.

Hvorfor velge tysk nivå III?
Å beherske tysk kan åpne opp for større muligheter i arbeidslivet og for studier i tysktalende land. Du kan f. eks arbeide innen det offentlige eller du kan også arbeide innen reiseliv, eksportrettet industri og/eller importrelatert næring.

Liker du tysk, har lyst til å lære mer, og trives med å jobbe med fremmedspråk er tysk nivå III et fag for deg.

Vil du vite mer?

Læreplan i fremmedspråk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (PSP01‑02)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

Samfunnsfaglig engelsk

Hvem kan velge samfunnsfaglig engelsk?
Kan velges av VG3 SF-elever og bygger på programfaget internasjonal engelsk (Engelsk 1).

Hva lærer du om i samfunnsfaglig engelsk?
Faget dreier seg i hovedsak om historie, politikk, sosiale og økonomiske forhold i Storbritannia og USA samt litteratur etter år 1900. Faget tar også for seg noen regionale og internasjonal konflikter i engelskspråklige land.

Hvorfor velge samfunnsfaglig engelsk? 
Faget passer for deg som er opptatt av samfunnsforhold og spesielt interessert i Storbritannia og USA. Det er et svært nyttig fag om du ønsker å studere videre innen språk og/eller samfunnsfag på høyskole- og universitetsnivå.

Vil du vite mer?

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENG4-01)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

Engelsk 1

Hvem kan velge engelsk 1?
Kan velges av både VG2- og VG3 SF-elever.

Hva lærer du om i engelsk 1?
Faget åpner for å bruke engelsk til å kommunisere om varierte emner som globale utfordringer, flerkulturelle samfunn, media, internasjonale utdannings- og jobbmuligheter.
Faget tar også for seg moderne litteratur fra etter 1950. Du utvikler dine muntlige og skriftlige ferdigheter. Gode engelskkunnskaper blir mer og mer nødvendig for å kunne lykkes med studier og i yrkeslivet både i Norge og resten av verden.

Hvorfor velge engelsk 1?
Faget passer for deg som vil videreutvikle engelskferdighetene dine, er interessert i internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, media og litteratur.

Vil du vite mer?

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENG04‑02)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

Entreprenørskap og bedriftsutvikling I (EB1)


Hvem kan velge EB1?  
Det kreves ingen spesiell faglig bakgrunn for å ta EB1. Faget er grunnlaget for å kunne velge EB2 på VG3.

Hva lærer du i EB1?
Entreprenørskap skal gi deg kunnskap og erfaringer som er sentrale for å etablere levedyktige virksomheter med fokus på bærekraft og sosialt entreprenørskap. Faget gir både teoretisk og praktisk erfaring med entreprenørskap. Du vil i løpet av året starte, drive og avvikle din egen bedrift sammen med noen andre i klassen. Du være med i konkurranser både på skolen og på fylkesnivå.

Faget gir deg god trening i å tenke analytisk og med både jobbe selvstendig og tverrfaglig i team. Faget ufarliggjør det å starte egen bedrift og har ledet til mange nye gründere.

Hvorfor velge EB1?
Lyst til å jobbe mer praktisk, samarbeide i team.

Ønsker du å løse et sosialt problem, oppfinne nye produkter eller skape en bærekraftig bedrift? Entreprenørskap gir deg kunnskap og verktøy for å realisere dette. 

Vil du vite mer?

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (Høringsutkast)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

Entreprenørskap og bedriftsutvikling II (EB2)

Hvem kan velge EB2?
Faget kan velges både på VG2 og VG3. Erfaringsmessig er det lurt å ta EB1 før EB2.

Hva lærer du i EB2?

Du skal få kunnskap og forståelse for 3 hovedområder:

Hovedområde 1
Bedriftsutvikling handler om hvordan en virksomhet kan utvikles. Det dreier seg om videreutvikling av forretningsideer, behovet for endring av selskapsformer, ulike strategier for ledelse, organisering, økonomi, personalpolitikk, markedsføring, etikk og miljø.

Hovedområde 2
Innovasjon handler om hvordan virksomheter kan øke konkurranseevne og verdiskaping gjennom innovasjon knyttet til produkt, produksjonsprosesser, ledelse, bedriftskultur og forretningsmodeller

Hovedområde 3
Internasjonalisering dreier seg om hvordan norske virksomheter kan være aktører i internasjonale markeder.

Hvorfor velge EB2?
Synes du det er spennende å vite om ulike bedriftsøkonomiske teorier og bruke disse til å beskrive og drøfte ulike bedriftsøkonomiske problemstillinger i praktiske caseoppgaver? Lurer du på om økonomi kan være et studium for deg?

Vil du vite mer?

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (Høringsutkast)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

Kommunikasjon og kultur 1 (KK1)

Hvem kan velge faget kommunikasjon og kultur 1?  

Faget kan velges av både VG2 og VG3-elever på SF.  

Hva lærer du om i Kommunikasjon og kultur 1?  

Kommunikasjon og kultur er faget for deg som er interessert i å forstå hvordan mennesker kommuniserer med hverandre i en globalisert og kompleks verden. Faget fokuserer på hvordan mennesker fra ulike kulturer møtes og kommuniserer. Det fokuserer også på hvordan teknologi påvirker kommunikasjon og vår identitet. I faget jobber vi både med å fortolke tekster som andre har laget og med å skape våre egne tekster.  

Hvorfor velge Kommunikasjon og kultur 1?  

I det globale arbeidslivet er det en fordel å ha god kommunikasjons- og kulturkunnskap. Faget gir også et godt grunnlag for videre utdanning i praktiske og teoretiske kommunikasjonsfag. Programfaget kommunikasjon og kultur gjør deg i stand til å delta aktivt og effektivt i informasjonssamfunnet. Faget passer godt for deg som tenker deg til utlandet for å studere eller jobbe i internasjonale bedrifter eller organisasjoner, eller for deg som skal jobbe med mennesker. Innenfor alle serviceyrker er det en fordel å kunne noe om kommunikasjon og kultur, for eksempel politi, sykepleier, lærer, reiseliv, kundebehandling etc.  

Kommunikasjon og kultur 3 bygger på kommunikasjon og kultur 1.

Vil du vite mer?

Læreplan i kommunikasjon og kultur - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (Høringsutkast)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

Kommunikasjon og kultur 3 (KK3)

Hvem kan velge faget kommunikasjon og kultur 3?

Faget kan velges av VG3-elever på SF. Kommunikasjon og kultur 3 bygger videre på KK1.

Hva lærer du om i Kommunikasjon og kultur 3? 

Kommunikasjon og kultur er faget for deg som er interessert i å fordype deg i kommunikasjon og kultur, både på en praktisk og en teoretisk måte. KK3 og KK1 har noen overlappende emner, men KK3 går mer i dybden. Faget fokuserer på hvordan kulturelle faktorer påvirker mellommenneskelige relasjoner og sosiale strukturer. Det fokuserer også på hvordan teknologi og globalisering påvirker vår kommunikasjon og identitet. I faget jobber vi både med å fortolke tekster og skape våre egne. KK3 inneholder også en egen forskningsdel, der elevene skal undersøke et selvvalgt emne etter en forskningsmal.

Hvorfor velge Kommunikasjon og kultur 3? 

I det globale arbeidslivet er det en fordel å ha god kommunikasjons- og kulturkunnskap. Faget gir også et godt grunnlag for videre utdanning i praktiske og teoretiske kommunikasjonsfag, på samme måte som KK1. Programfaget kommunikasjon og kultur gjør deg i stand til å delta aktivt og effektivt i informasjonssamfunnet. Faget passer godt for deg som tenker deg til utlandet for å studere eller jobbe i internasjonale bedrifter eller organisasjoner, eller for deg som skal jobbe med mennesker. Innenfor alle serviceyrker er det en fordel å kunne noe om kommunikasjon og kultur, for eksempel politi, sykepleier, lærer, reiseliv, kundebehandling etc. 

Kommunikasjon og kultur 3 bygger på kommunikasjon og kultur 1.

Vil du vite mer?

Læreplan i kommunikasjon og kultur - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (Høringsutkast)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

Markedsføring og ledelse I (ML1)

Hvem kan velge Markedsføring og ledelse 1?
Faget kan velges av alle elever i VG 2 og VG 3. Faget er grunnlaget for å velge markedsføring og ledelse 2.

Hva lærer du om i Markedsføring og ledelse 1?
Faget skal gi kunnskap om og praktisk innføring i sentrale markedsføringsteorier, markedsstrategier og problemstillinger knyttet til personalledelse. Markedsføring og ledelse skal utvikle forståelse for hvordan teoriene kan anvendes til å utarbeide konkrete markedsføringsstrategier og iverksette tiltak. Videre skal faget gi innsikt i hva menneskelige ressurser betyr i en organisasjon, og hvordan ledelse utvikler og setter rammer for den.

Faget skal gi innblikk i hvordan organisasjoner arbeider for å synliggjøre tilbud og påvirke forbruket, og bidra til økt forståelse for hvilken rolle organisasjoner spiller i samfunnet. Markedsføring og ledelse skal utvikle kunnskap om hvordan en organisasjon fungerer internt og eksternt, og synliggjøre det samfunnsansvar en organisasjon har.

Hvorfor velge markedsføring og ledelse 1?
Med utgangspunkt i virkelighetsnære, praktiske problemstillinger utvikler du evnen til kritisk tenkning i møte med ulike typer av kilder. I opplæringen oppmuntres du til å være kreativ, reflektert, løsnings- og samarbeidsorientert.

Opplæringen i faget skal stimulere læringsviljen gjennom en nær tilknytning til næringslivet, og motivere til videre studier, entreprenørskap, arbeid og livslang læring.

Vil du vite mer?

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (Høringsutkast)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

Markedsføring og ledelse II (ML2)

Hvem kan velge Markedsføring og ledelse 2?
Faget kan velges av alle elever som har hatt markedsføring og ledelse 1.

Hva lærer du om i Markedsføring og ledelse 2?
Faget skal gi kunnskap om og praktisk innføring i sentrale markedsføringsteorier, markedsstrategier og problemstillinger knyttet til personalledelse. Markedsføring og ledelse skal utvikle forståelse for hvordan teoriene kan anvendes til å utarbeide konkrete markedsføringsstrategier og iverksette tiltak. Videre skal faget gi innsikt i hva menneskelige ressurser betyr i en organisasjon, og hvordan ledelse utvikler og setter rammer for den.

Markedsføring og ledelse skal gi innblikk i hvordan organisasjoner arbeider for å synliggjøre tilbud og påvirke forbruket, og bidra til økt forståelse for hvilken rolle organisasjoner spiller i samfunnet. Markedsføring og ledelse skal utvikle kunnskap om hvordan en organisasjon fungerer internt og eksternt, og synliggjøre det samfunnsansvar en organisasjon har.

Hvorfor velge markedsføring og ledelse 2?
Med utgangspunkt i virkelighetsnære, praktiske problemstillinger utvikler du evnen til kritisk tenkning i møte med ulike typer av kilder. I opplæringen oppmuntres du til å være kreativ, reflektert, løsnings- og samarbeidsorientert.

Opplæringen i faget skal stimulere læringsviljen gjennom en nær tilknytning til næringslivet, og motivere til videre studier, entreprenørskap, arbeid og livslang læring.

Vil du vite mer?

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (Høringsutkast)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

Psykologi I og II

Hvem kan velge Psykologi?
Alle kan velge faget psykologi. Du trenger ikke ha spesielle forutsetninger. Faget består av to ulike moduler, Psykologi 1 og Psykologi 2. De kan velges uavhengig av hverandre. Det kan være en fordel å ha hatt Psykologi 1 før man tar Psykologi 2, men det er ikke noe krav.

Hva lærer du om i Psykologi?
Psykologi er et fag som er nyttig for å forstå seg selv og andre, tanker og følelser og sosiale forhold.

I Psykologi 1 lærer du om mennesket som individ, om utviklingen fra barn til voksen, om hvordan man lærer, tenker og opplever virkeligheten. Psykisk helse er sentralt, hvordan man for eksempel takler stress og belastninger i hverdagen.

I Psykologi 2 lærer du mer om mennesket i samspill med andre, om hvordan grupper vi er i kan påvirke oss positivt og negativt, om kommunikasjon, og om hva som kan påvirke og forebygge den psykiske og fysiske helsen vår.

Hvorfor velge Psykologi?
Er du interessert i å vite mer om deg selv og hvorfor du tenker og opplever ting som du gjør? Er du nysgjerrig på hvordan mennesker påvirker hverandre, og hvordan du kan forstå hverdagen bedre? Da er kanskje faget Psykologi noe for deg.

Læreplan i psykologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (Høringsutkast)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

Rettslære I og II

Hvem kan velge Rettslære?
Rettslære kan velges på både Vg2 og Vg3. På Vg2 tilbys Rettslære 1, mens Rettslære 2 tilbys på Vg3. Rettslære 2 kan velges uavhengig av Rettslære 1, men erfaringsmessig er det lurt å ta Rettslære 1 først.

Hva lærer du om i Rettslære?
Du får kunnskap om og forståelse av de lover og regler som det norske og internasjonale samfunnet bygger på. Du utvikler evnene dine til å bruke og tolkene lovene, og du lærer å bruke juridisk metode for å se en sak fra flere sider og vurdere og løse juridiske problem, som både oppleves praktiske og relevante.

Rettslære 1 tar for seg områdene familierett, arverett, arbeidsrett og strafferett, mens Rettslære 2 tar for seg metodelære, kjøps- og forbrukerrett, avtalerett, erstatningsrett, forvaltningsrett og menneskerettigheter.

Hvorfor velge rettslære?
Synes du det er spennende å vite hvordan lover og regler brukes for å løse problemer i samfunnet? Liker du å sette deg inn i teori og jobbe med problemstillinger? Liker du å skrive resonnerende tekster? Kunne du tenke deg å studere juss? Da kan Rettslære være et fag for deg.

Vil du vite mer? 

Læreplan i rettslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (Høringsutkast)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

Samfunnsøkonomi

Informasjon kommer

Sosialkunnskap

Hvem kan velge Sosialkunnskap?
Alle Vg3-elever kan velge faget. Sosialkunnskap inngår i en faggruppe som samlet kalles Politikk, individ og samfunn. De andre fagene i denne gruppen er Sosiologi og sosialantropologi og Politikk og menneskerettigheter. Hvis du kombinerer disse fagene, regnes det som faglig oppfølging. Erfaringsmessig er det lurt å ha gjennomført Sosiologi og sosialantropologi, eventuelt Samfunnsgeografi, på Vg2 før man tar Sosialkunnskap på Vg3.

Hva lærer du om i Sosialkunnskap?
I Sosialkunnskap lærer du mye spennende om samspillet mellom mennesker og samfunn: Hva er med på å påvirke oss mennesker? Hvorfor oppfører vi oss som vi gjør? Hvordan påvirker vi samfunnet tilbake? Hovedtemaene i faget er livsfasene, sosiale problemer, velferdsforskjeller, menneskerettigheter og velferdsstat, og samfunnsvitenskapelig metoder.

I undervisningen jobber vi med aktuelle nyhetssaker, filmer, drøftingsoppgaver og ulike samfunnsdebatter. Det å kunne se en sak fra flere sider, samt å være kritisk, er viktige ferdigheter i faget.

Hvorfor velge Sosialkunnskap?
Dette er et fag som hjelper deg å forstå de mange ulike sammenhengene i samfunnet vårt. Så hvis du ønsker å forstå mer både av samfunnet du selv er en del av, og av hva som skjer i resten av verden, bør du velge Sosialkunnskap!

Vil du vite mer?

Læreplan i sosialkunnskap - programfag i utdanningsprogram for studiespesialiserende (Høringsutkast)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

Sosiologi og sosialantropologi

Hvem kan velge Sosiologi og sosialantropologi?
Faget kan velges av alle elever på Vg2 og Vg3. Sosiologi og sosialantropologi inngår i en faggruppe som samlet kalles Politikk, individ og samfunn. De andre fagene i denne gruppen er Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsgeografi og Sosialkunnskap. Hvis du kombinerer disse fagene, regnes det som faglig oppfølging.

Hva lærer du om i Sosiologi og sosialantropologi?
Du lærer om særtrekk ved ulike typer samfunn, hvordan samfunnet påvirker deg og hvordan du kan påvirke samfunnet. Viktig temaer i undervisningen er kultur, sosialisering, hvorfor noen faller ut av skolen eller blir kriminelle, hva mediene gjør med oss, arbeidsliv og produksjon i ulike samfunn, hvorfor noen er fattige og noen er rike, eller hvilken rolle religionen har i samfunnet. Vi er også opptatt av å finne ut hva som skaper og opprettholder ulikhet og forskjeller mellom kjønnene i ulike kulturer og samfunnstyper.

Hvorfor velge Sosiologi og sosialantropologi?
Er du en samfunnsengasjert elev? Dette faget handler om hva som gjør deg til den du er, hva du styres av og hva som påvirker deg. Du lever i et samfunn, en kultur, et fellesskap og i en globalisert verden, og det er svært avgjørende for hvem du er og blir.

Vil du vite mer?

Læreplan i sosiologi og sosialantropologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (Høringsutkast)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

Politikk og menneskerettigheter

Hvem kan velge Politikk og menneskerettigheter?
Faget kan velges av elever på både Vg2 og Vg3. Erfaringsmessig er det lurt å ha gjennomført Sosiologi og sosialantropologi eller Samfunnsgeografi på Vg2 før man tar dette faget på Vg3.

Hva lærer du om i Politikk og menneskerettigheter?
Faget handler om menneskerettigheter og politikk i Norge og internasjonalt. Du får muligheten til å lære om demokrati og diktatur, politiske partier, demokratiske valg, internasjonale samarbeid og organisasjoner som FN og EU, media, menneskerettighetsbrudd, globalisering, krig og konflikt.

I faget vil du jobbe med aktuelle nyhetssaker, filmer, drøftingsoppgaver, politiske debatter og presentasjoner. Evnen til å kunne se en sak fra flere sider og være kritisk er viktig. Faget har ansvar for å arrangere skolevalg hvert andre år, noe som er veldig interessant og lærerikt. Gjennom et spennende besøk på Stortinget vil du lære mer om norsk demokrati og maktbegrepet.

Hvorfor velge Politikk og menneskerettigheter?
Å forstå politikk og være bevisst menneskerettigheter er en stor fordel både som student og som borger i et demokrati. Liker du å følge med i nyhetsbildet, diskutere politikk og skrive drøftingsoppgaver for å forstå det samfunnet vi lever i, er politikk og menneskerettigheter et fag for deg.

Vil du vite mer?

Læreplan i politikk og menneskerettigheter - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (Høringsutkast)

Kontaktperson: Avdelingsleder Olav Marius Andersen

 

Programområde for realfag

Biologi I

Hvem kan velge Biologi 1?
Faget kan velges av SF-elever på VG2 og VG3, PB-elever og elever på fireårige yrkesfagsløp. På Vg2 tilbys Biologi 1, mens Biologi 2 tilbys på Vg3. Biologi 2 kan velges uavhengig av Biologi 1, men erfaringsmessig er det lurt å ta Biologi 1 først.

Hva lærer du om i Biologi 1?
I biologi lærer du om mennesket som en av mange arter i samspill på jorda. Faget legger grunnlaget for å bruke biologiske fagkunnskaper i ulike sammenhenger, i praktiske situasjoner i hverdagen og vurdering av etiske spørsmål. I Biologi 1 er temaene celler, fysiologi og samspill i naturen.

Hvorfor velge Biologi 1?
Biologi legger et grunnlag for forståelsen av naturen rundt oss. Det gir innsikt i hvordan koppens organsystemer virker. I tillegg for du forståelse for problemer knyttet til global oppvarming og bærekraftig utvikling.

Vil du vite mer?

Læreplan i biologi - programfag i utdanningsprogram for realfag (Høringsutkast).

Kontaktperson: Avdelingsleder Marianne Johnsson

Biologi II

Hvem kan velge Biologi 2?
Faget kan velges av SF-elever på VG2 og VG3.

Hva lærer du om i Biologi 2?
I biologi 2 lærer du om mennesket som en av mange arter i samspill på jorda. Faget legger grunnlaget for å bruke biologiske fagkunnskaper i ulike sammenhenger, i praktiske situasjoner i hverdagen og vurdering av etiske spørsmål. I Biologi 2 er temaene energiomsetning i kroppen, genetikk, fotosyntese, bioteknologi, økologi, evolusjon og artsdannelse.

Hvorfor velge Biologi 2?
Biologi 2 legger et grunnlag for forståelsen av naturen rundt oss, og hvordan menneskenes biokjemi fungerer. Det gir innsikt i problemer knyttet til global oppvarming og bærekraftig utvikling.

Vil du vite mer?

Læreplan i biologi - programfag i utdanningsprogram for realfag (Høringsutkast).

Kontaktperson: Avdelingsleder Marianne Johnsson

Fysikk I

Hvem kan velge Fysikk 1?
Faget kan velges av SF-elever på VG2 og VG3. En del av arbeidet med fysikk er matematikk, så det er en fordel å ha R1 matematikk for å ha et godt grunnlag.

Hva lærer du om i Fysikk 1?
Fysikk er grunnleggende for å forstå den fysiske verdenen vi lever i. Du vil få kunnskap om de fysiske lovene som forutsier hva som skjer (eller i noen tilfeller hvilken sannsynlighet det er for at noe skal skje). Du får trening i å løse problemstillinger som krever forståelse og kreativitet, og som gir grunnlag for videre arbeid med å løse viktige problemstillinger menneskeheten står ovenfor. Faget tar for seg følgende områder: Mekanikk, termodynamikk, bølger, elektrisitet, astrofysikk og atom- og kjernefysikk.

Hvorfor velge Fysikk 1?
Synes du det er spennende å forstå hvordan ting henger sammen og undrer deg over hva som skjer i naturen, i det fysiske rundt deg og i tekniske gjenstander? Liker du å sette deg inn i teori og problemstillinger, samt utføre eksperimenter for å teste ut teorien? Er du analytisk og liker å løse problemer? Kan du kanskje tenke deg en jobb der det er kjekt å ha fysikk kunnskap? Da er fysikk 1 et godt valg for deg.

Vil du vite mer?
Læreplan i fysikk - programfag i utdanningsprogram for realfag (Høringsutkast).

Kontaktperson: Avdelingsleder Marianne Johnsson

Fysikk II

Hvem kan velge Fysikk 2?
Faget kan velges av SF-elever på VG3 som har hatt Fysikk 1.

Hva lærer du om i Fysikk 2?
Fysikk 2 bygger videre på fysikk 1. Du får dypere kjennskap til og forståelse for fysiske fenomener. Du får trening i å løse problemstillinger som krever forståelse og kreativitet, og gir grunnlag for videre arbeid med å løse viktige problemstillinger menneskeheten står ovenfor. Faget tar for seg følgende områder: Mekanikk, gravitasjon, elektriske- og magnetiske felt, induksjon, relativitetsteori og kvantefysikk.

Hvorfor velge Fysikk 2?
Likte du fysikk 1 og ønsker å fordype deg mer i fysikk? Tenker du å fortsette med studier der du kommer til å jobbe videre med fysikk? Da er fysikk 2 et godt valg for deg.

Vil du vite mer?

Læreplan i fysikk - programfag i utdanningsprogram for realfag (Høringsutkast).

Kontaktperson: Avdelingsleder Marianne Johnsson

Informasjonsteknologi I

Hvem kan velge Informasjonsteknologi 1?
Kan velges av VG2 og VG3 SF-elever.

Hva lærer du om i Informasjonsteknologi 1?
I informasjonsteknologi 1 (IT1) vil du lære og forstå, benytte og utvikle informasjonsteknologi. Faget tar for seg følgende områder: Forståelse av den digitale verden, nettsteder, multimedier og databaser.

Hvorfor velge Informasjonsteknologi 1?
IT er en bærebjelke i vårt moderne samfunn. Lurer du på hvordan dataprogrammer virker, ønsker å utvikle egne og har du lyst til å lære mer om det? Da er IT1 et godt valg for deg.

Vil du vite mer?

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i utdanningsprogram for realfag (Høringsutkast).

Kontaktperson: Avdelingsleder Kristine Hella

Informasjonsteknologi II

Hvem kan velge Informasjonsteknologi 2?
Faget kan velges av SF-elever i VG2 og VG3.

Hva lærer du om i Informasjonsteknologi 2?
I informasjonsteknologi 2 (IT2) vil du lære og forstå, benytte og utvikle informasjonsteknologi. Faget tar for seg følgende områder: Planlegging og dokumentasjon, programmering og multimediautvikling.

Hvorfor velge Informasjonsteknologi 2?
IT er en bærebjelke i vårt moderne samfunn. Lurer du på hvordan dataprogrammer virker, ønsker å utvikle egne og har du lyst til å lære mer om det? Da er IT2 et godt valg for deg.

Vil du vite mer?

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i utdanningsprogram for realfag (Høringsutkast).

Kontaktperson: Avdelingsleder Marianne Johnsson

Kjemi I

Hvem kan velge Kjemi 1?
Faget kan velges av SF-elever på VG2 og VG3. Det er en del regning i faget, og det er derfor en stor fordel å ha R1 eller S1 ved siden av.

Hva lærer du om i Kjemi 1?
I Kjemi 1 vil du lære om bindinger, kjemiske reaksjoner og beregninger på masse og konsentrasjon. Du vil lære om likevektsprosesser som bl.a. er viktige for norsk industri. Du lærer også om syrer og baser, løselighetsreaksjoner og vann. Et annet omfattende tema er organisk kjemi.

Hvorfor velge Kjemi 1?
Hvis du er interessert i lære om oppbygningen av kjemiske stoffer, er Kjemi 1 et fag for deg. Du må også like å gjøre forsøk. Kanskje du er interessert i å jobbe med utvikling av kjemiske stoffer? Da gir Kjemi 1 et viktig grunnlag.

Vil du vite mer?

Læreplan i kjemi - programfag i utdanningsprogram for realfag (Høringsutkast).

Kontaktperson: Avdelingsleder Marianne Johnsson

Kjemi II

Hvem kan velge Kjemi 2?
Faget kan velges av SF-elever på VG3 som har hatt Kjemi 1.

Hva lærer du om i Kjemi 2?
I Kjemi 2 lærer du om redoksreaksjoner og om hvordan batterier virker. Du lærer om ulike typer analyser slik at du kan finne ut hvilke stoffer du har eller hvor mye du har av et oppløst stoff. Du lærer også om hvordan en løsning kan hindre at pH endrer seg mye. Organisk kjemi er et annet omfattende tema, her lærer du om ulike reaksjoner, analyse og biokjemi. Du vil også lære litt om ulike typer materialer, inkludert nanomaterialer.

Hvorfor velge Kjemi 2?
Hvis du likte Kjemi 1 og vil fordype deg mer i kjemi, er Kjemi 2 faget for deg. Kjemi 2 er også et fag som kreves for en del utdannelser som medisin, tannlege og farmasi. Hvis du går i tanker om disse studiene eller gjerne vil studere kjemi videre, er Kjemi 2 et fag for deg.

Vil du vite mer?

Læreplan i kjemi - programfag i utdanningsprogram for realfag (Høringsutkast).

Kontaktperson: Avdelingsleder Marianne Johnsson

Matematikk realfag R1

Hvem kan velge Matematikk R1?
Kan velges av SF-elever på VG2 og VG3 SF som har gjennomført 1T.

Hva lærer du om i Matematikk R1?
Matematikk er et grunnleggende fag for mange videre utdanningsvalg. Mange studier setter høye krav til matematikkunnskaper. I R1 er matematikken realfagsrettet, men faget vil også gi et solid grunnlag for økonomistudier. Du får trening i å løse problemstillinger som krever forståelse, logikk og kreativitet. Faget tar for seg følgende områder: Algebra, logaritmer, sannsynlighetsregning, geometri, vektorer og funksjonslære.

Hvorfor velge Matematikk R1?
Liker du matematikk? Liker du å arbeide med matematiske problemstillinger og finne svar? Kanskje trenger du R1 for videre studier? Da er Matematikk R1 et godt valg for deg.

Vil du vite mer?

Læreplan i matematikk for realfag (matematikk R) (MAT03‑02)

Kontaktperson: Avdelingsleder Marianne Johnsson


Matematikk realfag R2

Hvem kan velge Matematikk R2?
Kan velges av SF-elever på VG3 som har hatt matematikk R1.

Hva lærer du om i Matematikk R2?
Matematikk er et grunnleggende fag for mange videre utdanningsvalg. Dersom du for eksempel ønsker å studere realfag ved et universitet, må du ha R1 og R2. I R2 er matematikken realfagsrettet. Du får trening i å løse problemstillinger som krever forståelse, logikk og kreativitet. Faget tar for seg følgende områder: Rekker, trigonometri, integraler, geometri, vektorer og differensiallikninger.

Hvorfor velge Matematikk R2?
Liker du matematikk? Liker du å arbeide med matematiske problemstillinger og finne svar? Flere og flere studier krever R2 og kanskje trenger du R2 for videre studier? Da er Matematikk R2 et godt valg for deg.

Vil du vite mer?

Læreplan i matematikk for realfag (matematikk R) (MAT03‑02)

Kontaktperson: Avdelingsleder Marianne Johnsson

Matematikk samfunnsfag S1

Hvem kan velge Matematikk S1?
Kan velges av SF-elever på VG2 og VG3.

Hva lærer du om i Matematikk S1?
Matematikk er et grunnleggende fag for mange videre utdanningsvalg. Mange studier setter høye krav til matematikkunnskaper. I S1 er matematikken samfunnsfagsrettet. Du får trening i å løse problemstillinger som krever forståelse, logikk og kreativitet. Faget tar for seg følgende områder: Algebra, sannsynlighet, funksjoner og lineær optimering.

Hvorfor velge Matematikk S1?
Liker du å jobbe med matematiske problemstillinger og finne svar? Kanskje trenger du S1 for videre studier? Da er Matematikk S1 et godt valg for deg.

Vil du vite mer?

Læreplan i matematikk for samfunnsfag (matematikk S) (MAT04‑02)

Kontaktperson: Avdelingsleder Marianne Johnsson

Matematikk samfunnsfag S2

Hvem kan velge Matematikk S2?
Kan velges av SF-elever på VG3 som har hatt matematikk S1.

Hva lærer du om i Matematikk S2?
Matematikk er et grunnleggende fag for mange videre utdanningsvalg. Mange studier setter høye krav til matematikkunnskaper. S1 sammen med S2, vil være nødvendig i flere økonomistudier. Du får trening i å løse problemstillinger som krever forståelse, logikk og kreativitet. Faget tar for seg følgende områder: Algebra, funksjoner, sannsynlighet og statistikk.

Hvorfor velge Matematikk S2?
Liker du å jobbe med matematiske problemstillinger og finne svar? Kanskje trenger du S2 for videre studier? Da er Matematikk S2 et godt valg for deg.

Vil du vite mer?

Læreplan i matematikk for samfunnsfag (matematikk S) (MAT04‑02)

Kontaktperson: Avdelingsleder Marianne Johnsson

Valgfrie programfag, ikke fordypningsfag

Arkitektur og samfunn

Informasjon kommer

Breddeidrett I og II

Hvem kan velge breddeidrett?
Alle elever som går studiespesialiserende programmer VG2 og VG3 kan velge breddeidrett. Programfaget breddeidrett passer for deg som vil ha en noe mer fysisk hverdag på PVS. Det er hovedsakelig ulike fysiske aktiviteter 5 timer i uka. 

Hva lærer du om i breddeidrett?

Elevene er selv med på, sammen med breddeidrettslæreren, å velge hvilke lagidretter og individuelle idretter som skal legges vekt på over en lengre undervisningsperiode. F. eks. badminton, innebandy, volleyball, styrke/utholdenhet mm. Du vil også lære om hvordan du kan bli bedre fysisk og mentalt. Elevene får også teoretisk kunnskap om hvilke påvirkninger ulik trening har på kroppen. Egentreningsprosjekt og basistrening er sentralt i faget i tillegg til ulike idretter.

Hvorfor velge breddeidrett?

Mange elever som går på studieforberedende synes det blir for mye teori og sitting i skoletimene. De som går på breddeidrett opplever mestringsglede i form av fysiske aktiviteter. Gleden ved å føle at du kommer i bedre form og kunne trene sammen med ande ungdommer, er det som elevene som går på breddeidrett, oftest sier er best ved dette tilbudet. Med de nye idrettshallene til PVS blir tilbudene til aktiviteter ytterligere forbedret.

Vil du vite mer?

Læreplan i breddeidrett - valgfritt programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR6-02)

Elevene på breddeidrett kan komme opp til eksamen i faget. Det er da en praktisk-muntlig utprøving.

Kontaktperson: Avdelingsleder Kjetil larsen

Design og bærekraft

Informasjon kommer

Foto og grafikk I

Informasjon kommer

Foto og grafikk II

Informasjon kommer

Kunst og skapende arbeid

Informasjon kommer

Kinesisk 1 (Nettskolen i Vestfold)

Hvem kan velge kinesisk 1?

Alle elever som går på vg3 og som har valgt to programfag som bygger på VG2 innenfor samme område (SSØ eller realfag) kan velge kinesisk 1. Da vil kinesisk 1 fungere som et 3.valgfag. Faget kan velges uavhengig av programfag du hadde i VG2.

Hva lærer du om i kinesisk 1?

Hvorfor velge kinesisk 1?

Kinesisk nivå I er et programfag, og passer for deg som vil lære et nytt og spennende språk. Kina har ca. 5000 års historie, en av verdens eldste kulturer, og verdens nest største økonomi. Det er derfor mange årsaker til hvorfor det kan være smart å lære seg det kinesiske språket + at det ser veldig bra ut på din CV. Elever fra hele Norge kan delta.

Se fagtilbud og mer informasjon om Nettskolen i Vestfold 

Kina er et av de mektigste økonomiske landene i verden, med den raskest sammenhengende veksten for en større økonomi gjennom tidene. Stadig økende handelstilknytting til Norge og andre europeiske land, har bidratt til at språket er fremmedspråket med størst vekst i Europa. Kunnskap om kinesisk språk vil kunne stille deg lengst fremme i jobbkøen og gi deg økt forståelse for landets historie, kultur, økonomiske og politiske forhold i en stadig mer globalisert verden. Kinesisk er et skolespråk for fremtiden!(https://www.akademiet.no/nyhet-kinesisk-som-fremmedsprak/)

Kontaktperson: Studierektor Inger Hedvig Matveyev

 

Oversikt over fag i blokker 

 • Du kan bare velge et fag fra hver blokk.
 • I tillegg til et matematikkfag – 2P, R1 eller S1 – må du velge tre fag.
 • Minst to av fagene fag må være fra samme programområde markert med samme farge. Obs!!! To fag fra samme programområde må videreføres i VG3.
 • Elever som må ha 2. fremmedspråk i VG3, må velge tre programfag fra samme programområde i VG2. Ellers kan skolen ikke garantere vitnemål.
 • Det gis ikke ekstrapoeng/fordypningspoeng for 3-timersfag.
 • Igangsetting av programfag forutsetter at tilstrekkelig mange ønsker faget. Ved over­tegning fordeles plassene etter inntakspoeng. Elever som ønsker et ekstra programfag utover de obligatoriske, tas inn i den grad det er ledige plasser.

BLOKKER oppdatert1.jpg

Dette må du kjenne til før du fyller ut skjemaet for programfagønskene dine:

 

 • I VG3 skal du velge tre programfag.
 • Hvis du ikke har hatt, eller fullført 2. fremmedspråk i grunnskolen, må du velge 2. fremmedspråk på nivå 2 som ett av programfagene. De to øvrige programfagene må du velge fra samme programområde
 • Minst to programfag, innen eget programområde, må videreføres over to år (VG2 og VG3).
 • Det er mulig å velge ett ekstra programfag i VG3 dersom det kan tilpasses timeplanen din og det er plass i gruppa.
 • For å få vitnemål, må du i løpet av VG3 ha minst 6 programfag (med minst 5 uketimer hver).
 • Elever som har R1 eller S1 i VG2 må ha minst 7 programfag. For å få vitnemål, er du selv ansvarlig for å gjøre fagvalg som tilfredsstiller kravene til dette
 • Igangsetting av programfag forutsetter at tilstrekkelig mange ønsker faget. Ved over­tegning fordeles plassene etter inntakspoeng. Elever som ønsker et ekstra programfag utover de obligatoriske, tas inn i den grad det er ledige plasser.

blokker oppdatert 2.jpg

Oversikt over fag i blokker PDF

Fag du kan velge i VG3 uten å ha fordypning: 

 • Sosiologi 
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Rettslære 2
 • Psykologi 2

Disse fagene bygger ikke på hverandre, du kan for eksempel ta Psykologi 2 uten å ha tatt Psykologi 1.

Tilleggspoeng 

Tilleggspoeng for realfag


• Vg2: 0,5 tilleggspoeng dersom du velger noen av fagene matematikk R1 eller S1, fysikk 1, kjemi 1, biologi 1, eller IKT1.
• Vg3: 1 poeng for matematikk R2 og fysikk 2
• 0,5 poeng for fagene matematikk S2, kjemi 2, biologi 2 eller IKT2.
• Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg2 og Vg3.


Tilleggspoeng for språkfag


• Alle språkfag på nivå I og II, som man velger i tillegg til obligatorisk språklig fordypning (med unntak av internasjonal engelsk) gir 0,5 tilleggspoeng.
• Alle språkfag på nivå III, som man velger i tillegg til obligatorisk språklig fordypning (med unntak av internasjonal engelsk) gir 1 tilleggspoeng.
• Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg2 og Vg3

 

Bytte av programfag skoleåret 2021-2022

Fyll ut skjema som du finner under søknader/skjema. Skjema leveres i resepsjonen.

Frist for søknader om bytte av programfag

 • Onsdag 1. september 2021
 • For matematikk: Fredag 1. oktober 2021 

 

Spørsmål om de enkelte fag - ta kontakt

Olav-Marius Andersen

Avdelingsleder Språk og samfunn

olavmarius.andersen@vtfk.no

411 22 672

35 91 75 11

Kristine Hella

Avdelingsleder Teknikk og industriell produksjon, m.m.

kristine.hella@vtfk.no

916 26 049

35 91 76 07

Avdelingsleder Teknikk og industriell produksjon, Kjemi- og prosessfag, Tekniske allmennfag, Frisør, blomst, interiør og eksponeringsdesign

Marianne Johnsson

Avdelingsleder Realfag

marianne.johnsson@vtfk.no

984 93 439

35 91 75 07

Kjetil Larsen

Avdelingsleder Idrettsfag, Kunst, Design og Arkitektur

kjetil.larsen@vtfk.no

416 80 958

39 91 75 51

Eksterne lenker

Vilbli.no - god og utfyllende informasjon om utdanningsprogram og programområder.

Samordna opptak - informasjon om opptakskrav med mer.

 

Publisert: 22.06.2020 Oppdatert: 18.01.2021 kl.11.41